Ämnen

Tilluft genom rumsklimatkontroll

Dagens människor tillbringar ca två tredjedelar av livet inomhus. Kvaliteten på inomhusluften har då självklart stor inverkan på vårt välbefinnande. För säkerställandet av en god luftkvalitet och ett permanent bra rumsklimat utrustas allt fler fastigheter med intelligenta system för rumsklimatkontroll – för ökad komfort och bättre energieffektivitet.

Bra inomhusluft och värmekomfort

Eftersom vi alla upplever vår omgivning olika, finns det ingen allmän definition av ”välbefinnande”. Men det går att skapa rumsförhållanden där de flesta mår bra. Luftkvalitet och värme måste tas med i beräkningen vid planering av fastigheter. Det innebär att CO2-halten, temperaturen, luftfuktigheten och luftens rörelse i rummet måste beaktas.

Tekniken på detta område är mycket avancerad. Rumsklimatet kan övervakas och optimeras med sensorer och individuellt valbara inställningar. Målet är dels välbefinnande för dem som använder rummet, dels minimering av den energi som åtgår för detta. Både trivsel och energibesparing i automatiserad form: när rummet är upptaget är det komforten bland användarna som styr hur klimatet kontrolleras; när rummet inte används är energieffektiviteten prioriterad. Bland övriga fördelar kan nämnas skyddet av fastighetsbeståndet och byggnadens beklädnad eftersom skador orsakade av inträngande regnvatten eller mögel på grund av alltför hög fuktnivå kan undvikas.

Pekpaneler används för drift via en display.

Pekpaneler används för drift via en display. © GEZE GmbH

Styrning via sensorer för bättre luftkomfort

Sensorer mäter kvaliteten på inomhusluften samt solstrålning, nederbörd, vindstyrka och temperatur utomhus. Uppvärmning, kylning, solskyddsutrustning och automatiska fönster styrs sedan på basis av dessa sensordata. Den viktigaste indikatorn på kvaliteten hos inomhusluften är CO2-halten. CO2-halten i inomhusluften ökar med antalet människor och med vistelsetiden samt med intensiteten av den fysiska aktiviteten. Ju högre CO2-halt i rummet, desto mer tilluft kräver styrningen.

Rumsstyrningar, ofta försedda med pekskärmar, fungerar som drivenheter i de olika rummen. De är användarens gränssnitt mot fastigheten, det vill säga användarna kan själva välja rumstemperatur. Kylningen genom luftkonditioneringssystemet och tilluftsförsörjningen genom automatiska fönster samordnas.

Styrning av rumsklimatet på en gymnasieskola med naturlig ventilation

Styrning av rumsklimatet på en gymnasieskola med naturlig ventilation

Tidsstyrd rumsventilation och valbara scenarier

Rumsklimatkontrollen gör det möjligt att använda tidsstyrda komfortfunktioner, till exempel automatiskt öppnande och stängande av fönster, luckor eller jalusier vid vissa tidpunkter på dagen. Exempelvis kan intensiv ventilation, s.k. tilluftsspolning, äga rum innan de första bland personalen börjar jobba. Sommartid använder nattkylningsfunktionen den svala luften under natt och tidig morgon till att kyla rummen naturligt, vilket sparar in energikostnader för kylningen.

Dessutom kan man välja olika scenarier eller energinivåer för varje rum, till exempel komfort, standby, ekonomi (nattsänkning) eller fastighetsskydd. Scenarierna kan växlas via tidsprogram, närvaroregistrering eller manuella knappar. Det finns även andra scenarier som kan väljas med optimala värden för belysning, ventilation och solskydd, till exempel för möten, presentationer eller kontorsarbete.

Kommunikation via fastighetsbussystem eller radio

Olika bussystem (till exempel KNX eller BACnet) kan användas för att möjliggöra tillförlitlig kommunikation mellan ställautomatik och sensorer. Trådlösa tillval (inkl. ZigBee, Z-Wave, EnOcean eller KNX-RF) används också. De gör det möjligt för fastigheter att automatiseras i efterhand utan att komplex kabeldragning behövs.

Kännetecken för ventilation med självdrag

GEZE ventilationsstyrning och självdrag

GEZE rumsklimatkontroll för kontrollerad, naturlig och energisnål ventilation, kompletterar GEZE:s program med fönstermotorer samt rök- och värmeutsugsanläggningar. Rök- och värmeutsugsanläggningarna kan även utökas med sensorer och kontrollelement samt integreras i fastighetsstyrsystem.

Via gränssnittsmodul IQ box KNX gör GEZE det möjligt att enkelt integrera automatiska fönstermotorer i KNX-miljöer – för intelligent samverkan mellan fönstermotorer och sensorer. Andra KNX-kompatibla system och drivenheter eller fastighetsteknikkomponenter, till exempel solskyddssystem, uppvärmningsstyrning eller klimatanläggning, kan kopplas till GEZE rumsklimatkontroll.

GEZE kan erbjuda ett stort antal möjligheter för automatisering av rumsklimatkomponenterna. Vår helautomatiska styrning är projektspecifik, extremt flexibel och lätt att utöka.

Sven Kuntschmann, chef, fönsterteknikavdelningen

Med gränssnittsmodulen IO 420 blir alla systemkomponenter från GEZE ”hopkopplade”. Automatiska dörrsystem, ventilationsteknik, rök- och värmeutsugsanläggningar samt säkerhetssystem kan integreras i den överordnade fastighetsstyrtekniken via BACnet i syfte att automatisera deras funktioner. Härigenom bidrar GEZE till Smart Buildning genom intelligent fastighetshopkoppling.

Eftersom kraven på rumsklimatkontroll och sofistikerad ventilationsstyrning är högst varierande planeras dessa lösningar individuellt, utifrån det specifika projektet. GEZE Customer Solution Team hjälper gärna till med koncept och planering.

GEZE:s utbud av tjänster och produkter för rumsklimatkontroll

 • Drivningssystem för vädring och ventilation
 • Ventilationslösningar: enkel styrning öppet/stängt av enskilda fönster eller grupper av fönster, fram till omfattande centrala styrningar
 • Komfortlösningar för automatisk ventilation beroende på väderlek, temperatur och luftkvalitet
 • Enkla, radiobaserade lösningar för enskilda rum upp till bekväma rums-/fastighetsstyrsystem som kontrolleras med en modern pekskärm
 • Intelligenta RWA-styrningar möjliggör även ventilationsfunktioner

Gå till gränssnittsmodul GEZE IQ box KNX

Gå till nödströmsstyrcentral GEZE MBZ 300 N24

Gå till universell kedjedrift GEZE Slimchain

Systemexempel: idrottslokal med rök- och värmeutsugsanläggning samt rumsklimatkontroll

Diagram över styrning av rumsklimat i en idrottshall

Diagram över styrning av rumsklimat i en idrottshall © Elsner Elektronik GmbH / GEZE GmbH

En fastighet med flera olika rum fungerar som exempel: idrottslokal, entréområde, teknikrum, omklädningsrum och duschrum.

Produktvideo

Avancerade lösningar från en och samma källa

GEZE rumsklimatkontroller är kundspecifika tillämpningar som består av kombinerade rök- och värmeutsugsanläggningar och ventilationssystem. Med kundlösningar från GEZE kan man dra fördel av sofistikerade, individuella lösningar som erbjuder bästa möjliga säkerhet och komfort. Och allt detta från en och samma källa. Din kontaktperson svarar på dina frågor. Från första idén, fram till idrifttagandet.

 • Naturlig, automatisk ventilation har en mycket hög acceptansgrad hos slutanvändarna, i synnerhet om de kan ingripa manuellt (till exempel med lokala ventilationsknappar).
 • Ett ventilationskoncept baserat på naturlig ventilation minimerar eller eliminerar planeringen av ventilationsschakt i fastigheten. Jämfört med mekanisk ventilation krävs inga extra ventilationsöppningar i fasaden och den arkitektoniska designen hos fasaden påverkas inte.
 • Tyst gång (inget fläktbuller)
 • Lägre investering, installations- och servicekostnader än mekaniska ventilationssystem
 • Rådgivning, tillförlitlig planering, skalbarhet:
  med de kompakta drivningsstyrmodulerna kan olika ventilationskoncept (individuellt, grupp, centralstyrning) enkelt projekteras och anpassas.

Enkel installation, idrifttagande och användning

Vi erbjuder okomplicerat montage och idrifttagande, till exempel med kopplingsschema och beskrivning av individuella drivningsstyrningar. Detta minskar felkällorna och ger en snabb anslutning. Skalbarheten hos styrningen ger maximal flexibilitet och reservdelarna kan förvaras i servicebilarna eftersom endast ett fåtal styrningstyper används.

Komfort och frihet

GEZE är din samarbetspartner i varje led av planeringen. Från den första konsultationen, hela vägen genom installation och eftermarknadsservice. Tack vare vår branschexpertis kan vi rekommendera anpassade fastighetslösningar snabbt, eftersom metoderna här liknar varandra i mångt och mycket.

GEZE rumsklimatkontrollsystem utlovar:


Komfort

 • Automatisk ventilation och manuellt ingrepp möjligt
 • Intuitiv central styrning via en modern pekskärm eller helt enkelt med lokal tryckknapp (beroende på lösning)


Frihet

 • ”Verklig” tilluft
 • Manuellt ingrepp via tryckknapp