Ämnesområden

Energieffektivitet inom fastighetssektorn

När man talar om energiomställning tänker många först och främst på användningen av förnybara energikällor. Men samtidigt måste även energiförbrukningen minskas. Fastigheter har en hög energisparpotential, eftersom de orsakar ca 35 procent av den totala tyska slutenergiförbrukningen. Att göra fastigheter mer energieffektiva, d.v.s. att optimera energiförbrukningen under drift, är ett viktigt incitament för en hållbar minskning av förbrukningen. Energieffektivitet är därmed en viktig aspekt för såväl arkitekter och planerare som för operatörer och slutanvändare.

Målet är att minska koldioxidutsläppen

Uppvärmning på vintern, kylning på sommaren, belysning på natten, snabba transportmedel, drift av maskiner och utrustning – vår vardag kräver mycket energi. Vår energiförsörjning grundas dock till stor del på fossila bränslen, och förbränningen av dem leder till koldioxidutsläpp. Idag vet vi att detta med stor sannolikhet orsakar de skrämmande snabba klimatförändringarna.

Klimatskyddsmål

I Tysklands nya klimatskyddslag (KSG) från 24 juni 2021 fastställs följande bindande mål för Tyskland:

  • Minskning av växthusgaserna till minus 65 procent jämfört med 1990 fram till 2030
  • Växthusgasneutralitet fram till 2045

Totalt energibehov och värmeförluster

Med termografibilder kan experter se alla värme- och energiförluster på en fasad. Mörka områden indikerar liten värmeförlust, gula områden lite större och röda områden indikerar stor värmeförlust.

Värmebild av en fasad: Här går mycket energi förlorad! © shutterstock

Fastighetssektorn spelar en nyckelroll i Tysklands moderna energipolitik. Fastigheter står idag för mer än en tredjedel av den totala slutförbrukningen av energi – som krävs för varmvatten, uppvärmning och kylning, ventilation och belysning. I många fall går en stor del av rumsvärmen förlorad genom väggar, fönster, tak, dörrar eller golv.

Passivhus resp. effektivitetshus och nära-noll-energibyggnader (Nearly-Zero-Energy-Building eller kort NZEB) kommer därför i framtiden att vara standard som referensfastigheter inom hela EU. Detta föreskrivs enligt EU:s direktiv om fastigheters energiprestanda (Energy Performance of Buildings Directive eller kort EPBD). Inledningsvis ska detta endast gälla nya byggnader, men senast 2045 ska alla byggnader, alltså även befintliga fastigheter och sådana som inte används för bostadsändamål, vara klimatneutrala. För dessa nollutsläppsbyggnader (Zero Emission Buildings eller kort ZEB) måste dels energibehovet för värme och kyla minskas avsevärt under uppbyggnad och modernisering; dels måste förnybara energikällor stå för en betydligt större andel av de återstående behoven.

Höga energikrav genom bygglagstiftning och förordningar

EU-direktivet om byggnaders energiprestanda har hittills genomförts i Tyskland genom energibesparingslagen (EnEG), energibesparingsförordningen (EnEV) och lagen om förnybara källor i uppvärmningen av byggnader (EEWärmeG). Sedan den 1 november 2020 sammanfattas dessa bestämmelser i lagen om byggnadsenergi (Gebäudeenergiegesetz eller GEG).

I lagarna och förordningarna föreskrivs energigränsvärden och energicertifikat med specificerade energieffektivitetsklasser för nya och befintliga byggnader. Målet är att hålla behovet av primärenergi för byggnader på en låg nivå. Energiförlusterna i byggnader ska således redan från början begränsas genom strukturellt värmeskydd – särskilt genom effektiv isolering, bra fönster och undvikande av värmebryggor. Återstående energibehov ska vara så lågt som möjligt och stegvis täckas av förnybara energikällor.

Högre energieffektivitet genom fastighetsautomation

Många studier, såsom Bitkom-studien om klimatskydd och energieffektivitet, visar att byggnader, vid sidan av transportsektorn och industriproduktionen, är en av de största källorna till koldioxidutsläpp, och står för ca en tredjedel av Tysklands totala energibehov. Enligt studien finns den största energibesparingspotentialen för bostadshus och andra byggnader på området Smart Building och intelligent fastighetsautomation. Om uppvärmnings-, varmvatten-, belysnings- och ventilationstekniken styrs på ett intelligent sätt går det att uppnå hög energieffektivitet utan att kompromissa med arbets- och boendekomforten. En sådan styrning måste vara särskilt anpassad till byggnadsegenskaperna och användarmönstret: I idealfallet kommer framtidens byggnader med hjälp av digitalisering och automatisering även att anpassa sig till förändrade förhållanden – till exempel till antalet personer i hushållet och till väderförhållanden.

Bra att veta: I standarden DIN EN 15232 definieras effektivitetsklasserna för olika funktioner och tillämpningar inom fastighetsautomation. Det gör att energi- och CO2-besparingspotentialen kan uppskattas på ett mer tillförlitligt sätt.

MER OM FASTIGHETSAUTOMATION

GEZE-produkter för energieffektiva byggnader

Med integrerade lösningar för dörr-, fönster- och säkerhetsteknik med fokus på energieffektivitet kan komfort och säkerhet kombineras med energieffektivitet på ett meningsfullt sätt. Genom övergripande hopkoppling uppstår dessutom nya möjligheter för energisparande fastighetsdrift. GEZE bidrar på ett avgörande sätt till energieffektivitet med olika lösningar och produkter:

  • naturlig ventilation och avluftning av byggnader samt individuell rumstemperaturreglering via automatiserade fönstersystem
  • automatisk öppning och tillförlitlig stängning av dörrar
  • intelligent fastighetsautomation myGEZE Control för smart integration av dörr-, fönster- och säkerhetsteknik i fastighetsstyrtekniken. Beroende på utetemperaturen och i kombination med temperatursensorer och värmesystem kan dörrarnas öppningsbredd ställas in automatiskt eller så kan fönster öppnas och stängas på lämpligt sätt.

Naturlig ventilation för energibesparing

Genom naturlig ventilation kan man spara en stor mängd energi och resurser i byggnader. Exempelvis behövs inga energikrävande klimatanläggningar. Mekanisk-maskinella klimatanläggningar förbrukar nämligen väldigt mycket energi. Förutom det stora platsbehovet i byggnaden och de ytor som då går förlorade, förknippas sådana anläggningar med höga investerings-, underhålls- och driftskostnader, vilket gör dem oekonomiska. Kontrollerad naturlig ventilation å andra sidan ger klara fördelar. Intelligenta drivenheter och styrningar från GEZE i fasad- och takfönster säkerställer energibesparing och miljövänlig ventilation och avluftning, där fönstren öppnas och stängs på ett kontrollerat sätt. Det möjliggör till exempel automatisk nattkylning, som är en kostnadsbesparande och energieffektiv metod för kylning av byggnader jämfört med klimatanläggningar.

Bekväm fastighetsautomation för mer energieffektivitet

Teknik från GEZE möjliggör behovsanpassad styrning av fasadelement, oavsett om det gäller dörrar eller fönster. Varje fönster kan styras individuellt. Temperatur- och CO2-sensorer, tidskopplingsur och regn-vind-sensorer säkerställer automatisk öppning och stängning av fönstren. Med den nya fastighetsautomationen myGEZE Control kan automatiserade dörrar och fönster dessutom visualiseras, kontrolleras och styras centralt.

Vi på GEZE har insett att byggnader på ett avgörande sätt bidrar till minskad energiförbrukning och därmed koldioxidutsläpp på lång sikt. Smarta och energibesparande lösningar är därför viktigare än någonsin för oss och för våra kunder.

Sandra Alber, Chief Officer Legal & Finance
Certifieringssystemet DGNB bedömer byggnaders hållbarhetskvalitet.

Certifieringssystemet DGNB bedömer byggnaders hållbarhetskvalitet.

Mer än energieffektivitet: hållbart byggande (Green Building)

Med sina produkter möjliggör GEZE även hållbart byggande, s.k. ”Green Building”. Green Building innebär modern, hållbar, miljömedvetet och resurssnålt byggande och renovering av fastigheter i harmoni med människa och natur. Fastigheterna kännetecknas av hög resurseffektivitet inom områdena energi, vatten och material. Samtidigt minskas de skadliga effekterna på hälsa och miljö. I detta sammanhang efterlevs principen om hållbarhet i möjligaste mån under fastighetens hela livscykel – från projektutveckling, planering och design till drift, underhåll och nedmontering. I Tyskland har det funnits en kvalitetsmärkning för sådana byggnader sedan 2007: Certifikatet från Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V. (DGNB).

Belönat med DGNB-certifikatet för hållbarhet

I den nya företagsbyggnaden för Vector IT i Stuttgart bidrar våra skräddarsydda digitala nätverkslösningar till att totalt ca 460 ton koldioxidutsläpp årligen kan undvikas under drift. Projektet har därför tilldelats DGNB-certifikatet i platina från Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen e.V. samt DGNB-diamanten för briljant arkitektur.

FÖR REFERENS

I Tyskland har omkring 120 fastigheter redan tilldelats DGNB-certifikatet eller ett förcertifikat. Bland dessa hittar vi den federala miljömyndighetens (UBA) fastighet i Dessau, som är ett av den tyska regeringens flaggskeppsprojekt genom den höga kvalitet som präglar alla aspekter av hållbart byggande. Samtidigt är den en av de mest resurssnåla förvaltningsfastigheterna i Tyskland. Dörrtekniken kommer från GEZE.

Mer om Green Building

Mer om fastighetssanering

Mer om rumsklimatreglering

Information om energieffektivitet

Energioptimerad planering

GEZE erbjuder support redan tidigt i fastighetsplaneringen och tar fram energibesparande koncept och lösningar. GEZE-lösningar kan också användas för eftermontering i befintliga byggnader, så att energi sparas även här.

Nya möjligheter till fastighetsautomation med myGEZE Control

Den unika hopkopplingen av dörr- och fönsterteknik i myGEZE Control med smart programvara och öppna gränssnitt möjliggör integration av GEZE-teknik i fastighetsautomationen och ger helt nya möjligheter till fastighetsautomation för alla planerare och operatörer.

Individuella lösningar

Beroende på användningsscenario erbjuder vi individuella lösningar med olika tjänstepaket och maskin- och programvarukomponenter, samt tillhörande tjänster för energieffektivt byggande.

Produkter med miljöproduktdeklaration EPD

Vissa GEZE-produkter, t.ex. dörrstängarserierna TS 4000 och TS 5000, har tilldelats miljöproduktdeklarationen EPD (Environmental Product Declaration). EPD utgör grunden för en ekologisk byggnadsutvärdering och är komponenter som bidrar till den samlade bedömningen av en byggnads miljöprestanda.

Skräddarsydda servicekoncept

Förutom själva byggnadsrealiseringen av de lösningar som tagits fram erbjuder vi även skräddarsydda servicekoncept för varje byggnad. Genom regelbundet underhåll kan energieffektiva system förbli funktionella och driftssäkra samt bibehålla sitt värde. Våra servicekoncept ger inte bara ekonomiska fördelar för operatörerna vad gäller byggnaders driftskostnader, utan stödjer dem också särskilt i operatörsansvar.

Effektivitet i fastighetsdriften

Med myGEZE Control kan status för dörrar, fönster, rök- och värmeutsug samt evakueringsvägssystem avfrågas, visas och kontrolleras var och när som helst i alla IP-kompatibla enheter. GEZE erbjuder därmed komfort, säkerhet och effektivitet i fastighetsdriften.

Läs mer om myGEZE Control