Ökad energieffektivitet: så uppnås den med en klimataktiv fasad

Den klimataktiva fasaden på Grundäckergasse-skolan i Wien integrerar innovativa dörr-, fönster- och säkerhetssystem från GEZE i ett smart fastighetsstyrsystem – för ökad komfort, behagligare rumsklimat och optimerad energieffektivitet.

Hur fungerar intelligenta fasader?

Exteriör vy över Grundäckergasse-skolan i Wien

Grundäckergasse-skolan satsar på intelligenta fasader.

Intelligenta fasader används för att minska energiförbrukningen i byggnader. De viktigaste egenskaperna är

 • intelligenta material och system,
 • sensorik för dataregistrering,
 • möjlighet till anpassning till omgivningsförhållandena,
 • kommunikation mellan komponenter och andra system samt
 • förbättrad fastighetsautomation, vilket minskar behovet av uppvärmning och klimatisering.

Användningen av intelligenta fasader kan därmed minska energiförbrukningen, förbättra livskvaliteten för användarna och göra byggnaden mer hållbar.

MER OM INTELLIGENTA FASADER

Fördelar med intelligenta fasader

 • Anpassningsbarhet: intelligenta fasader använder sensorer för att registrera data som ljusintensitet, temperatur och luftkvalitet och anpassar sig automatiskt till växlande omgivningsförhållanden.
 • Komfort: en behovsanpassad styrning är användarvänlig och garanterar ett behagligt inomhusklimat – utan att fönstren behöver öppnas och stängas manuellt.
 • Energieffektivitet: intelligenta fasader kan kommunicera med andra fastighetssystem, vilket minskar energiförbrukningen och koldioxidutsläppen.
Detaljvy av ett tippat fönster i Grundäckergasse-skolan i Wien.

Slimchain kedjedrifter för ökad säkerhet och energieffektivitet. © Sigrid Rauchdobler // GEZE GmbH

Vy av ett klassrum i Grundäckergasse-skolan i Wien

Ventilationssystemen hos den klimataktiva fasaden i skolbyggnaden styrs på ett intelligent sätt för att säkerställa optimal rumsluftkvalitet. © Sigrid Rauchdobler // GEZE GmbH

Detaljvy av ett tippat fönster i Grundäckergasse-skolan i Wien.

Alla motordrivna fönster som monteras under 2,5 m, är utrustade med laserscanner GC 342 och en säkerhetsbrytarmodul.

Smart: intelligenta sensorer styr automatisk fönsterventilation

Fönstren är utrustade med Slimchain kedjedrifter, som är integrerade i fastighetsstyrsystemet. Ventilationssystemen för skolbyggnadens klimataktiva fasad styrs intelligent för att optimal rumsluftkvalitet ska kunna säkerställas. Denna styrning baseras på olika faktorer såsom CO2-koncentration, inomhus- och utomhustemperatur, användning av rummet samt tid.

Sensorer som mäter CO2-koncentration och temperatur används för övervakning av rumsklimatet. Reglering sker i tre steg: 10°, 35° (långsam och tyst ventilation) och 55° (snabb ventilation). Både lärare och elever har möjlighet att anpassa dessa inställningar. Dessutom registrerar systemet vindriktningen för att faktorer som påverkas av fasaden såsom vindtryck och vindsug ska kunna beaktas och drag förhindras. Överströmningselement säkerställer en kontrollerad luftväxling som också är ljuddämpad.

Användarvänlig: automatisk ventilation + manuella knappar

Ventilationen i skolbyggnaden på Grundäckergasse-skolan styrs automatiskt avhängigt av CO2, temperatur, användning och tid. Denna lösning möjliggör kontrollerad naturlig ventilation så att lärare inte längre behöver sköta vädringen manuellt. Men det finns också manöverelement som gör det möjligt för lärare och elever att ingripa i regleringen om det behövs. Med dessa knappar kan fönstren öppnas och stängas manuellt. Den automatiska fönsterventilationen förblir på så sätt både användarvänlig och flexibel.

MER OM AUTOMATISK VENTILATION

Säker utformning av automatiska fönster

Skolor måste uppfylla mycket höga säkerhetsstandarder – det handlar ju trots allt om barns välbefinnande. Det är därför viktigt att beakta att motordrivna fönster enligt maskindirektivet 2006/42/EG klassificeras som maskiner och därför måste säkras på lämpligt sätt. I skolbyggnaden på Grundäckergasse-skolan har alla motordrivna fönster, som monterats under 2,5 m, utrustats med laserscanner GC 342 och en säkerhetsbrytarmodul. På första våningen i terrassområdet säkras fönstren på både in- och utsidan.

FLER TIPS OM FÖNSTERSÄKERHET

Vy över fönsterfasaden och ett tippat fönster

Nattkylning sker via automatiskt styrda fönster. © Sigrid Rauchdobler // GEZE GmbH

Nattkylning sparar energi

På Grundäckergasse-skolan bidrar automatisk nattkylning till energieffektiviteten. Fönster automatiserade med Slimchain fönstermotorer leder på natten ut den värme som genererats under dagen, så att rumstemperaturen sänks målinriktat under nattimmarna. Nattkylningen styrs av programvara som tillhandahålls genom kund och som inte bara sköter regleringen utan också visualiseringen. Detta gör det möjligt för operatörer och användare att själva göra inställningar. Styrning utförs via fastighetsstyrtekniken, där både tids- och temperaturberoende faktorer beaktas.

MER OM NATTKYLNING

Smidig integration i fastighetsstyrtekniken via BACnet och KNX

Aktivering av och respons från fönstermotorerna via fastighetsbussen sker med IQ box KNX. Tillförlitliga statusmeddelanden från varje automatiserat fönster ökar effektiviteten i övervakningen av fastigheten. Ytterligare komponenter såsom knappar och sensorer är anslutna via det integrerade sensorgränssnittet. Eftermontering och utbyggnad kan också genomföras enkelt vid behov.

Kommunikationen mellan KNX- och BACnet-miljön i fastighetsstyrtekniken fungerar smidigt, eftersom tydliga kommunikationsprotokoll har fastställts mellan systemen. Detta säkerställer effektiv dataöverföring mellan de två systemen.

MER OM FASTIGHETSAUTOMATION

Alla fördelar med klimataktiva fasader i översikt

 • Optimal rumsluftkvalitet genom intelligent styrning av ventilationssystemen.
 • Anpassning av ventilationen baserat på CO2-koncentration, temperatur, användning och tid med reglering i tre steg.
 • Manuell kontroll av ventilationen möjlig med manöverelement för lärare och elever.
 • Fönstrens säkerhet garanteras med säkerhetsbrytarmodul och laserscanner GC 342.
 • Vindriktningen beaktas för undvikande av drag.
 • Energieffektivitet genom kontrollerad luftväxling och nattkylning.
 • Integration av BACnet-sensorer och KNX-gränssnitt möjliggör effektiv kommunikation med fastighetsstyrtekniken.
 • Innovativa tekniker bidrar till energibesparing och lägre koldioxidutsläpp.
 • Smart Building-koncept främjar hållbarhet och optimal byggnadseffektivitet.

Med sikte på framtiden: bättre hållbarhet och energieffektivitet

Den klimataktiva fasaden på Grundäckergasse-skolan i Wien är ett enastående exempel på hur man inom byggbranschen kan integrera intelligent teknik och hållbara koncept för att möta framtida utmaningar när det gäller energieffektivitet och hållbarhet. GEZE levererade inte bara komponenter utan även omfattande rådgivning och tjänster för projektgenomförande och programmering, vilket bidrog till projektets framgång.