Ämnen

Säkra nödutrymningsvägar (FWS) – säkerhet som räddar liv och skyddar egendom

Alltid öppet men säkert stängt - kraven på utrymnings- och räddningsvägarna är omfattande och kan till en början tyckas motstridiga. De måste kunna rädda liv i händelse av fara, och förhindra tillträde av obehöriga personer i vardagen. Intelligenta lösningar för nödutrymningssystem är perfekta för denna skenbara motstridighet.

Nödutrymningsvägar för den personliga säkerheten

Alla som flyger ofta vet det. Före varje flygning gör kabinpersonalen alla uppmärksamma på de två ljusmarkeringar som löper på golvet i kabinen och som visar vägen mot nödutgångarna. Evakueringsplaner i fastigheter kräver ett mer aktivt synsätt.

Normalt känner vi oss trygga i en byggnad. En plötslig och oförutsedd händelse, t.ex. en kraftig smäll i shoppingcentret, överraskar så gott som alla och resultatet kan bli okontrollerad masspanik. Det är exakt sådana plötsliga händelser som utgör en särskild risk för vår säkerhet. En trygg plats blir mycket snabbt ett livsfarligt område som måste överges så snabbt det bara går.

Flykt som mänsklig reaktion på akut fara

Människor reagerar på många olika sätt vid faror. Ett mycket litet antal håller huvudet kallt; de flesta får panik och uppträder irrationellt. Men vi har alla en sak gemensamt: ett behov av att komma bort från den farliga situationen. Den naturliga reaktionen är flykt.

När människor hamnar i akut fara i en fastighet måste de hantera strukturella och rumsliga realiteter: väggar, trappor och fästen blir plötsligt hinder som gör en snabb evakuering svårare. Människor som drabbas av skräck eller panik kan tappa orienteringsförmågan, vilket ökar risken för deras liv.

Nödutrymningsvägar räddar liv

© GEZE GmbH

Utrymnings- och räddningsvägar kan rädda liv i farliga situationer. I en farlig situation leds människorna ut ur fastigheten eller in i ett säkrat område med tydligt utmarkerade evakueringsvägar så snabbt som möjligt via nödutgångar eller panikdörrar. Samtidigt gör de det möjligt för brandkåren eller jourläkaren att snabbt vidtaga räddningsåtgärder från utsidan.

Särskilda juridiska och byggrelaterande föreskrifter gäller för att garantera säkerheten via utrymnings- och räddningsvägar. I Tyskland är dessa definierade i de tekniska reglerna för arbetsplatser. Dessa föreskrifter ser till att säkra nödutrymningsvägar (eller utrymningssäkring) alltid har högsta prioritet. Dessutom måste man ta hänsyn till delstatsspecifika byggnadsbestämmelser vid utformning av nödutrymningsvägar och nödutgångar i Tyskland.

Enligt de tekniska reglerna för arbetsplatser garanteras säkerheten hos en nödutgång och utrymnings- och räddningsväg endast om särskilda riktlinjer beaktas.

Riktlinjer för utrymnings- och räddningsvägar

  • Utplaceringen av och dimensionerna på nödutrymningsvägarna
  • Strukturell och teknisk utformning av nödutrymningsvägar
  • Identifiering av nödutrymningsvägar
  • Säkerhetsbelysning för nödutrymningsvägar
  • Skapa planer av utrymnings- och räddningsvägar

Nödutgångar: där olika funktionskrav samverkar

Dörrar måste uppfylla olika krav beroende på den avsedda användningen. Dessa kan dock kombineras optimalt med hjälp av olika systemkomponenter. Tidig planering när det gäller dörrarnas avsedda användning är en viktig del av detta.

För utrymnings- och räddningsvägar är den största utmaningen att göra det möjligt för människor att evakuera fastigheten snabbt och säkert. När ingen fara råder måste dörrarna hållas stängda och skyddas mot obehörigt tillträde. Det är särskilt viktigt för fastighetsägaren att skydda egendomen mot sabotage, inbrott, stöld eller missbruk.

Funktion som nödutgångar i nödsituationer

Nödutgångarna är en viktig del av utrymnings- och räddningsvägarna. Utplaceringen av och antalet nödutgångar beror på fastigheten och på vilka föreskrifter som gäller. En sak är säker: nödutgångar måste göra det möjligt för människor att snabbt lämna det farliga området när det behövs. Det är yttersta vikt att det går att öppna dörrarna snabbt och enkelt utan hjälpmedel. Nödutrymningsdörrar måste öppnas omedelbart i evakueringsriktningen och ska leda de personer som befinner sig i fara till utsidan eller till skyddade områden.

Enligt nya europeiska standarder kan nödutrymningsdörrar förses med olika nödutgångslås. Vilken typ av nödutgångslås man väljer beror på hur många som behöver evakueras vid fara. Om det finns risk för masspanik bör man integrera panikdörrlås i dörrarna enligt DIN EN 1125. Dessa består av en horisontell arm kombinerad med ett paniklås, som kan vara mekaniskt, elektromekaniskt eller motordrivet. I synnerhet i offentliga byggnader känner besökarna inte till de lokala nödutrymningsvägarna och funktionerna hos nödutgångarna. Om de trycker på dörrbladet i utrymningsriktningen, gör panikdörrlås det möjligt att öppna dörren på mindre än en sekund, utan att instruktioner krävs.

Om antalet personer i fastigheten är hanterbart och de känner till nödutrymningsvägarna är det i regel tillräckligt med nödutgångslås enligt DIN EN 179. Exempelvis kan den horisontella armen bytas ut mot ett dörrhandtag, eftersom det inte råder risk för panik.

Funktion hos nödutgångar i normaldrift

Nödutgångar används mycket ofta i brandskyddsområden. En säker utrymningsfunktion är precis lika viktig som dörrinstallationens självlåsande och brandskyddande funktioner. Om automatiska dörrar måste tillhandahålla komplexa funktioner hos utrymnings- och räddningsvägarna rekommenderas en systemlösning som omfattar ett dörrstyrdon, ett elektroniskt låsningselement såsom en låsning eller ett elslutbleck för nödutrymningsdörr och ett paniklås (även kallat antipaniklås). Detta garanterar skydd både mot obehörigt tillträde å ena sidan, och fritt tillträde för att evakuera personer i händelse av brand å den andra.

Dörrar är en av de viktigaste komponenterna i utformningen av säkerheten i en fastighet.

Thomas Borgmann, chef säkerhetsteknikavdelningen, GEZE GmbH
Nödutrymningsvägar måste vara tydligt markerade i fastigheter.

Nödutrymningsvägar måste vara tydligt markerade i fastigheter. © Morten Bak / GEZE GmbH

Dörrstyrdonet, som utgör ”hjärnan” i en panikdörrsstyrning, säkerställer och övervakar öppnandet och stängningen i nödutrymningsvägarna. Det självlåsande paniklåset öppnar snabbt i händelse av fara, medan dörrstyrdonet styr tillträdet. Vid aktivering genom en branddetekteringscentral eller i händelse av strömavbrott låser det automatiskt om ett motorlås används. Det går fortfarande att passera genom dörren i utrymningsriktningen eftersom nödutgångslåset låses upp automatiskt i händelse av brandlarm eller strömavbrott. Dörren öppnas även med nödknappen på dörrstyrdonet om flera personer trycker sig mot den i en paniksituation. Dörren kan alltid öppnas från utsidan med hjälp av en nyckel. Om ett självlåsande paniklås används garanterar detta skydd mot inbrott i motsatt riktning mot utrymningsriktningen i enlighet med försäkringskraven.

Med denna trio stängs automatiska slagdörrar i normaldrift genom självlåsning av paniklåset och kan styras och säkras av dörrstyrdonet. Dörrstyrdonet kan frisläppa dörren vid inställda klockslag, t.ex. dagdrift. I övriga fall medges styrd, individuell frigöring via en nyckel eller ett tillträdeskontrollsystem. I händelse av fara kan dörren manövreras när som helst genom att man trycker på nödknappen på dörrstyrdonet. Garanterad säkerhet är av yttersta vikt vid fara: GEZE dörrstyrdon testas enligt eltVTR (riktlinjer för elektroniska låssystem) och TÜV (technischer Überwachungsverein) och paniklås som överensstämmer med standarderna DIN EN 179, 1125, 12209, 13637, 1627 och 1634-1 som tillämpas för lås.

Nödutgångar som påverkas av trycksystem för rökskydd

Trycksystem för rökskydd hjälper till att hålla nödutrymningsvägar rökfria i händelse av brand, till exempel i trappor. Dessutom används trycksystem för rökskydd i byggnader där många personer befinner sig och kanske inte kan rädda sig själva i händelse av en brand. Detta innefattar äldreboende, sjukhus, förskolor och liknande. Brandskyddsdörrar nära trycksystem för rökskydd behöver särskilt noggrann planering, eftersom de annars inte kan erbjuda barriärfritt tillträde eller kanske inte kan stängas på ett tillförlitligt sätt under vissa omständigheter.

Brandskyddsdörrar med trycksystem för rökskydd i trapphus

För dörrar där utrymningsriktningen leder till en trappa är det höga trycket på gångjärnssidan. Detta innebär att de är svårare att passera om tryckfunktionen för rökskydd aktiveras eftersom användaren måste övervinna både dörrstängarens motstånd och mottrycket. I denna situation ligger fokus på öppningsprocessen om trycksystemet för rökskydd aktiveras. Om en dörr är barriärfri vid strax under 47 Nm enligt DIN 18040 kommer den inte längre att vara barriärfri när trycksystemet för rökskydd är aktivt. Om ett barriärfritt tillträde ska säkerställas i båda situationerna krävs användning av en drivenhet såsom Powerturn F på dessa dörrar.

Brandklassade dörrar från rökskyddstrappor

Vid brandklassade dörrar som leder ut ur trapputrymmet, råder det ett högre tryck på anslagssidan. Det underlättar visserligen passage i en rökskyddssituation men dörren måste också stängas säkert mot trycket. Därför måste man ta hänsyn till differenstrycket och ställa in stängningskraften på dörrstängaren därefter. Även i detta användningsfall erbjuder GEZE hjälp i form av TS 5000 SoftClose. Här styrs de sista 15 graderna av öppningsvinkeln av en separat ventil, så att dörrbladet kan accelereras riktat via ett tillslag, beroende på behovet, eller bromsas in de sista öppningsgraderna. Därigenom hanteras trycksituationen och dörren stängs på ett säkert sätt.

Viktigt att tänka på vid bredare dörrar och högre tryck: Dörrstängaren måste generera den nödvändiga stängningskraften för att kunna stänga dörren säkert mot trycket. I vardagen är en sådan dörr mycket tung att använda och inte barriärfri.

Säkra nödutrymningsvägar med intelligent teknik från GEZE

Kraven på säkerhets- och skyddskomponenter är nästan lika varierande och individuella som varje enskild fastighet. Vissa specifika tilläggskrav behöver också uppfyllas. GEZE säkerhetslösningar kan garantera säkra utrymnings- och räddningsvägar i varje fastighet. Om utrymnings- och räddningsvägarna inte ska vara öppna för alla i normaldrift, kan GEZE tillträdeskontrollsystem - anslutna till dörrstyrdon - svara för den erforderliga övervakningen. Flygplatser, sjukhus eller konferenscentra: de flerfunktionella produkterna från GEZE är som kugghjul som passar exakt in i varandra. De mynnar ut i ett nödutrymningssystem som inte bara ger ett optimalt skydd vid en nödsituation och komfort under normaldrift, de kan också projekteras och installeras på ett tillförlitligt sätt.

Bra att veta: Lösningen med evakueringsvägssystem från GEZE är godkänd och certifierad av ett oberoende institut enligt EltVTR. 

Gå till GEZE nödutrymningssystem

Individuella lösningar

Personsäkerheten är av största vikt vid projekteringen av en fastighet. Utrymnings- och räddningsvägar måste därför beaktas från första början. Förutom själva byggnadskraven finns det också lagstiftning som måste följas. Varje fastighet ska ha ett skräddarsytt säkerhetskoncept med optimala säkra nödutrymningsvägar: brand- och larmsignaler, tillträdeskontrollsystem i kombination med dörrstyrdon och dörrstängarsystem, låsning för nödutrymningsdörrar eller motorlås är endast några av de möjliga varianterna. Projekteringen av den allmänna utformningen och layouten för dörrarna i en fastighet på ett tidigt stadium är viktigt för att förbereda för påföljande justeringar och eftermonteringar.

GEZE erbjuder lösningar för att säkra nödutrymningsdörrar som är skräddarsydda för specifika behov och individuella nödutgångskoncept. GEZE har dessutom många års internationell erfarenhet av att tillhandahålla rådgivning inom brandskyddsplanering för alla typer av byggnader och kan stödja dig som en projektledare.

Högsta säkerhetsstandarder kombinerade med okomplicerad installation

Den största utmatningen när det gäller säkra nödutrymningsvägar är hur man bäst kombinerar de till synes motsägelsefulla behoven vid normal användning och i nödsituationer. En nödutrymningsväg ska inte samtidigt utgöra en ingång för tjuvar, utan måste låsas mot obehöriga. Detta är relevant i synnerhet för varuhus.

Som specialist på säkerhetsteknik erbjuder GEZE ett brett utbud av produkter och optimala systemlösningar som garanterar obegränsad säkerhet för nödutrymningsvägarna i händelse av fara. Kundanpassade lösningar kombinerar individuella säkerhetsbehov i ett intelligent system så att nödutrymningsdörrar öppnas och stängs på ett koordinerat sätt i en nödsituation. Alla GEZE-komponenter kan enkelt och snabbt integreras i ett nödutrymningssystem. De uppfyller de högsta säkerhetsstandarderna och är utrustade med den senaste tekniken. Det breda utbudet av produkter och system från GEZE är även operatörs- och användarvänligt, hållbart och ekonomiskt. Ett övergripande produktsynsätt och samverkan mellan produkter för dörr-, fönster- och säkerhetsteknik innebär att slutanvändare och montörer kan förlita sig på sofistikerade, samordnade lösningar.

Expertservicen garanterar hållbarhet och perfekt funktion

Operatörerna av fastigheterna eller lokalerna ansvarar för att hålla nödutrymningsvägarna väl underhållna och för att alla erforderliga åtgärder vidtas för att garantera den personliga säkerheten och skyddet av fastigheten. För att bibehålla den funktionella säkerheten för dörrar i nödutrymningsvägar kräver dörrarna regelbunden service i enlighet med gällande standarder. Komponenterna i nödutrymningsdörrarna måste underhållas årligen, antingen av tillverkaren eller någon av dennes auktoriserade partner. Som en del av detta måste alla säkerhetsanordningar och styrningar i dörrinstallationen kontrolleras enligt lagstadgade föreskrifter. Vi rekommenderar även att inspektioner görs varje månad av operatören.

GEZE erbjuder fullständig service från projekteringen av en fastighet, installationen och driftsättningen, fram till den dagliga driften.