Ämnen

Hållbart fastighetsbestånd: Renovering, inte rivning

Håller din fastighet på att bli lite omodern? Har den kanske ett äldre uppvärmningssystem, otäta fönster eller dålig isolering? Om detta låter bekant kanske du bör överväga en renovering. Man kan isolera exempelvis med modern uppvärmning, eller använda modern byggteknik och våningsplaner. Här krävs bra renoveringsplaner och en god kassa för att förbättra fastighetens energieffektivitet och design.

Service och modernisering

GEZE dörrteknik för entréerna till det renoverade Sihlpost i Zürich.

GEZE dörrteknik för entréerna till det renoverade Sihlpost i Zürich. © Lorenz Frey / GEZE GmbH

Det finns många fastigheter i Tyskland som inte är utrustade med modern teknik. Resultatet: höga energiförbrukningsnivåer, höga uppvärmningskostnader, minskad livskvalitet – till men för klimatet och miljön. Merparten av fastigheterna i Tyskland uppfördes före den första värmeisoleringsförordningen 1978, och nu behöver de renoveras, inte minst med tanke på energiförbrukningen.

Med fastighetsrenovering avses en strukturell och teknisk återställning eller modernisering av en eller flera våningar eller till och med en komplett, befintlig byggnad. Å ena sidan kan fokus ligga på underhåll men även på åtgärdande av fel (partiell renovering). Ofta byter man ut föråldrad utrustning och fastighetsteknik mot moderna, nutida motsvarigheter (komplettrenovering).

Fönster och dörrar spelar en viktig roll vid renoveringar.

Ytterskalet av en byggnad, väggar, yttertak och våningar förses ofta med värmeisolering. I många fall renoveras, avlägsnas eller ersätts fönster och dörrar, uppvärmningssystem, el och VVS.

Energieffektiv renovering lönar sig

Energifokuserad renovering är en viktig komponent i uppfyllelsen av den tyska regeringens och EU:s klimatmål. Mer än 18 miljoner bostadsfastigheter och ca 1,7 miljoner kommersiella och andra fastigheter i Tyskland (till exempel kontor, företagsfastigheter, sjukhus, skolor, universitet, sportanläggningar, teatrar och kyrkor) bör vara så ”klimatneutrala” som möjligt år 2050, vilket innebär att de producerar så gott som noll koldioxid. Energirelaterad renovering av kommersiella och andra byggnader betalar sig ofta ganska så snabbt, eftersom de normalt behöver mycket mindre energi än bostadsfastigheter. Professionell renovering och modern fastighetsteknik kan i vissa fall minska energiförbrukningen med upp till 80 procent.

Dessutom lämnar den tyska regeringen stöd till renovering av bostäder och kommersiella fastigheter via KfW:s bankgrupp. Utvecklingsbidrag i form av lån och subventioner kan ges vid komplettrenoveringar eller för enskilda åtgärder, till exempel isolering, fönsterbyte, klimatanläggningar och fastighetsautomation.

KfW-medel till fastighetsrenovering

Via Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) stöder den tyska regeringen byggnadsrenoveringar för privatpersoner, företag och lokala företag i form av lån eller investeringsbidrag. Baskriterierna för erhållande av medel är att renoveringen leder fram till standarden KfW Efficiency House. KfW Efficiency House är en teknisk standard som KfW tillämpar på sina finansieringsprodukter. Olika siffror anger hur högt egendomens årliga, primära energikrav är, jämfört med en liknande, ny byggnad. OBS: Ju lägre tal, desto större energieffektivitet och högre subvention.

Rådgivningen är subventionerad

För många KfW-subventioner krävs att en energiexpert anlitas. Detta innebär till exempel att privatpersoner och lokala myndigheter kan erhålla KfW-stöd (subventioner för byggstöd) om en energieffektivitetsexpert tillhandahåller projekterings- och uppförandestöd.

Gå till de olika finansieringsmöjligheter som erbjuds av KfW

Renovering för förbättrad säkerhet, brandskydd och tillgänglighet

Det främsta syftet med renoveringar är naturligtvis att implementera energisparåtgärder – och tack vare att det finns så många subventioner. En ändrad användning kan också vara ett skäl till renovering. I detta sammanhang uppstår en hel del andra frågor för ägarna att besluta om. Ett exempel kan vara att fastigheten inte längre uppfyller dagens säkerhets- och brandskyddskrav när den omvandlas till en förskola. Eller om modern användning kräver ytterligare ett våningsplan. Renoveringar kan också utföras i syfte att skapa barriärfritt tillträde och göra en byggnad lämplig som bostad för rörelsehindrade.

KfW-medlen gör det möjligt för ägarna att omdesigna fastigheten samtidigt som den görs energieffektivare. Detta innebär att en gammal fastighet kan renoveras till att bli en smart byggnad.

GEZE ger stöd i renoveringsarbetet

GEZE kan stå till tjänst både vid nybyggnadsprojekt och vid arbete i befintliga byggnader genom att utveckla och leverera nya koncept för energibesparande ventilationsteknik, samt brandskydd och tillgänglighet. GEZE:s produkter kan vara till effektiv hjälp i energispararbetet, inkl. rumsklimatkontroll via automatiska fönster, dörrstängare och intelligenta fastighetsnätverk. GEZE:s dörrlösningar innebär barriärfritt tillträde, säkra utrymningsvägar samt energieffektivitet.

Renovering av befintliga byggnader

GEZE har lösningar inte enbart för nyproduktion. Med endast ringa insatser kan våra lösningar installeras även i äldre eller befintliga byggnader – och de hjälper till att spara både energi och pengar.

Logotyp för medlemskap i German Sustainable Building Council

Logotyp för medlemskap i German Sustainable Building Council

GEZE är medlem av tyska Sustainable Building Council (DGNB)

Produkterna och lösningarna från GEZE stöder hållbart byggande (grönt byggande). Med grönt byggande avses uppförande och renovering av fastigheter på ett modernt, hållbart, miljövänligt och resurssnålt sätt, i harmoni med människor och natur.

GEZE är aktiv medlem av German Sustainable Building Council (DGNB). Syftet för denna ideella organisation är att stimulera hållbart byggande och skötsel av fastigheter.

Nyhetsbrevet från DGNB innehåller regelbundna uppdateringar på området för hållbart byggande.

Prenumerera på DGNB nyhetsbrev

Mer om gröna byggnader

Specifika förslag på fastighetsautomation och fasadrenovering

Projekteringen är A och O när renoveringar ska utföras. Idéer och konkreta förslag till fastighetsautomation och intelligenta tekniska lösningar för fasaden bör tas fram så tidigt som möjligt i processen.

  • automatisk nattkylning
  • olika öppningsbredder för fönster och dörrar, till exempel med inställning för sommar/vinter
  • termiskt separerade, värmeisolerade fönsterprofiler

Enkel installation

Många produkter från GEZE används vid renoveringar eftersom de ofta kan installeras på ett enkelt sätt. Exempelvis präglas automatiska slagdörrar av enkel installation och de kan även monteras i efterhand.

Det är ett okomplicerat och flexibelt sätt att förekomma DIN-standarderna som uppdateras ofta, och de tekniska föreskrifter som måste beaktas under renovering.

Mer på vår spellista på YouTube, med installationsvideor

Eftermontering och uppdatering: en enkel match

Allmänt sett har den förväntade livslängden och brukstiden för fastighetstekniken alltid varit kortare än den för själva byggnaden. Då och då behöver tekniska system bytas ut. Fastighetsteknikkraven, i synnerhet fastighetssäkerheten, förändras också som ett resultat av ändrad lagstiftning, till exempel DIN 18650.

Serviceexperterna på GEZE har mångårig erfarenhet, och de känner till kraven på fastighetssystemen in i minsta detalj. Detta stöds av fortlöpande utbildning i föreskrifter och direktiv. Vi erbjuder nya, framtidstryggade produktlösningar, som börjar med automatisering av dörrar, genom utrustande eller modernisering av fastigheten med lösningar för utrymnings- och räddningsvägar. Självklart kan du uppdatera eller byta drivenheter från andra tillverkare.