Ämnen

Tillgänglighet – högre komfort och mer livskvalitet för alla

Att snabbt passera genom en dörr utan hjälp eller att öppna ett tungt fönster utan problem – detta kanske inte alltid är så enkelt som det verkar. Med ett gipsat ben, med famnen full av varor, eller när man har barnvagn med sig kan enkla, vardagliga saker bli till verkliga utmaningar. Lösningen: projektering, byggande och boende på ett tillgängligt sätt.

Vad står tillgänglighet för?

Alla känner igen sig: man står framför en dörr med tunga kassar i händerna och måste öppna dörren med armbågen. Eller så behöver man ta hjälp av en ostadig pall för att tippa ett fönster – inte så bekvämt och ibland rentav farligt. Vi möts ofta av hinder i vardagslivet som gör allting svårare och tidskrävande.

Tillgängligt byggande och boende eliminerar hindren i vardagen. Effekterna är klart positiva: tillgänglighet är bra för alla. Tröskelfria entréer och breda dörrar hjälper inte enbart äldre personer eller personer med gåhjälpmedel, utan även familjer med barnvagnar eller resenärer med tungt bagage. Tillgänglighet innebär utökad komfort och bättre livskvalitet för alla.

Tillgänglighet är en viktig fråga i dagens samhälle, en fråga som berör oss alla. Alla har rätt till obehindrat tillträde till alla levnadsområden, oavsett personlig livssituation, fysiskt tillstånd eller ålder. Tillgänglighet gör det möjligt för alla att leva som jämlikar, självständigt och utan hjälp från andra.

Projektering, byggande och boende på ett tillgängligt sätt

Automatdörrar för barriärfritt tillträde

Automatdörrar för barriärfritt tillträde © Martin Jakob / GEZE GmbH

På senare år har allmänhetens medvetenhet om tillgänglighet ökat. Tillgänglig planering och uppförande av offentliga byggnader och privatbostäder spelar en särskilt viktig roll. Målet med tillgängligt byggande är att projektera och uppföra fastigheter och bostäder så att de kan användas av alla utan hjälp och utan begränsning. Det finns tunga skäl till detta. Antalet människor som kan och vill leva ett oberoende liv fram till ålderdomen ökar.

Människor med rörelsehinder efterfrågar tillgänglighet i allt högre grad. Ett liv för dessa människor utan ständigt stöd från andra blir möjligt först när barriärerna avlägsnas. Dessutom har vi frågan om ”inkluderande”, alla människors rätt – med eller utan rörelsehinder – att kunna ta sig vart som helst.

Nya och hållbara livsstilar, som omfattar enkel användning av fastigheter och utrymmen, är också en tydlig trend. Med hjälp av assisterande mekanismer förenas tillgänglighet med komfort och design. I detta sammanhang blir begreppet Universal Design allt viktigare. Det internationella designkonceptet skapar boendeutrymmen som är tillgängliga, lättbegripliga och användbara för alla. Enligt detta koncept måste fastigheter vara enkla att beträda för så stora grupper av människor som möjligt, och det måste vara möjligt att använda dem utan hjälp. Universal Design riktar sig inte mot en specifik målgrupp utan gör snarare livet lättare för alla. Tillgänglig planering och byggande avspeglas även i Universal Design.

Tillgänglighet i privatsektorn

Alltfler människor önskar sig större komfort och livskvalitet inom de egna fyra väggarna. Därför söker många privatbyggprojekt i allt högre grad efter tillgänglighetskoncept såsom Universal Design. Intelligent boende i smarta hem blir också allt populärare. Förutom koncepten med Universal Design och Smart Home, finns det andra koncept i privatsektorn som har liknande målsättningar. De har en sak gemensamt: fokus på människor och lösningar för att skapa tillgänglighet i vardagen.

Tillgängligheten skapar ett otal fördelar, oavsett var man befinner sig i livet. Tillgänglighet hjälper människor som är på väg tillbaka efter till exempel olycksfall, personer med barnvagnar, bagage eller shoppingkassar och småbarnsfamiljer. Automatiserade dörr- och fönsterlösningar ger därför ökad användarkomfort – i synnerhet när det är svårt, obekvämt eller till och med omöjligt att öppna dörrar eller fönster för hand.

Som komplement till komfortrelaterad optimering spelar ett oberoende liv, inom- och utomhus, en viktig roll. Något som är enkelt för många, blir mycket svårt eller omöjligt med åldern. De nästkommande åren kommer åldersstrukturen hos den tyska befolkningen att förändras väsentligt. Andelen människor som är 65 år eller äldre ökar stadigt. År 2060 kommer en av tre medborgare att vara 65 år eller äldre. Givet denna föränderliga åldersstruktur i Tyskland har framtidens äldre generation att tampas med ämnet tillgänglighet för alla. Idag är äldre människor aktivare än någonsin och man vill leva självständigt långt upp i åren.

Design av tillgängliga dörrar och fönster med GEZE

Barriärfria dörrsystem för större användarkomfort

Barriärfria dörrsystem för större användarkomfort © Martin Jakob / GEZE GmbH

Manövrering och passage genom dörrar samt öppnande och stängande av fönster är några av de viktigaste aspekterna av tillgänglig design. Som pionjär på området tillgänglighet avlägsnar GEZE barriärer med hjälp av ett omfattande program med innovativa, individuella lösningar för dörr-, fönster- och säkerhetsteknik, i både offentliga och privata miljöer.

GEZE:s lösningar erbjuder utökad säkerhet och komfort tack vare enkel och intuitiv användning. De beaktar personliga önskemål och individuella behov och gör livet enklare och bekvämare. Fastighetslösningar från GEZE kan också integreras perfekt inom inredningsdesignen.

Automatiska dörr- och fönstersystem från GEZE uppfyller mycket strikta säkerhetsstandarder och överensstämmer med föreskrifterna i DIN-standarderna för tillgängliga fastigheter. Med kompletta lösningar från en och samma källa är GEZE en expertpartner vid implementering av projekt enligt tillämpliga standarder – från planeringsfasen och fram till eftermarknadsservice.

Gå till GEZE automatiska slagdörrssystem

Gå till GEZE automatiska skjutdörrssystem

Gå till GEZE automatiska karuselldörrssystem

Läs mer om ytterdörrspaketet från GEZE

Individuell, fastighetsrelaterad projektering

Att betrakta saker ur ett helhetsperspektiv under projekteringsfasen är helt avgörande för att övergripande och universellt tillträde för alla ska kunna säkerställas i en ny fastighet. GEZE erbjuder omfattande support även i projekteringsfasen. Designer skapas utifrån behoven hos fastighetens olika användargrupper i enlighet med alla lagkrav, och i linje med DIN 18040 som projekteringsbas för tillgänglighet.

Mångsidig kompetens från en och samma källa

GEZE erbjuder ett stor antal produkter inom tillgängligt byggande – från automatiska drivenheter, uppställningssystem, free-swing-dörrstängare och aktiveringselement till tillträdesstyrning, paniklås, motordrivna fönsteröppningssystem, rök- och värmeutsugsanläggningar och naturligt verkande rök- och värmeutsugsenheter. Alla produkter kan monteras enkelt och säkert och lämpar sig för användning i både offentliga och privata fastigheter.

Omfattande service från dag ett

GEZE stödjer tillgängligheten för alla i både befintliga och nya byggnader. Till skillnad från att säkerställa tillträde för alla i nya byggnader är anpassningen av befintliga byggnader en större utmaning sett till projektering och design. GEZE-experterna kan lösa dessa utmaningar på ett optimalt sätt med sitt specialistkunnande och sin mångåriga erfarenheter. I egenskap av professionell partner står GEZE vid din sida hela vägen från start. Tack vare det täta distributionsnätverket hos GEZE kan vi tillhandahålla konsulter som visar dig möjliga lösningar på plats, även med kort varsel.