Vårt visselblåsarsystem

Regelefterlevnad är viktigt för oss. På vårt företag arbetar vi därför systematiskt med att följa såväl lagstadgade som interna bestämmelser, så kallad compliance. Samtidigt är vi medvetna om att inte ens det bästa systemet för compliance management kan förhindra enstaka regelöverträdelser. Det innebär dock inte att vi accepterar sådana överträdelser. Vårt mål är att utreda alla överträdelser så att vi kan åtgärda dem och dra lärdomar inför framtiden. Det är bara så vi kan göra vårt compliance management bättre och minska risken för fler överträdelser i framtiden.

Därför uppmuntrar vi våra medarbetare att rapportera möjliga compliance-överträdelser. Många visselblåsare är dock oroliga för repressalier om de påpekar missförhållanden. Därför har vi anlitat revisionsföretaget Grant Thornton som har förbundit sig att ta emot sådana tips under sekretess och utreda dem objektivt med den expertis som krävs. Det är förbjudet att på något sätt motarbeta anmälningar som görs i god tro. Visselblåsare som handlar i god tro får därför inte missgynnas eller utsättas för repressalier.

Rapporteringsväg för visselblåsare

På webbplatsen nedan hittar du Grant Thorntons onlinebaserade visselblåsarsystem.

till visselblåsarsystem

I detta system har visselblåsare möjlighet att lämna tips om compliance-överträdelser under sekretess, och även anonymt om de vill. För att kunna undersöka tips så snabbt som möjligt är det en fördel om omständigheterna kring missförhållandena beskrivs så exakt som möjligt. I visselblåsarsystemet finns frågor som kan vara till hjälp när man ska ange den information som krävs. Visselblåsare har också möjlighet att kommunicera med Grant Thornton och förbli anonyma i samband med detta, till exempel för att reda ut oklarheter kring ett ärende.

Systemet använder inga robotar med automatiserade svar. Alla tips tas emot och bedöms av kvalificerad personal och gås sedan igenom av ett team av sakkunniga. Grant Thornton har förbundit sig att utreda anklagelser om compliance-överträdelser på ett objektivt och rättvist sätt. Dessutom informeras alla visselblåsare regelbundet om framstegen i utredningen av de omständigheter de har rapporterat, om det är möjligt med avseende på behandlingen av ärendet.

Visselblåsare kan också kontakta Grant Thornton för ett personligt samtal via visselblåsarsystemet.

Missbruk av visselblåsarsystemet

Felaktig användning av visselblåsarsystemet godtas inte. Att medvetet göra falska anklagelser mot tredje part kan vara en straffbar handling.

Skydd av personuppgifter

Vi värnar om integriteten och förbinder oss att skydda personuppgifter. Det innebär bland annat att vi skyddar alla registrerade personers rättigheter, inbegripet den eller de personer som visselblåsaren anklagar för en compliance-överträdelse. Hit räknas också den registrerades rätt till tillgång till samtliga personuppgifter som behandlas i samband med det tips som har lämnats. I regel kommer den registrerades intresse gällande tillgång till dessa uppgifter i andra hand så länge undersökningen avseende det tips som har lämnats fortfarande pågår. När undersökningen är avslutad är det dock i regel möjligt att få tillgång till sina personuppgifter. Vi ber alla visselblåsare att ha detta i åtanke när de anmäler en överträdelse, särskilt om de vill vara anonyma.

Mer information om skydd av personuppgifter hittar du i integritetspolicyn på denna webbplats.

Beslagtagande av information

Slutligen vill vi tydliggöra att Grant Thornton har tystnadsplikt när det gäller information som lämnas via visselblåsarsystemet eller på annat sätt. Sådan information får dock i allmänhet beslagtas, vilket innebär att utredande myndigheter eller andra myndigheter kan beslagta den och därmed få tillgång till den efter ett domstolsbeslut.

Ytterligare rapporteringsmöjligheter

Utöver att använda visselblåsarsystemet kan våra medarbetare alltid vända sig till sin närmaste chef.

Dessutom är den anställde fri att välja ett externt rapporteringssystem när han eller hon lämnar in sin rapport.

För detta ändamål kan den anställde kontakta Federal Office of Justice och lämna in sin rapport där under följande länk:

BfJ - Hinweisgeberstelle (bundesjustizamt.de)

Dessutom kan den anställde direkt kontakta följande institutioner i händelse av relevanta fakta: