Tips om fönstersäkringssystem, säkerhetsanalyser och skyddsklasser

Naturlig ventilation med automatiserade fönster är en bekväm och effektiv lösning. Kraftmanövrerade fönster behöver emellertid skyddsåtgärder enligt specifika skyddsklasser. Här hittar du tips om hur man fyller i en riskbedömning för kraftmanövrerade fönster och om de omfattande systemlösningarna för fönsterskydd.

Automatiserade fönster möjliggör kontrollerad naturlig ventilation

Automatiserade kraftmanövrerade fönster bidrar till en god kvalitet på rumsluften.

Kraftmanövrerade fönster med motordrivna drivenheter anses vara maskiner

Kraftmanövrerade fönster med motordrivna drivenheter anses vara maskiner

Regelbunden ventilation av inomhusområdena – på kontor, i skolor och offentliga utrymmen – är mycket viktig i många människors vardag, inte bara sedan coronapandemin bröt ut. Arkitekter och planerare är intresserade av naturlig ventilation med hjälp av fönster, i synnerhet vid byggandet av klimatneutrala fastigheter. En annan viktig aspekt är upprätthållandet av en god kvalitet på inomhusluften. Automatiserade kraftmanövrerade fönster är ett enastående bra val i detta avseende. Beroende på installationssituationen kan det dock bli nödvändigt att vidta skyddsåtgärder för att en säker drift ska kunna säkerställas.

Utmaningar med kraftmanövrerade fönster för arkitekter och planerare

Kraftmanövrerade fönster med motorförsedda drivenheter för öppning och stängning betraktas som maskiner och är därför klassificerade enligt maskindirektivet 2006/42/EG. Därför är det viktigt att bestämma de enskilda specifikationerna för det kraftmanövrerade fönstret i fastigheten på ett tidigt stadium, och säkerställa att maskinen bibehåller en tillräcklig skyddsnivå för att undvika olycksfall. Detta måste göras i samtliga sektorer genom planering, tillverkning och driftsättning. Maskindirektivet stipulerar att man under driftsättningen av maskinen måste göra en riskbedömning som analyserar huruvida ett fönster är ett faroområde och om det utgör en risk – och vilka säkerhetsåtgärder som måste vidtagas.

Framtagning av säkerhetsanalys och definition av rätt fönstersäkringssystem

Automatiserat fönster med kedjedrift

Automatiserade fönster är uppdelade i olika skyddsklasser.

Inom GEZE använder vi vår säkerhetsanalys för att bestämma centrala aspekter som är säkerhetsrelevanta; den kan användas som riktlinje för genomförandet av riskbedömningar enligt maskindirektivet, som är giltigt i hela Europa. Vår säkerhetsanalys beskriver hur möjliga faror avseende kraftmanövrerade fönster kan elimineras eller reduceras, beroende på installationssituation och användargrupp. Den beskriver även möjliga tekniska lösningar för de nödvändiga skyddsåtgärderna när maskinen marknadsförs, samt eventuella kvarvarande risker.

Hur bestäms skyddsklasser för automatiserade fönster?

Generellt sett är det tre huvudelement som beaktas när man bedömer risken och bestämmer säkerheten hos kraftmanövrerade fönster:

  • Installationsposition: Är de kraftmanövrerade fönstren fritt åtkomliga eller är den undre kanten hos bladet större än 2,5 m?
  • Hur utrymmet används: Är det personer som behöver ytterligare skydd (t.ex. barn i skolor eller förskolor), eller personer som inte kan utbildas i säker användning (t.ex. platser där människor samlas samt detaljhandel) som använder lokalerna regelbundet?
  • Aktivering: Är driften automatisk eller manuell men utan visuell kontroll?

Skyddsklasserna 0 till 4 bestäms utifrån dessa faktorer i kombination med resulterande skyddsåtgärder för att minimera risken.

Riskområden på kraftmanövrerade fönster.

Riskområden på kraftmanövrerade fönster.

Vilken faropotential finns det med kraftmanövrerade fönster?

Förutom att bedöma de strukturella förhållandena – t.ex. risken för att ett blad faller ned – måste man utvärdera fönstrets kläm- och skärpunkter på de primära och sekundära stängningskanterna vilka kan utgöra ett farligt område under stängning. Detta gäller särskilt i byggnader som skolor, förskolor och sjukhus samt i byggnader som är öppna för allmänheten, såsom mötes- och butikslokaler. Här är det särskilt viktigt att se till att felaktig eller vårdslös användning av fönstret inte ger upphov till personskador.

Behöver alla automatiserade fönster skyddsåtgärder?

Fönster som ingår i en rök- och värmeutsugsanläggning och som inte används i ventilationssyfte, samt ventilationsfönster som är installerade högre än 2,5 meters höjd, erhåller skyddsklass 0 och behöver inga ytterligare skyddsåtgärder.

Vilka skyddsklasser gäller för ventilationsfönster?

Ventilationsfönster som är fritt åtkomliga faller inom en bedömningsgrupp där rumsanvändning och aktiveringstyp undersöks. Skyddsklasserna 1 och 2 gäller i synnerhet på kontor och i bostadsfastigheter där användarna kan få instruktioner om säker användning och därför kan bedöma faropotentialen.

Användargrupper som inte kan instrueras om säker användning av fönstren, t.ex. i gallerior eller offentliga mötesplatser, och människor som inte kan ta emot anvisningar eller skyddsvärda personer, t.ex. i förskolor, får de högre skyddsklasserna 3 och 4, i kombination med automatiserad aktivering av de kraftmanövrerade fönstren, t.ex. via ett fastighetsstyrsystem.

Skyddsklasserna 3 och 4 resulterar i höga specifikationer för fönsterskydd

Fönsterklämskydd kan implementeras med olika komponenter.

Fönsterklämskydd kan implementeras med olika komponenter.

Till de möjliga skyddsåtgärderna för att uppfylla skyddsklass 3 hör t.ex. begränsning av öppningsbredden hos huvudstängningskanten till 200 mm, eller begränsning av bladets rörelse i stängningsriktningen till max. 5 mm per sekund. Fönstermotorer från GEZE är utformade för att säkerställa skyddsklass 3 som standard. Om skyddsåtgärder som uppfyller skyddsklass 4 är nödvändiga kan de säkerställas med en dödmanskontroll med behörig användning.

För att säkerställa fullständig automatisering av kraftmanövrerade fönster är säkerhetssensorer kombinerade med modulen IQ box Safety ett bättre alternativ: detta är en TÜV-testad lösning för stängningskantskydd hos kraftmanövrerade fönster med kontaktgivare eller beröringsfria sensorer för GEZE 24V IQ windowdrive drivenheter.

Hur förbättrar IQ box Safety fönsterskyddet för användarna?

IQ box Safety säkerställer att de automatiserade ventilationsfönstren stängs säkert för alla användargrupper genom att skydda kläm- och skärpunkterna på primära och sekundära stängningskanter. Klämskyddet stoppar eller reverserar stängningsrörelsen tillförlitligt om de beröringsfria sensorerna eller kontaktgivarna detekterar ett främmande föremål. Detta innebär att personer, händer och fingrar inte kan klämmas fast. Fingerskydd är särskilt viktiga i skolor och förskolor eftersom barn anses behöva särskilt skydd.

Andra fördelar med IQ box Safety

  • Maximal säkerhet enligt maskindirektivet
  • TÜV-testat enligt EN ISO 13849-1
  • Enkel installation och parametersättning via plug-and-play: montera, sätt i, klart
  • Rätt lösning för alla användningsområden och driftsätt
  • Passar för naturlig ventilation och för rök- och värmeutsugsanläggningar. Larm prioriteras i händelse av en nödsituation
  • 4 förkonfigurerade sensoringångar för säkerhetsbrytarlister och optiska sensorer – flexibla kombinationer enligt fönsterspecifikationerna

Med IQ box Safety kan vi erbjuda en passande lösning för många olika specifikationer för automatiserade fönster – även för de högsta säkerhetsspecifikationerna i skyddsklass 4.

Dr Dominik Landerer, GEZE Product Manager

Vilka fördelar erbjuder IQ box Safety jämfört med andra fönsterskyddsprodukter?

IQ box Safety är en TÜV-testad lösning som uppfyller standarden EN ISO 13849-1 och -2. Den passar för användningar inom naturlig ventilation och för rök- och värmeutsugsanläggningar med ventilationsfunktion. Hattskenemodulen med plug-in-klämmor och fyra förkonfigurerade sensoringångar för säkerhetsbrytarlister och beröringsfria sensorer möjliggör snabb, enkel driftsättning av hela systemet, och levererar hög flexibilitet och kreativ frihet i utformningen av fönster för ventilation samt rök- och värmeutsugsanläggningar. 

Med IQ box Safety erbjuder vi planerare, installatörer och operatörer en omfattande lösning från en och samma källa, genom att vi garanterar säker användning av många olika fönstertyper, inkl. för skyddsklass 4.

Läs mer om fönsterskydd

I en nära framtid kommer vi att bo och arbeta i klimatneutrala fastigheter. Naturlig ventilation med hjälp av kraftmanövrerade fönster kan vara ett steg på vägen mot detta mål och blir en allt viktigare aspekt för arkitekter och planerare.

Dr Dominik Landerer, GEZE Product Manager

Framtidsinriktade ventilationskoncept för byggnader värda namnet

Vårt mål är att främja utvecklingen av byggnader värda namnet. Det gör vi först och främst med innovativa produkter som hjälper till att lyfta fram både säkerhet och hopkoppling med fastighetsteknik, i syfte att implementera koncept för naturlig ventilation i fastigheter. Vi är samarbetspartner till arkitekter och planerare, och vi ger råd på ett tidigt stadium avseende möjligheter till naturlig ventilation, relevanta säkerhetsaspekter för kraftmanövrerade fönster och om eventuella skyddsåtgärder krävs. Vi fungerar också som expert för våra kunder när de utvecklar alternativa lösningar för att förhindra säkerhetsrisker i de första skedena.

Våra konsulter finns över hela Tyskland och kan hjälpa till med fastighetsspecifik rådgivning för alla våra produkter; de samarbetar med planerare i framtagningen av möjliga lösningar på individuella behov.

Inom GEZE strävar vi efter att erbjuda arkitekter och planerare största möjliga frihet i planering och kreativitet, och vi hjälper till att förbättra livskvaliteten och komforten i fastigheter genom en säker användning av automatiserade fönster.

Dr Dominik Landerer, GEZE Product Manager