Ämnen

En energirevolution i byggbranschen

Många människor kommer först att tänka på förnybara energikällor när de hör begreppet ”energirevolution”. Men det inbegriper också minskning av energiförbrukningen. Byggnader kan spara betydande mängder energi, då de står för ca 35 procent av Tysklands totala energiförbrukning. Att göra byggnader mer energieffektiva, dvs. att optimera energiförbrukningen i drift, är därför ett huvudtema om man vill minska förbrukningen på ett hållbart sätt. För både arkitekter, projekterare, användare och slutkonsumenter är energieffektivitet av allra största vikt.

Målet är att minska CO2-utsläppen

Varma rum vintertid, svalka på sommaren, belysning på natten, snabba transporter, drift av maskiner och apparater – vi behöver mycket energi i våra vardagsliv. Men den energi som vi förbrukar kommer i huvudsak från fossila bränslen och när de förbränns uppstår CO2-utsläpp. Det är mycket sannolikt att dessa utsläpp orsakar den alarmerande klimatförändringen.

Klimatskyddsmålet i Tyskland är därför att minska Co2-utsläppen med minst 40 procent fram till 2010 jämfört med 1990, och med 80 till 95 procent fram till 2050. Vid denna tidpunkt bör fastighetsbeståndet vara i stort sett klimatneutralt.

Totalt energibehov och värmeförluster

Termografering berättar allt som experterna behöver veta om värme- och energiförluster från fasader. De mörka områdena visar små förluster, de gula områdena lite större förluster och de röda områdena stora värmeförluster.

En termisk bild av en fasad: här försvinner en hel del energi ut! © shutterstock

I dagens tyska energipolitik spelar byggbranschen en viktig roll: mer än en tredjedel av den totala slutliga energi som förbrukas går åt till fastigheter – varmvatten, uppvärmning och kylning, ventilation och belysning. En stor del av rumsvärmen försvinner ofta ut genom väggar, fönster, tak, dörrar eller korridorer.

Det passiva huset och nära-nollenergibyggnaden bör bli standard i hela EU i framtiden. Detta stöds av den reviderade EU-förordningen om byggnaders totala energiprestanda. Till en början ska den gälla endast för nya byggnader, men år 2050 ska alla byggnader vara klimatneutrala. Å ena sidan måste energibehovet för uppvärmning och kylning under uppförande och renovering minskas väsentligt. Å andra sidan måste andelen förnybar energi som går åt till att täcka resterande behov ökas väsentligt.

Höga energikrav pga. bygglagstiftning och byggdirektiv

EU-förordningen implementeras i Tyskland genom energibesparingsakten ”EnEG”, energibesparingsförordningen ”EnEV” och lagen om främjande av användning av förnybar energi för uppvärmning ”EEWärmeG”. Målet för 2018 är att sammanföra alla dessa förordningar i den nya byggnadsenergilagen ”GEG”. Lagstiftningen och bestämmelserna föreskriver energitröskelvärden och energiintyg för både nya och befintliga fastigheter. Målet är att hålla det primära energibehovet i byggnader nere. Energiförluster från fastigheter ska i möjligaste mån förhindras redan från start genom strukturell isolering – i synnerhet genom installation av bra isolering, bra fönster och undvikande av värmebryggor. Det återstående energibehovet kommer att i högre utsträckning täckas av förnybara energikällor.

En bekväm arbets- och boendemiljö som även är mycket energieffektiv kan uppnås endast om tekniken för uppvärmning, varmvatten, belysning och ventilation styrs på ett intelligent sätt. Dessa kontroller måste anpassas till strukturen hos fastigheten och till användarnas beteendemönster. I idealfallet innebär digitaliseringen och automatiseringen att fastigheter kan anpassas till föränderliga förhållanden samt till antalet människor i fastigheten och till väderförhållandena.

GEZE-produkter för energieffektiva fastigheter

Integrerade lösningar som fokuserar på energieffektivitet för dörr-, fönster- och säkerhetsteknik kan på ett smart sätt kombinera komfort och trygghet med energieffektivitet. En övergripande hopkoppling skapar också nya möjligheter till fastighetsdrift som sparar energi. GEZE bidrar till energieffektiviteten med ett flertal lösningar och produkter:

  • Naturlig ventilation och vädring i fastigheter samt temperaturreglering i enskilda rum med automatiska fönstersystem
  • Automatisk öppning och tillförlitlig stängning av dörrar
  • Intelligent fastighetsautomationssystem GEZE Cockpit för smart integration av dörr-, fönster och säkerhetsteknik i fastighetsstyrsystemet. Några exempel: Automatisk inställning av dörrarnas öppningsbredder beroende på utomhustemperaturen i kombination med temperatursensorer och uppvärmningssystem, eller öppnande och stängande av fönster utifrån temperaturen.

Spara energi med naturlig ventilation

En stor mängd energi och resurser sparas in genom naturligt ventilerade fastigheter. Inga klimatanläggningar behöver då användas. Mekaniska klimatanläggningar drar mycket energi. De kräver dels mycket utrymme i fastigheten, de kostar pengar och kräver underhåll, och driftskostnaderna gör att systemen inte är lönsamma. Övervakad naturlig ventilation däremot är betydligt fördelaktigare. Energisnål, miljövänlig vädring och ventilation kan åstadkommas med ”intelligenta” drivenheter och kontroller från GEZE i fasad- och takfönster, som öppnar och stänger dem på ett kontrollerat sätt med minimal energi för aktivering av elektrolinjärdriften.

Bekväm fastighetsstyrning

GEZE-teknik gör det möjligt att styra fasadelement behovsbaserat, oavsett om det rör sig om dörrar eller fönster. Varje fönster kan styras individuellt. Temperatur- och CO2-sensorer, tidskopplingsur och sensorer för regn och blåst säkerställer automatisk öppning och stängning av fönster. Den nya fastighetsautomationen GEZE Cockpit gör att automatiska dörrar och fönster kan visualiseras, styras och övervakas från centralt håll.

För GEZE är hållbarheten en nyckelfråga inför framtiden, en fråga som berör oss alla.

Brigitte Vöster-Alber, Chief Executive Officer vid GEZE
Certifieringssystemet från ”Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen”, DGNB (org. för hållbart byggande, ö.a.) utvärderar hållbarheten hos byggnader.

Certifieringssystemet från ”Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen”, DGNB (org. för hållbart byggande, ö.a.) utvärderar hållbarheten hos byggnader.

Mer än energieffektivitet: Hållbart byggande (Green Building)

GEZE stödjer hållbart byggande med sina produkter, även kallat ”Green Building”. Med grönt byggande avses uppförande och renovering av fastigheter på ett modernt, hållbart, miljövänligt och resurssnålt sätt, i harmoni med människor och natur. ”Gröna” byggnader kännetecknas av ekologisk design av hög kvalitet samt överlägsen resurseffektivitet vad gäller energi, vatten och material. Samtidigt reduceras de skadliga effekterna på hälsa och miljö. Den grundläggande aspekten av hållbarhet efterlevs så långt möjligt längs hela livscykeln för fastigheten: den börjar med projektutvecklingen, projekteringen och uppförandet och fortsätter i drift, service och demontering. I Tyskland infördes en märkning för detta år 2007, nämligen certifikatet German Sustainable Building Council (DGNB).

Mer än 120 byggnader har redan tilldelats DGNB-certifikatet eller ett förhandscertifikat i Tyskland. Hit hör den tyska miljöbyråns (UBA) fastighet i Dessau, ett överstatligt demonstrationsprojekt tack vare sin höga kvalitet i alla aspekter av hållbart byggande. Det är också en av de mest ekonomiska förvaltningsbyggnaderna i Tyskland. GEZE levererade dörrtekniken.

Mer om Green Building

Mer om byggnadssanering

Mer om rumsklimatkontroll

Information om energieffektivitet

Energioptimerad planering

GEZE kan bidra med stöd även i de tidiga faserna av fastighetsprojekteringen och erbjuder energibesparande koncept och lösningar. Lösningarna från GEZE kan spara energi på ett effektivt sätt när det gäller eftermontering i befintliga byggnader.

Nya vägar mot fastighetsautomation med GEZE Cockpit

Den unika hopkopplingen av dörr- och fönsterteknik via GEZE Cockpit med intelligent programvara och öppna gränssnitt möjliggör integration av GEZE-tekniken i fastighetsautomationen, och erbjuder projekterare och operatörer nya alternativ inom fastighetsautomation.

Läs mer om GEZE Cockpit

Anpassade lösningar

Beroende på tillämpningsscenariet erbjuds individuella lösningar med olika servicepaket och tillhörande maskin- och programvarukomponenter med tjänster för ett energieffektivt byggande.

Produkter med Environmental Product Declaration, EPD

Flera GEZE-produkter, inkl. dörrstängarserie TS 4000 och TS 5000 har en EPD (Environmental Product Declaration). Dessa deklarationer utgör en informationsdatabas som kan användas till bedömningar av miljövänligt byggande och fungerar som byggstenar som stödjer den övergripande utvärderingen av en fastighets miljöprestanda.

Skräddarsydda servicekoncept

Förutom den strukturella implementeringen av de utvecklade lösningarna erbjuder vi även skräddarsydda servicekoncept för varje fastighet, med regelbunden service så att funktionen, driftssäkerheten och värdet hos energieffektiva system kan upprätthållas. De ger operatörerna inte enbart ekonomiska fördelar vad gäller driftskostnader för fastigheterna, utan även stöd särskilt i driftsansvarsfrågor.

Effektivitet inom fastighetsdrift

Styrning och säker övervakning av status för dörrar, fönster, rök- och värmeutsug samt nödutgångssystem var som helst och när som helst, från valfri IP-kompatibel enhet. GEZE levererar komfort, säkerhet och effektivitet inom fastighetsdrift.

Läs mer om GEZE Cockpit