Ämnen

Green Building – gröna byggnader med certifikat

Klimatförändringar och resursbrist kräver att man tänker om inom byggbranschen. Därför satsar allt fler på ”Green Buildings”, det vill säga gröna byggnader där hållbarhet är grundläggande princip vid utvecklingen. För bedömning av hållbarheten hos byggprodukter och byggnader finns olika relevanta certifieringar.

Miljövänligt byggande som åtagande och utmaning

Vi har bara en planet. Hur kan vi bevara den? Hur kan vi bo, bedriva verksamhet och bygga på vår planet så att även nästa generation kan leva här? Genom att agera hållbart. Det är en skyldighet för alla i samhället, inklusive byggbranschen. Slagordet i detta sammanhang är Green Building. Det innebär ekologiskt byggande – vilket omfattar allt från val av lämpliga byggplatser och utvalda material till ökad energieffektivitet och testade interiörer.

Konceptet Green Building syftar till att bevara ekosystemet och miljön, till människors och samhällets gagn. Det beaktar de föränderliga relationerna mellan människor, den byggda miljön och ekosystemet. Målet är att vi ska lämna efter oss en orörd värld som kan bebos av kommande generationer.

I idealfallet täcker gällande hållbarhetsprinciper därför in en fastighets hela livscykel – från projektutveckling och planering, till uppförande, drift, service och rivning. ”Gröna” byggnader kännetecknas av en ekologisk design av hög kvalitet samt överlägsen resurseffektivitet vad gäller energi, vatten och material. Skadliga effekter på hälsa och miljö reduceras till ett minimum.

Smart Buildings – gör intelligent byggande möjligt

Briljant arkitektonisk kvalitet, funktionell arbetsmiljö, hållbara system: huvudkontoret vid ÖAMTC i Wien med produkter från GEZE, certifierade av tyska Sustainable Building Council (DGNB).

ÖAMTC-huvudkontoret: intelligent planering ger låga driftskostnader © Sigrid Rauchdobler / GEZE GmbH

Hållbart byggande innebär generellt sett en smart konstruktion, och i synnerhet en effektiv användning av energi och resurser och av automatisk fastighetsteknik för att öka komforten och funktionaliteten. Intelligenta fastigheter erbjuder bekväma, resurssnåla miljöer med hög teknisk standard som är mer produktiva att bo och arbeta i.

I praktiken ligger det allmänna fokuset på energiförbrukning, eftersom driftskostnader för fastigheter utgör ca 40 procent av Tysklands totala energibehov. Om exempelvis 50 procent av de äldre byggnaderna skulle moderniseras av hållbarhetsskäl, skulle koldioxidutsläppen kunna minska med 200 miljoner ton varje år. Idag sätts fokus på energieffektivitet för alla nya byggnader.

För fler gröna byggnader: EU:s gröna giv

EU:s gröna giv syftar till att avsevärt höja miljöstandarderna i hela EU och minska utsläppen av växthusgaser till noll fram till 2050. Även reglerna för byggnaders energiprestanda kommer att anpassas till den gröna given, i syfte att minska koldioxidutsläppen inom byggsektorn i EU fram till 2050. Det omarbetade direktivet om byggnaders energiprestanda, som antogs inom ramen för den gröna given, föreskriver bland annat att bostadshus ska minska sin energiförbrukning med i genomsnitt 16 procent fram till 2035 och med 20–22 procent fram till 2030.

Det innebär att byggbranschen, arkitekter och fastighetsägare måste förbereda sig för strängare miljökrav, särskilt när det gäller energieffektivitet, resursbevarande och koldioxidutsläpp. Koldioxidvärdet i en byggnad blir därmed ett huvudkriterium vid alla framtida investeringar och upphandlingar, både för nya byggprojekt och för projekt med befintliga byggnader. Energieffektiv planering och energirelaterade fastighetssaneringar samt motsvarande certifieringar blir därför allt viktigare inom byggsektorn.

Certifiering för gröna fastigheter

Empire State Building, världens mest berömda kontorsfastighet, helrenoverades under 2009. Sedan dess har den varit en föregångare vad gäller hållbarhet och energieffektivitet. Den tilldelades LEED Gold Award år 2011, vilket gjorde den till den största byggnaden i USA som har fått en LEED-utmärkelse. LEED är ett av de mest välkända certifieringssystemen för bedömning av byggnaders ekologiska, sociala och ekonomiska kvalitet.

Hållbara byggnader är mer värdefulla, med lägre drifts- och underhållskostnader. När den höga kvalitetsnivån tydliggörs för ägare, hyresgäster och användare blir fastigheterna lättare att sälja eller leasa. Certifierade fastigheter kan jämföras på både nationell och internationell nivå. Efterfrågan på certifierade fastigheter ökar hela tiden.

Ett antal olika certifieringssystem för hållbart byggande har etablerats internationellt. De bedömer byggnader utifrån en kriteriekatalog, men använder sig av olika viktningar och på basis av typiska nationella standarder och föreskrifter.

De mest välkända Green Building Rating-systemen är

 • det brittiska certifieringssystemet BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method),
 • certifieringssystemen LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) från Green Building Council USA,
 • samt certifieringssystemet DGNB (German Sustainable Building Council).
   

Dessa certifieringar gör det möjligt för byggherrar och ägare att följa en strukturerad rutin för praktiska och mätbara åtgärder vid projektering, uppförande, drift och service av hållbara byggnader. De tillämpas idag över hela världen.

GWP-värdet blir obligatoriskt för byggnader

Eftersom byggnader står för en stor del av utsläppen av växthusgaser, är byggnaders GWP-värde ytterligare en viktig indikator på deras miljöprestanda.
GWP står för Global Warming Potential och anger den globala uppvärmningspotentialen hos ett ämne eller en byggnad.

GWP-värdet för en byggnad beräknas baserat på använda byggmaterial, energibalans och fastighetslivscykel. Ju högre GWP-värde desto mer bidrar en byggnad till den globala uppvärmningen.
Beräkningen av GWP-värdet blir obligatorisk från och med januari 2027 för nya byggnader över 2000 m² och från och med 2030 för alla nya byggnader. Det innebär att GWP-värdet kommer att bli en allt viktigare faktor för fastighetsägare och arkitekter.

EPD – deklaration av miljörelevanta produktegenskaper

EPD certifikatmärkning

EPD certifikatmärkning

Green Buildings använder ekologiskt säkra material med låga utsläpp. Information för den tyska marknaden tillhandahålls av byggmaterialbranschen under ledning av IBU (Institut Bauen und Umwelt e.V.) med hjälp av miljöproduktdeklarationer, Environmental Product Declarations (EDP).

En EPD ger kvantifierad miljöinformation om en produkts livscykel så att man kan jämföra den med produkter med samma funktioner. En EPD baseras på neutralt kontrollerade data från ekologiska livslängdsbedömningar, expertutlåtanden eller informationsmoduler som uppfyller standardserien ISO 14040.

Institut Bauen und Umwelt (IBU) och Institut für Fenstertechnik i Rosenheim är officiellt erkända programsponsorer i Tyskland och tar fram och publicerar EPD:er för byggsektorn.

Tillvägagångssätt för framtagning av EPD:er sedan 2005:

 • Tillverkarna gör en miljöbedömning av sin produkt och presenterar uppgifterna som en EPD enligt den europeiska standarden.
 • IBU låter kontrollera informationen genom oberoende experter, och därefter publiceras EPD.
   

EPD:er omfattar byggmaterial, produkter eller komponenter utifrån deras påverkan på miljön på basis av miljöbedömningarna samt deras funktionella och tekniska egenskaper. Informationen avser byggproduktens hela livslängd. Den energiförbrukning som krävs för tillverkningen och de utsläpp den genererar, varaktigheten och kapaciteten för demontering och återvinning identifieras.

EPD utgör grunden för data för hållbarhetsbedömningen av fastigheter, till exempel genom de internationella bedömningssystemen BREEAM och LEED, eller system som drivs av DGNB (tyska Sustainable Building Council) eller byggnadsdepartementet.

Tre stora certifieringar för gröna byggnader

Certifieringssystemen undersöker och certifierar hållbarheten i kompletta byggnader. Certifikatet German DGNB Seal och American and Canadian LEED anses idag vara två av de mest omfattande certifieringssystemen. Som exempel kan nämnas att Deutsche Bank beslöt att få alla sina företagsfastigheter, i synnerhet nyare byggnader, certifierade enligt DGNB och LEED i syfte att göra jämförelser i det internationella fastighetsbeståndet.

Alla de tre märkningarna följer samma grundprocedur. Fastigheter som ska få denna märkning måste uppfylla en mycket stor kravspecifikation. Olika kriterier bedöms utifrån ett poängsystem och allokeras till fastigheten. En bedömning görs utifrån samtliga kategorier och underkategorier, varvid det framgår hur hållbar fastigheten är.

De flesta certifieringsförfarandena för Green Buildings tar också hänsyn till GWP-värdet. Byggnader med lågt GWP-värde har till exempel bättre chans att få en Green-Building-certifiering och en bättre klassificering.

De viktigaste klassificeringarna för Green Buildings: BREEAM, LEED, DGNB

Hållbarhet i byggandet har fått allt större betydelse under senare år. Certifieringssystem för hållbart byggande tillmäts allt större betydelse, i linje med framtagningen av nya kriterier och bedömningssystem. Ett byggnadscertifikat lämnas när de kvalitetskrav som specificeras och publiceras av en organisation har uppfyllts. Certifieringarna används i första hand i kvalitetssäkringssyfte och som ett bevis på att respektive märkning har erhållits. Investerare, ägare, hyresgäster och användare kan bedöma kvaliteten på en fastighet utifrån hur den är certifierad. De tre valda sigillen är svåra att jämföra eftersom faktorerna viktas mycket olika.

Onlinedatabaser för gröna byggprodukter

Byggprodukterna bidrar i väsentlig mån till hållbarheten i byggnader. Om projekterare eller ägare önskar få certifiering måste de välja produkter som uppfyller kraven i certifieringen. Onlinedatabaser hjälper till med produktsökning och verifiering genom det anmälda organet. Tillverkarna kan dokumentera sina åtaganden på hållbarhetsområdet.

 • IBU.data
  En databas tillhandahållen av Institut Bauen und Umwelt (IBU) som levererar ekologiska data från miljöproduktdeklarationer (EPD) i XML-format. EPD:erna kan användas till att beräkna en fastighets ekologiska bedömningar.
 • DGNB Navigator
  Även DGNB Navigator listar byggprodukter som har miljöproduktdeklarationer (EPD) samt fullständig information. DGNB Navigator bygger en bro mellan byggprodukterna och DGNB-certifieringssystemet för fastigheter genom att tillhandahålla de data som behövs för fastighetscertifiering.
 • greenbuildingproducts.eu
  En databas för produkter som har bedömts enligt DGNB, LEED eller BREEAM kriterier. Produktdatabasen ger byggproffs tillgång till information och verifieringsdokument för de enskilda produkterna i ett framtaget formulär. Till fördelarna hör tidsbesparing vid produktsökning och insamling av belägg, planeringssäkerhet för projekt med Green Building och tillhandahållande av alla relevanta beläggdokument.
 • building-material-scout.com
  Tjänsteplattform för Green Building-projekt. BMS är ett omfattande verktyg för planering och implementering av Green Buildings – från en automatiserad utvärdering av produkter utifrån de gemensamma hållbarhetskriterierna DGNB, LEED eller BREEAM, till enkla, snabba sökningar efter produkter med samtliga relevanta stöddokument, till projektdokumentation.

Grönare byggnader med GEZE

Intelligenta drivenheter och styrningar från GEZE ger en energisnål, miljövänlig vädring och ventilation.

Drivenheter och styrningar från GEZE för hållbart byggande © Exorbitart / GEZE GmbH

GEZE stöder hållbart byggande som aktiv medlem av Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU) samt av tyska Sustainable Building Council.

Från produktutveckling och produktion, till försäljning, installation och eftermarknadsservice: GEZE arbetar enligt senaste miljöstandarder. Vårt kvalitetsstyrsystem är certifierat enligt standarden DIN EN ISO 9001.

Livslängden hos produkter från GEZE är ett bevis på deras hållbarhet. GEZE-produkter har en hög andel råmaterial av metall, de går att återvinna i mycket stor utsträckning och är därför mycket miljövänliga. De ger också ett viktigt bidrag till energisnåla byggnader. GEZE automatdörrssystem stängs tillförlitligt, vilket minskar förlusten av varm- eller kalluft genom dörröppningen.

De automatiska fönstersystemen ingår även i vädrings- och ventilationssystemet, som använder tilluft och effekterna av vind- och värmeteknik. Detta beaktas även för de lägsta energistandarder som gäller för hela EU och som föreskrivs av energisparförordningen i Tyskland. Intelligenta drivenheter med moderna styrningar från GEZE sköter vädringen med en knapptryckning. De kan även kombineras med sensorer som öppnar och stänger fönstren automatiskt när så krävs. Naturlig ventilation och nattkylning hjälper till att kyla fastigheter på ett naturligt sätt och att minska användningen av klimatanläggningar.

GEZE stöder hållbara energikoncept med hopkopplade systemlösningar och integration av GEZE drivenheter i fastighetsteknik- eller fastighetsstyrsystem (som samordnar och övervakar fönstersystemen). myGEZE Control fastighetsautomation för smart dörr-, fönster och säkerhetsteknik spelar en viktig roll när det gäller att spara energi och gör fastigheter intelligenta och gröna.

GEZE-produkter uppfyller kriterierna LEED och DGNB

GEZE-produkter uppvisar bevis på överensstämmelse med kriterierna DGNB och LEED via EPD:er och listas därför i onlinedatabaserna DGNB Navigator och greenbuildingproducts.eu med tillhörande certifikat. Certifikaten innehåller det antal poäng med vilket en GEZE-produkt kan bidra till en framgångsrik certifiering enligt DGNB eller LEED för en fastighet. GEZE ger därigenom stöd till kunderna i erhållandet av Green Building-certifieringen.

Certifierade produkter underlättar projekteringen

Transparent och evidensbaserad framställning av produktegenskaper (EPDs) är viktigt för GEZE.

GEZE-produkter uppfyller kriterierna DGNB och LEED. Detta blir allt viktigare för arkitekter i projekteringen av energieffektiva, hållbara byggnader.

GEZE ger stöd i projektering och byggande av hållbara byggnader – både för nya projekt och vid renovering av befintliga fastigheter.

Produkthållbarhet från GEZE

Från produktutveckling och produktion, till försäljning, installation och eftermarknadsservice – GEZE arbetar enligt senaste miljöstandarder. GEZE miljöstyrsystem har certifierats enligt den internationella standarden DIN EN ISO 14001. GEZE stöder hållbart byggande som aktiv medlem av det tyska bygg- och miljöinstitutet Institut Bauen und Umwelt samt av tyska Sustainable Building Council.

Hållbarheten hos GEZE:s samtliga produkter och system kommer till uttryck i den långa livslängden som baseras på material och produktionsprocesser i premiumklassen. Som exempel kan nämnas att vi kunde genomföra processautomation med minimala mängder smörjning och på det sättet undvika kylsmörjmedel. Endast en mycket liten mängd luft-olje-blandning krävs. Detta säkrar hållbara, effektiva och ekonomiska förhållanden på alla produktionsanläggningar hos GEZE världen över.

Förutom de positiva aspekterna med ekologisk balans är dörrstängarna långlivade tack vare funktionssättet. De förhindrar att dörrar hålls öppna oavsiktligt och bidrar till fastighetens energieffektivitet.

Transparent information om produkter och tillverkning

Hållbarhet är en av våra vägledande principer – i allt från produktutveckling, produktion och försäljning till installation och eftermarknadsservice. Vi arbetar på basis av hållbarhetsstandarder. Våra förstklassiga produkter i kombination med vår omfattande rådgivnings- och supportverksamhet i alla byggfaser är till värdefull hjälp för våra kunder och partner. Det underlättar projekteringen av hållbara fastigheter och den allt viktigare certifieringen på en växande marknad för grönt byggande. Vi lägger stor vikt vid att tillhandahålla transparent information om våra produkter och deras miljödata.