Ordlista

Översikt över tekniska termer

I GEZE:s tekniska ordlista beskrivs de viktigaste begreppen inom dörr-, fönster- och säkerhetsteknik – från ”T” som i ”tillträdesstyrning” till ”F” som i ”fönstermotor”.

A

Ankarplatta

Ankarplattan är motsvarigheten till hållmagneten. Den sitter på motsatt sida om magneten. Mellan hållmagneten och ankarplattan finns en magnetisk dragkraft som gör det möjligt att hålla dörren öppen.

Anslagsdörr

Synonym: Slagdörr

En anslagsdörr är en slagdörr där dörrbladen är monterade på ena sidan. Gångjärnen sitter på den här sidan och låset sitter på motsatta sidan. Anslagsdörrar är den vanligaste dörrtypen.

Aktiveringselement

Aktiveringselement är komponenter för kontroll av automatdörrar och aktiverar, beroende på konfiguration, antingen automatisk öppning eller stängning av dörren.

Aktivt dörrblad

Synonymer: rörligt dörrblad, huvuddörrblad

I dörrsystem med flera dörrblad kallas det dörrblad som öppnas först och stängs sist för aktivt dörrblad (även rörligt dörrblad, huvuddörrblad). I det här dörrbladet sitter även låset.

Automatdörr

Synonym: automatiskt aktiverad dörr

Automatdörrar är dörrar som är utrustade med drivningsautomatik som öppnar och stänger dem.

B

BACnet

BACnet är ett öppet, neutralt kommunikationsprotokoll för fastighetsautomation och styrningsnätverk. Det används för att förenkla kommunikation mellan produkter från olika tillverkare.

Barriärfri konstruktion

Med en barriärfri konstruktion vill man undvika hinder och barriärer när man konstruerar och installerar tillträdespunkter såsom dörrar.

BIM-objekt

BIM-objekt är virtuella 3D-modeller av komponenter som används för planering, utarbetande och administration av fastigheter med BIM.

Biometri

Biometri är en sammanfattande term för mätning av kroppens egenskaper. Biometriska processer används inom tillträdesstyrning för att identifiera eller autentisera en person.

Brandavskiljning

Brandavskiljande element är dörrar, portar eller luckor som används för att avskärma ett rum och samtidigt förhindra att branden sprids. Brandavskiljande element är den allmänna termen för dörrar, portar eller luckor som används för att avskärma rum och samtidigt hindra eld och/eller rök från att spridas.

Brandskyddsdörr

Synonym: brandhämmande dörr

En brandskyddsdörr som fungerar som brandsäkert skott för att förhindra att elden sprider sig. I vissa fall kan denna dörr även vara röktät. Brandskyddsdörr är den allmänna termen för brand- och rökskyddsdörrar.

Butiker

Inom GEZE används termen ”butik” i första hand för utformning av skyltfönster och butiksfasader.

Byggnadsmodellering

Synonym: BIM:

Byggnadsmodellering är en programvarubaserad metod för planering, konstruktion och administration av byggnader. Med denna metod registreras, modelleras och kombineras fastighetsdata så att byggnaden kan visualiseras som en datormodell.<br/> I vissa länder har BIM redan blivit en standardmetod vid uppförande av offentliga byggnader.

D

Direktuppställare

Direktuppställare är en allmän term för olika typer av medbringare som används för att öppna fönster. Drivenheterna är monterade på den primära eller sekundära stängningskanten av fönstret så att drivenhetens rörelse utförs direkt längs öppningsbredden. Fönstren sägs vara ”oskyddade” (öppnade).

Dubbelspoleteknik

Dubbelspoleteknik från GEZE möjliggör ett större driftsspänningsintervall för elslutbleck jämfört med standardspolar. Samtidigt minskar detta även antalet olika alternativ, vilket innebär lägre inventariekostnader.

Drivenhet

Drivenheter är motorer som används för att manövrera slag- och skjutdörrar automatiskt .

Dörrstängare

En dörrstängare är en utrustningsdel som sörjer för att en dörr som har öppnats kan stängas igen automatiskt och säkert.

Dörrdämpare

En dörrdämpare är en utrustningsdel som används för att bromsa in en dörrs stängning.

Dörrblad

Synonym: Dörrblad

Dörrbladet är den rörliga delen av en dörr.

Dörrbladsmontage

Synonym: Dörrbladsmontage

Vid dörrbladsmontage är dörrstängaren monterad på dörrbladet och styrskenan i karmen.

Dörrnisch

Synonym: Fönsternisch

Dörrnischer är vertikalt urtagna ytor i en vägg. Den betecknar öppningen i en innervägg för en dörr.

Dörrteknik

Inom GEZE innefattar produktområdet för dörrteknik dörrstängarsystemskjutbeslagsystem, GEZE ActiveStop och manuella skjutväggssystem.

E

Elektrisk hållmagnet

En elektrisk hållmagnet är en hållmagnet som är integrerad i styrskenan. Den använder sig av magnetism.

Elektrolinjär drift

Synonym: Elektrisk drivanordning

En elektrolinjärdrift, eller kort en elektrisk drivanordning, är en fönstermotor som innehåller en elmotor. Den här motorn omvandlar elektrisk energi till rörelseenergi eller mer specifikt till en linjär rörelse.

Elslutbleck

Tillsammans med låsstolpen är ett elslutbleck motstycket till låskolven. Elslutbleck låser upp dörren genom en impuls utan att användaren behöver aktivera låskolven med hjälp av ett dörrhandtag. Detta används till exempel tillsammans med en slagdörrsautomatik, där tillträdet kontrolleras genom tillträdesbehörighet eller som del av en kommunikationsanläggning. Ett elslutbleck är en elektrisk anordning som öppnar dörrar automatiskt. Det installeras i karmen på motsatt sida av låset.

Enkelsäkerhetsglas

Synonym: ESG

Enkelsäkerhetsglas består av en enkel glasruta som värmebehandlats genom en speciell process för att ge glaset större stöt- och slagtålighet.

F

Fasad

Fasaden är den yttre delen av den synliga byggnaden.

Fastighetsautomation

Fastighetsautomation (GA) utgörs av övervakningsutrustning, styrningsteknik och optimeringsutrustning i en byggnad. Utrustningen gör att alla funktioner i byggnaden kan manövreras automatiskt i enlighet med fördefinierade parametrar eller så kan den användas för att förenkla processer och övervakning. Alla tekniska enheter i en fastighet är sammankopplade för detta ändamål.

Fastighetsdrift

Fastighetsdrift omfattar alla tjänster som syftar till holistisk drift och administration av fastigheter samt tillhörande fysisk och teknisk utrustning.

Fastighetssystem (GLT)

Ett fastighetssystem (GLT) utgörs av den programvara som används för övervakning och styrning av fastigheter. Fastighetssystem är försörjningsnät inuti fastigheten som används som funktionsnätverk för att utföra olika uppgifter inom fastighetsautomation.

Fastighetssäkerhet

Fastighetssäkerhet syftar, å ena sidan, på byggnadens och de boendes säkerhet vid brand eller i paniksituationer. Samtidigt omfattar fastighetsskyddet hela eller en viss del av fastigheten vid intrångsförsök av obehöriga.

Fastighetssystem (GMS)

Ett fastighetssystem (GMS) är ett datoriserat system som kontrollerar de system som återfinns i en fastighet, t.ex. varningssystem eller kommunikationsutrustning och som underlättar drift och administration. 

Fastighetssystem

GEZE:s fastighetssystem är ett administrationssystem för fastighetsteknik som optimalt tillgodoser de höga krav som ställs på byggnader med speciella säkerhetsbehov. Det gör att GEZE:s systemlösningar för dörr-, fönster- och säkerhetsteknik kan integreras i fastighetssäkerheten och styrningssystemet.

Felsäkert

Vid strömavbrott låses ett felsäkert elslutbleck upp, och vid långvarig drift är det låst. Vid strömavbrott låses elslutblecket upp medan tillhörande låskolv låses upp.

Felsäkert elslutbleck

Ett felsäkert elslutbleck är låst i strömlöst läge. Elslutblecket låses upp när strömmen återupprättas. Ett surrande ljud hörs vid aktivering med växelström, men inte med likström. Motsvarigheten till arbetsström är viloström.

Flexibel öppningsbegränsning

Med flexibla öppningsbegränsningar är öppningsbegränsningen i styrskenan inte fast utan flexibel. Detta ger en dämpande effekt som samtidigt hindrar dörren från att öppnas ytterligare.

Free swing-dörrstängare

Free swing-dörrstängare är dörrstängare som är utrustade med en free swing-funktion.

Free swing-funktion

Med free swing-funktionen hos dörrstängare går det att använda en dörr utan motstånd i öppnings- eller stängningsriktningen om den tidigare öppnats till en förbestämd öppningsvinkel, t.ex. första händelsen under dagen. Samtidigt stängs dörren av dörrstängaren på ett kontrollerat sätt så snart strömförsörjningen bryts. På detta sätt uppfylls alla brandsäkerhetsstandarder samtidigt som dörren hålls fri.

Fönsterblad

Ett fönsterblad är den rörliga delen av fönstret.

Fönsterram

En fönsterram är den fasta delen av fönstret.

Fönstersäkring

Fönstersäkringar används för att minimera riskerna genom klämning och vassa kanter på ett automatiskt fönster.

Fönsterteknik

Inom GEZE innefattar området fönsterteknik produkter som är avsedda för manuell ventilation av fastigheter, såsom överljusöppnare, elektriska fönstermotorer och rök- och värmeutsugsanläggning.

G

GCprofile Therm

Termiskt separerat profilsystem med smala profiler och ett sofistikerat utseende. För monteringssituationer där man lägger särskild vikt vid hög energieffektivitet, dvs. minsta möjliga värmeförluster på vintern eller kylförluster på sommaren. Detta profilsystem används även vid högre krav på skjutdörrsystemets täthet. Det är extra lämpligt för ytterdörrar som utsätts för väder och vind och för innerdörrar som måste tillgodose ökade krav på ljudisolering.

Glasfasad

Glasfasader är fasader som huvudsakligen består av glas. De används till exempel ofta i ytterskal till stora prestigefyllda byggnader eller skyltfönster med skjutbara glasväggar.

Glass Fittings

Glass fittings är speciella klämbeslag för glasdörrar.

Glassystem

Inom GEZE är glassystem en allmän term för integrerade helglassystem, helglassystem och manuella skjutväggssystem.

Green Building

Green Building är en term inom hållbart byggande. Den syftar på byggnader som har konstruerats utifrån aspekter på hållbarhet. Om vissa kriterier i fråga om effektiv användning av energi, vatten och andra resurser samt i fråga om sunda förhållanden på arbetsplatsen och begränsning av miljöbelastning är uppfyllda kan sådana byggnader även LEED-certifieras (Leadership in Energy and Environmental Design).

Glidskena

Glidskenan är den fasta motplattan till dörrstängaren, som är monterad på andra delen av dörren. Om stängaren är monterad på karmen är standardarmen monterad på dörrbladet eller vice versa. När dörren öppnas rör sig ett glidblock längs skenan.

Golvdörrstängare

En golvdörrstängare (förkortning: BTS) är en dörrstängare som är integrerad i golvet. Stängningsrörelsen sker i undre kanten av dörren. En golvdörrstängare används inte bara för att stänga dörren, utan bär även upp dess vikt.

Golvlås

Golvlås används för låsning av automatiska skjutdörrar. Golvlåsen är monterade på dörren nära golvet.

Gränssnittsmodul

Synonym: Gateway

En gränssnittsmodul är en anslutning mellan ett dörrsystem och ett fastighetsautomationssystem samt används för omvandling av ett dataprotokoll till ett annat.

Gångjärn

Synonymer: gångjärn, dörrstopp

Gångjärnet är den del av dörren som sammankopplar dörrbladet med karmen.

Gångjärnsmotsida

Gångjärnsmotsidan på en dörr är den motsatta sidan i förhållande till gångjärnet.

Gångjärnssida

Gångjärnsidan på en dörr är den sida där dörrbeslagen är synliga och monterade.

H

Helbladsdörr

I en dörr med solitt dörrblad är hela dörrbladet tillverkat av samma material, till skillnad från rörramdörrar.

Helglassystem

Med helglassystem (GGS) avses konstruktioner där en dörr, en fast panel eller ett överljus – som alla består av en enskild glasruta – endast har en ram överst eller underst, men inte på sidorna.

Hopkoppling

Hopkoppling syftar på sammankoppling av alla tekniska komponenter inom ett fastighetssystem. Genom enhetliga standarder, t.ex. KNX, kan komponenter sammankopplas även om de är av olika fabrikat.

Hållmagnet

Synonymer: elektrisk hållmagnet

Hållmagneter är uppställningsanordningar som har till uppgift att hålla brandskyddsdörrar öppna. De är inte integrerade i styrskenan utan monterade på dörrbladet. Mellan dessa och ankarplattan finns en magnetisk dragkraft som gör det möjligt att hålla dörren öppen.

Hållmagnet

En hållmagnet är en komponent som håller brandskyddsdörrar i nödutrymningssystem stängda.

I

Inbrottshämmande

Med inbrottshämmande fastigheter menas fastigheter som använder komponenter som motverkar inbrottsförsök.

Instickslås

Till skillnad från andra typer av lås sätts instickslås i en rörramdörr eller ett dörrblad så att endast täcklocket syns på dörrbladets stängningskant. Normalt har ett instickslås en låskolv och en regel.

Integrerad dörrsekvensstyrning

Den integrerade styrningen av stängningssekvens (ISM) säkerställer korrekt stängningssekvens för dörrar med dubbla dörrblad. Det aktiva dörrbladet är i vänteläge medan det passiva dörrbladet stängs. Det aktiva dörrbladet släpps sedan enligt stängningssekvensen så att det också stängs.

Integrerad dörrstängare

Integrerade dörrstängare monteras direkt i dörrbladet, vilket betyder att styrskenan endast är synlig när dörren öppnas.

Integrerat helglassystem

Synonymer: Helglassystem med integrerad profil

Med integrerade helglassystem (IGG) är profilsystemet integrerat mellan minst två glasrutor så att dess vertikala och horisontella komponenter förblir osynliga.

Intelligenta fasader

I intelligenta fasader använder man automatiserade fönster- och dörrelement som ingår i fastighetsadministrationssystem och som sköter byggnadens ventilation och luftkonditionering.

ISO-glas

Synonym: Isolerglas

ISO-glas är en förkortning för isolerglas. ISO-glas syftar på glas som utgörs av flera överliggande rutor som ger förstklassig värmeisolering (flerglas). ISO-glas har blivit standard inom bostadshus.

I.S.T. Kingfix

Fallkolvslåset I.S.T. Kingfix ger extra fördelar för mer strikta behov i fråga om värmeisolering och ljudisolering. Måtten på fallkolvslåset I.S.T. Kingfix, 12 mm från låsstolpens skruvpunkter till övre kanten av skyddet, är kompatibla med måtten på de elslutbleck som används allmänt på marknaden. Låsstolpar som baseras på ovanstående mått kan fortfarande användas utan behov av ändringar. A4000 I.S.T. Kingfix kan utan problem eftermonteras på befintliga dörrar med hjälp av dessa låsstolpar.

K

Karmmontage

Karmmontage betecknar en installation av dörrstängaren vid karmen och installation av styrskenan eller standardarmen på dörrbladet.

Karmmonterad detektor

Karmmonterad detektor är den allmänna termen för alla detektorer, rökdetektorer, värmedetektorer osv. som är monterade vid dörrposten.

Karuselldörr

Synonymer: Karuselldörr, KDT

Karuselldörrar är slagdörrar där minst två dörrblad är monterade vid ett vändkors upptill och nedtill. Karuselldörrar är tillslutna upptill med en takring eller en takskena och sidorna är omslutna av en trumma. Karuselldörrar kräver inte installation av ett dragtätningssystem.

Klimatreglering

Synonym: Klimatreglering inomhus

Klimatreglering är ett sätt att reglera ventilationen i en fastighet på ett smart sätt. Fönstren öppnas eller stängs automatiskt enligt förbestämda ventilationsscenarier i enlighet med temperaturen, luftfuktigheten och luftkvaliteten. Rumsklimatreglering kan även kombineras med en kontrollpanel för rök- och värmeutsugsanläggning så att ventilation och rökutsug kombineras. Vid brand tar kontrollpanelen för rök- och värmeutsugsanläggningen över och manövrerar fönstren till önskat säkerhetsläge.

KNX

KNX är ett bussystem som kombinerar olika byggnadsfunktioner, t.ex. brand- och rökdetektorer, ventilation och klimatanläggning och sammankopplar många tillämpningar och områden. 

Kontrollpanel för rök- och värmeutsugsanläggning

En kontrollpanel för rök- och värmeutsugsanläggning är en nödströmscentral som matar ström till fönstermotorerna, även vid strömavbrott, och aktiverar fönstren.

Kuggremslåsning

Kuggremslåsning används för låsning av automatiska skjutdörrar. Med den här lösningen förblir en dörr låst även utan strömförsörjning, men kan öppnas manuellt i en nödsituation.

L

Laminerat säkerhetsglas

Synonymer: Säkerhetsglas

Laminerat säkerhetsglas (LSG) består som namnet avslöjar av en kombination av två eller flera platta glasrutor som är sammanfogade med slitsäker och elastisk polymerfilm. Den här kombinationen ger säkerhetsegenskaper såsom brottsäkerhet och minskad risk för personskador på glasskärvor eftersom dessa sitter fast på filmen samt avsevärt bättre ljudisolering.

Laserscanner

En laserscanner är en sensor som säkrar automatiska slagdörrar med laserteknik.

Linjär skjutdörr

Med en linjär skjutdörr glider dörrbladen rakt längs en horisontell linje till skillnad från vinkelskjutdörrar och bågskjutdörrar.

Ljusridå

En aktiv IR-ljusridå består av flera lampor. De sänder ut en ljusstråle mot golvet som sedan reflekteras tillbaka. Om en ljusstråle bryts av ett föremål eller en person, registreras detta och utlöser en förbestämd reaktion från dörren (t.ex. att dörren öppnas). Aktiva IR-ljusridåer används för att säkra automatiska slag- och skjutdörrar.

Ljusridå

En ljusridå är ett optoelektroniskt system som utgörs av en eller flera ljusstrålar. Om en av dessa ljusstrålar bryts, identifierar systemet hindret som orsakar detta och skickar en elektrisk signal. Ljusridåer används för beröringsfri registrering av rörliga objekt.

Lås

Synonym: Dörrlås

Ett lås är en komponent som ofta aktiveras med en nyckel som håller en dörr låst och som förhindrar att obehöriga personer öppnar den.

Låskolvsstyrning

En låskolvsstyrning är ett tillval som förbättrar dörrens öppningsegenskaper. Genom att styra låskolven i höjd med låsstolpen förhindrar man att dörren hamnar snett, även dörrar som inte sticker ut.

Låsningsdrift

En låsningsdrift är en drivenhet som används för att låsa fönster. I de flesta fallen är detta en elektrisk linjärdrift.

Låsningssystem

Ett låsningssystem syftar på alla komponenter som samverkar för att låsa ett fönster och även på en installation där flera olika låscylindrar och tillhörande nycklar är sammanlänkade.

Låsstolpe

Låsstolpen är en platta med urtag för låskolven och, i förekommande fall, regeln till ett dörrlås. Den monteras i karmen som motplatta till dessa komponenter för att skydda dem från slitage. Det är till exempel nödvändigt att skilja mellan platta låsstolpar och vinkelstolpar. Platta låsstolpar kan användas i många olika situationer. De används för trä- och stålramar samt för plastramar och maskeringsramar av aluminium.

Länklagret Boxer

Länklagret GEZE Boxer är ett tillbehör för integrerade dörrstängare i Boxer-serien. Med hjälp av detta kan dörrar utan brand- eller rökskyddsfunktioner monteras med en flexibel öppningsbegränsning och/eller en mekanisk uppställningsfunktion.

M

Manuella ventilationssystem

Manuella ventilationssystem är system där fönstren öppnar manuellt istället för automatiskt, t.ex. öppningssystem för överljus eller vev-vrid-tippbeslag.

Manuellt skjutväggssystem

Synonym: MSW

Ett manuellt skjutväggssystem består av flera dörrblad som kan skjutas upp. De består av en huvudaxel, längs vilken dörrbladen förs, och ett parkeringsområde där de förvaras när systemet är öppet.

Mekanisk uppställningsenhet

Mekanisk uppställningsenhet är en allmän term för mekaniska uppställningsenheter och uppställningsarmar.

Modulär fastfältprofil

Synonym: Fastfältprofilsystem

En modulär fastfältprofil är en komponent av glasklämbeslaget. Den används för stående och liggande infattning av ESG-rutor med en glastjocklek på 8, 10 och 12 mm vid installation av helglasväggar.

Motorlås

Ett motorlås är ett lås som låses och låses upp med en elmotor.

N

Naturlig ventilation

Synonym: fri ventilation

Naturlig ventilation betecknar användningen av naturliga tryckgradienter som uppstår genom vinden och/eller temperaturskillnader mellan utomhus- och inomhusluften för ventilationsändamål. Vid den här metoden används inte elektriska fläktar.

Naturligt rök- och värmeutsugsaggregat

Synonym: NRWG

Naturliga rök- och värmeutsugsaggregat (NRWG) sörjer för att rök och gaser leds ut ur byggnaden vid brand. Dessa reglerade byggnadsprodukter omfattar alltid ett fönster, tillsammans med tillhörande komponenter, fyllningen och drivningssystemet samt tillhörande komponenter.

Närvarodetektorer

En närvarodetektor är en beröringsfri säkerhetssensor. Den registrerar personer eller föremål inom dörrens rörelseområde och leder till att dörren antingen stoppas eller rör sig åt motsatt håll.

Nödströmscentral

Synonym: Nödströmscentral

En nödströmscentral är en elektrisk anordning som ger komplett strömförsörjning vid strömavbrott.

Nödutgång

Nödutgångar är dörrar i utrymnings- och räddningsvägar.

Nödutrymningsväg

Nödutrymningsvägar i en byggnad erbjuder en evakueringsväg så att de boende snabbt och enkelt kan lämna en byggnad i en nödsituation, t.ex. vid brand. Dessutom är de utformade för att underlätta evakuering av de boende.

O

Omkopplingskontakt

Se svarskontakt.

P

Panikdörr

En panikdörr är en dörr som förblir stängd under normala omständigheter för att hindra obehöriga från att komma in i fastigheten. Vid en katastrofsituation kan den öppnas av flyende människor utan tidigare erfarenhet. Den här dörren fungerar som nödutgång.

Paniklås

Ett paniklås är en anordning som låser dörren, men som gör det möjligt att när som helst öppna den inifrån. Vid fara eller i paniksituationer kan de boende fly genom den här dörren utan svårighet.

Panikarm

En panikarm är en horisontell stång som går över hela dörrbladets bredd. I paniksituationer, t.ex. när ett stort antal personer pressar mot dörren, kan den aktiveras genom att man helt enkelt trycker mot den.

Partitionering

Synonym: Rumsavdelning

Rumsavskiljning innebär att ett större rum delas upp i mindre rum med hjälp av skjutväggar eller glassystem. Avskiljningen kan antingen vara fast eller variabel. 

Passivt dörrblad

Synonymer: Behovsdörrblad

I dörrar med flera dörrblad kallas det dörrblad som kan förbli stängt medan det aktiva dörrbladet rör sig för passivt dörrblad eller behovsdörrblad. Om det passiva dörrbladet öppnas, sker detta alltid efter att det aktiva dörrbladet öppnats. Vid tillhållning måste det passiva dörrbladet stängas först.

Pendeldörr

Pendeldörrar är självstängande dörrar som kan svängas i båda riktningar i karmen och öppnas i minst 90°.

Primär stängningskant

Den primära stängningskanten (NSK) är den kant på en dörr eller ett fönster som finns på motsatt sida av dörrstoppet. Som sådan är den även den motsatta sidan av den sekundära stängningskanten.

R

Radar

Radar (detektering och avståndsbestämning) är ett begrepp som betecknar olika rutiner och utrustning för upptäckt och lokalisering inom radiofrekvensområdet (radiovågor). Inom GEZE används radarteknik för rörelsedetektorer.

Radarrörelsedetektor

En radarrörelsedetektor är en rörelsedetektor som fungerar med hjälp av radarteknik. Den används för aktivering av automatdörrar.

RC2

RC är en förkortning för Resistance Class (motståndsklass). Motståndsklass är ett mått på hur länge en produkt kan motstå en viss typ av attack vid inbrottsförsök. RC2 betyder att en komponent hindrar en inbrottstjuv från att bryta upp stängda och låsta komponenter med enkla verktyg såsom skruvmejsel, tång och kil i tre minuter.

Rumsavskiljningssystem

Ett rumsavskiljningssystem består av skjutbara väggpaneler som kan användas för att flexibelt dela upp ett rum.

Rökdetektor

En rökdetektor är en anordning som upptäcker eld och rök tidigt och matar ström till de stängda hållmagneterna. Vid eldsvåda detekterar den brand och rök och bryter strömförsörjningen till hållmagneten.

Rökskydd

En rökavskiljning är en dörr, en port eller en lucka som används för att avskärma ett rum och som samtidigt hindrar rök från att spridas.

Rökskyddsdörr

En rökskyddsdörr är en självstängande dörr som, när den är installerad och stängd, fungerar som rökskydd för att förhindra att rök tar sig igenom.

Rök- och värmeutsugsanläggning

Synonym: RWA

En rök- och värmeutsugsanläggning ger förebyggande brandskydd genom att leda ut rök ur byggnaden så snart det går vid brand. En komplett rök- och värmeutsugsanläggning består av enskilda rök- och värmeutsugsfläktar (RWG), utlösningsanordningar, styrelement, strömförsörjningskablar och friskluftsförsörjning.

Rörelsedetektorer

En rörelsedetektor är en beröringsfri givare som detekterar rörelser framför dörren och öppnar den.

Rörramdörr

Synonym: Rörram, dörr med ramdörrblad

En rörramdörr är en dörr där den yttre kanten har en profil och insidan har utfyllnad. Utfyllnaden kan utgöras av olika material som glas, trä osv. I en rörramdörr är låset integrerat i profilen istället för i utfyllnaden.

S

Saxdrift

En saxdrift är en linjär fönstermotor som öppnar ett par saxar. Fönstret öppnas genom saxarnas öppningsrörelse.

Sekundär stängningskant

Den sekundära stängningskanten (NSK) är kanten på en dörr eller ett fönster som dörren eller fönstret är monterad vid.

Självlåsande paniklås

Synonym: SVP

se paniklås

Sensorer

Inom GEZE omfattar sensorer alla aktiveringselement som baseras på sensorteknik.

Skjutdörr

En skjutdörr består av ett eller flera dörrblad som rör sig horisontellt framför en öppning på sin egen nivå.

Skjutdörrsautomatik

Skjutdörrsautomatiker används för automatisk öppning och stängning av skjutdörrar.

Skjutdörrsystem (automatiskt)

Ett skjutdörrsystem är en systemlösning för automatiska flerbladiga dörrar.

Skjutbeslagsystem

Synonym: Skjutbeslag

Ett skjutbeslagsystem är ett system för öppning av skjutdörrar som utgörs av en löpskena, en löpvagn, en upphängningsbult, upphängning, golvstyrning och ett ändstopp eller SoftStop beroende på behov. Skjutbeslagsystem är en allmän term för komponenter, vanligen av metall, som används för öppning och stängning av dörrar och fönster, t.ex. gångjärn och lås.

Skjutdörrsbeslag

Ett skjutdörrsbeslag är en glidkoppling som baseras på en löpskena och en löpvagn. Dörrbeslaget manövreras via rullar, som även bär upp dörrens vikt.

Skjutvägg

En skjutvägg är en flyttbar vägg som löper på skenor vid övre och nedre kanten så att panelerna kan flyttas omkring i ett rum. Skjutväggssystem kan även användas för att dela upp ett stort rum i mindre delar.

Slagdörr

Synonym: Slagdörr

En slagdörr är en dörr där dörrbladet är fastsatt vid en av karmens längsgående kanter. I det här fallet är rotationsaxeln vertikal. Slagdörrar kan vara konstruerade som pendeldörrar eller anslagsdörrar.

Slagdörrsautomatik

Slagdörrsautomatiker används för automatisk öppning och stängning av slagdörrar.

Slagdörrssystem

Ett slagdörrssystem är en systemlösning som gör det möjligt för flera dörrblad att flyttas automatiskt.

Slimline överljusöppnare

Även känd som: Slimline överljussax, se överljusöppnare

En överljusöppnare, platt form är ett beslag som används för att öppna och stänga överljus. Saxarna aktiveras av en dragstång och manöverkraften leds mellan olika mekaniska anslutningar. Överljusöppnare, platt form syftar på ett öppningssystem för överljus med extremt platt design. Saxarnas och armavledningens platta design kräver minimalt med plats ovanför och längs med fönsterbladet.

Slussystem

Synonym: Slussystem

Ett slussystem är en sekvens av två dörrar som styrs på ett sådant sätt att endast en dörr kan öppnas samtidigt. Innerdörren innehåller de säkerhetsfunktioner som behövs för att skydda rummet bakom det.

Smart Building

Termen Smart Building betecknar en byggnad som är utrustad med tekniska funktioner och system som ökar livskvaliteten och som förbättrar förhållandena samt säkerheten och gör det möjligt att använda energi effektivare. Detta uppnår man genom att byggnaden utrustas med sammankopplade och fjärrstyrda anordningar och installationer i kombination med processer som kan automatiseras.

Spindeldrift

Även känd som: Elektriskt manövrerad spindeldrift

En spindeldrift är en drivenhet som används för att öppna och stänga fönster. Rörelsen utförs med hjälp av en spindel.

Standardarm

Standardarmen är en fast motsvarighet till dörrstängaren som är monterad på den andra delen av dörren. Om stängaren är monterad på karmen är standardarmen monterad på dörrbladet eller vice versa. När dörren öppnas rör sig båda armarna i standardarmen över vridpunkten.

Stånglåsning

Stånglåsning används för låsning av automatiska skjutdörrar. I sådana fall är en låsningsstång integrerad i ett ISO-profilsystem med smala profiler. Om dörren är låst sänks stången ned i golvet.

Stängningsfördröjning

Stängningsfördröjning är en funktion som kan konfigureras i en dörrstängare. Den används för att dämpa stängningsfarten hydrauliskt och bromsa in den i slutet av stängningsprocessen.

Svarskontakt (kallas även omkopplingskontakt)

Svarskontakten är en tillvalskontakt på elslutblecket för bestämning och överföring av dörrstatusen (öppen/stängd). Den identifierar kontakt mellan elslutblecket och låskolven. Ingen skillnad görs mellan låst och olåst.

Säkerhetsteknik

Inom GEZE innefattar produktområdet säkerhetsteknik dels alla produkter som används för att endast behöriga personer ska kunna komma in i en byggnad och dels alla produkter som används för att personer ska kunna lämna en byggnad på ett säkert sätt i nödsituationer.

T

Teleskopdörr

Synonym: Teleskopdörr

Teleskopiska skjutdörrar är dörrar där dörrbladen styrs längs parallella löpskenor. Det innebär att det utrymme på sidan som behövs för att öppna dörrbladen kan vara mindre än dörrens öppningsbredd, vilket sålunda sparar plats.

Termiskt separerat profilsystem

Ett termiskt separerat profilsystem är ett profilsystem där den inre och yttre lättmetallprofilen separeras med ett plastnät. Eftersom plast har lägre värmeledningsförmåga än lättmetall, går mindre värme förlorad så att energieffektiviteten förbättras.

GEZE erbjuder ett termiskt separerat profilsystem för skjutdörrar, GCprofile Therm.

Tilluftssystem

Tilluftssystem används för att leda in tilluft i fastigheten från utsidan.

Tillslag

Tillslag är en kraft som neutraliserar regelhastigheten strax innan dörren stängs helt, så att den kan låsas. Genom att stängningsfarten höjs kort innan stängningscykeln har avslutats kan eventuellt motstånd korrigeras.

Tillträdeskontrollsystem

Ett tillträdeskontrollsystem innefattar olika åtgärder för kontroll av åtkomst, t.ex. strukturella, organisatoriska och personalmässiga åtgärder. I moderna tillträdeskontrollsystem används i allt större utsträckning biometriska data samtidigt som de är kopplade till inbrottslarm.

Tillträdesstyrning (Zuko)

Tillträdesstyrning (Zuko) innebär att endast behöriga personer av säkerhetsskäl släpps in i en byggnad. Tillträdeskontrollsystem kan användas för att verifiera behörigheter.

T-Stop glidskena

T-Stop glidskenan är en styrskena med flexibel öppningsbegränsning. Den innehåller ett dämpningsmaterial som glidblocket pressas mot under öppning, vilket dämpar dörrens öppningsrörelse. Den här glidskenan gör golvmonterade dörrstopp redundanta.

Tryckesspärrlås

Tryckesspärrlås används när dörrarna måste öppnas i motsatt riktning jämfört med det normala flödet i nödsituationer. Det utvändiga trycket för den här typen av lås kopplas loss från låsmekanismen medan panikfunktionen är aktiverad i nödutgångens flödesriktning. Om en motsvarande signal har avgetts från ett tillträdeskontrollsystem kopplas antingen det utvändiga trycket ur permanent eller under en viss tid så att dörren endast kan öppnas mot nödutgångens flödesriktning. 

Trådlösa program

GEZE:s trådlösa program syftar på alla fjärrkontroller för automatdörrar som gör det möjligt att fjärrmanövrera dem trådlöst.

U

Undergolvautomatik

Undergolvautomatiker är monterade i ett monteringstråg vid den undre kanten av dörrbladet. Detta monteringstråg är kopplat till dörrbladet ovanför ett monteringselement som fungerar som gångjärn.

Upplåsningsspak

Upplåsningsspaken, som även kallas för daginställning, är en tillbehörsspak för permanent mekanisk upplåsning av elslutblecket. Om en dörr låses upp genom att den här spaken aktiveras, låses den endast om spaken aktiveras igen.

Uppställningssystem

Ett uppställningssystem är utrustning som används vid brand. Systemet stänger brandskyddsstängare som annars hålls öppna för tillgänglighetens skull. Vid brand avaktiveras dörrstängarens funktion på ett kontrollerat sätt och brandskyddsstängarens automatiska stängningsfunktion löser ut. Ett uppställningssystem består av minst ett uppställningssystem, en branddetektor, en hållmagnet och en strömförsörjning.

Uppställningsenhet

Synonym: Hållmagnet

En hållmagnet är en komponent i uppställningssystemet. Den här anordningen gör det möjligt för en självstängande brand-/rökskyddsdörr att hållas öppen vid antingen en definierad eller en vald vinkel tills den löser ut elektriskt.

Utsugssystem för rökgas

Ett utsugssystem för rökgas leder ut röken ur en byggnad via takfönster.

V

Ventilation

Synonym: Ventilation och avluftning

Ventilation avser målmedveten öppning av fönster för att släppa in frisk luft från utsidan. Manuell ventilation syftar på system där fönstren öppnas för hand, medan automatisk ventilation istället betecknar system som manövreras med elektrolinjärdrift. Ventilation syftar på målmedvetna åtgärder för att släppa ut luft från insidan och leda ut den utomhus.

Ventilationsteknik

Ventilationsteknik innefattar alla lösningar som syftar till manuell eller automatisk öppning och stängning av fönster som används för att ventilera rummen i en fastighet.

Vestibul

En vestibul är ett litet rum som ligger mellan ytterdörren till en fastighet och en extra innerdörr som leder till ett inre utrymme bakom den. Genom att se till att en av de två dörrarna alltid är stängd, kan man förhindra att kall luft kommer in i fastigheten.

Vinkelstolpe

Vinkelstolpen används huvudsakligen i träkarmar.

Vikdörr

Vikdörrar består av två eller fler dörrblad som är sammankopplade med gångjärn. Dörrbladen kan vikas ihop till ett dragspel.

Vändkors

Ett vändkors är ett system som används för att leda personer genom en tillträdespunkt en i taget. Detta kan vara nödvändigt för exempelvis tillträdesstyrning om auktoriseringen för varje person som vill passera måste verifieras.

Värmedetektor

Värmedetektorer utlöser ett larm när en viss maxtemperatur överskrids eller vid en snabb temperaturhöjning.

Å

Återloppskylning under natten

Återloppskylning under natten är en värmefunktion för en fasad. Med hjälp av det här systemet leds varm inre luft till utsidan med hjälp av elmanövrerade fönster under de svalare timmarna på morgonen och natten, så att kall luft kommer in i byggnaden. Den här typen av ventilation spelar en särskilt viktig roll i kontorsbyggnader.

Ö

Öppningsbegränsare

Synonym: Öppningsbegränsare

Öppningsbegränsaren är en komponent som är monterad i dörrstängarnas styrskena och som håller dörren i en viss vinkel. Om glidblocket kommer i kontakt med öppningsbegränsaren när dörren öppnas, kan den inte öppnas ytterligare. Dörren förblir öppen i detta läge om dörren är utrustad med uppställningsfunktion. Dörrar utan uppställningsfunktion stängs igen.

Öppningsbroms

En öppningsbroms är en dämpare som kan installeras i en dörrstängare för att ta upp svängningsenergin från en dörr som öppnas. Den hindrar dörren från att kastas upp för mycket och skyddar på så sätt personer, delar av dörren, väggar i närheten eller föremål bakom dörren.

Öppningssystem

Ett öppningssystem innehåller alla komponenter som används för att öppna ett fönster.

Överliggande dörrstängare

Synonymer: OTS

En överliggande dörrstängare är en dörrstängare som är monterad vid den övre dörrfalsen.

Överliggande dörrstängare med arm

Synonymer: Dörrstängare med standardarm, överliggande dörrstängare med standardarm

En överliggande dörrstängare med arm är en dörrstängare som är kopplad till dörren med en standardarm.

Överliggande dörrstängare med glidskena

Synonymer: Överliggande dörrstängare med glidskena

En överliggande dörrstängare med glidskena är en dörrstängare som är kopplad till dörren med en glidskena.

Överljus

Ett överljus är ett fönster i innertaket i ett rum med platt eller lätt vinklat tak. Överljus monteras ofta i stora utrymmen eller lokaler och används i rum som saknar ytterväggar där normala fönster kan monteras. Ett överljus främsta funktion är att ventilera rummet.

Överljusöppnare

Synonym: Slimline överljusöppnare

En överljusöppnare är en koppling som används för att öppna och stänga överljus. Den har saxar och en dragstång. Överljuset manövreras med hjälp av saxarna, som i sin tur manövreras med hjälp av dragstången.

Överstycke

Ett överstycke skyddar en öppning i väggen. Det kan antingen vara horisontellt eller med en horisontell vy underifrån.