Ämnen

Säkra nödutrymningsvägar – säkerhet som räddar liv och skyddar egendom

Alltid öppna men säkert stängda – kraven på utrymnings- och räddningsvägar är höga och kan till en början tyckas motstridiga. De måste kunna rädda liv i händelse av fara och förhindra tillträde genom obehöriga personer i vardagen. Intelligenta lösningar för nödutrymningssystem är perfekta för denna skenbara motstridighet.

Nödutrymningsvägar för den personliga säkerheten

Alla som flyger ofta känner igen sig. Före varje flygning gör kabinpersonalen alla uppmärksamma på de två ljusmarkeringar som löper längs golvet i kabinen och som visar vägen mot nödutgångarna. Evakueringsplaner i fastigheter kräver ett aktivt synsätt.

Normalt känner vi oss trygga i en byggnad. En plötslig och oförutsedd händelse, till exempel ett högt ljud i shoppingcentret, överraskar så gott som alla och resultatet kan bli okontrollerad masspanik. Det är exakt sådana plötsliga händelser som utgör en särskild risk för vår säkerhet. En trygg plats blir mycket snabbt ett livsfarligt område som måste överges så snabbt det bara går.

Flykt som mänsklig reaktion på akut fara

Människor reagerar på många olika sätt vid faror. Ett mycket litet antal håller huvudet kallt, medan de flesta får panik och uppträder irrationellt. Men vi har alla en sak gemensamt: ett behov av att komma bort från den farliga situationen. Den naturliga reaktionen är flykt.

När människor hamnar i akut fara i en fastighet måste de hantera strukturella och rumsliga realiteter: väggar, trappor och fästen blir plötsligt hinder som gör en snabb evakuering svårare. Människor som drabbats av skräck eller panik kan tappa orienteringsförmågan, vilket ökar risken.

Nödutrymningsvägar räddar liv

Utrymnings- och räddningsvägar öppnas med en knapptryckning.

Utrymnings- och räddningsvägar öppnas med en knapptryckning. © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Utrymnings- och räddningsvägar kan rädda liv i farliga situationer. I en farlig situation leds människorna ut ur fastigheten eller in i ett säkrat område med klart uppmärkta evakueringsvägar så snabbt som möjligt via nödutgångar eller panikdörrar. Samtidigt gör de det möjligt för brandkåren eller jourläkaren att snabbt vidta räddningsåtgärder utifrån.

Särskilda lagstadgade och byggrelaterande föreskrifter gäller för att garantera säker utgång via utrymnings- och räddningsvägar. I Tyskland är dessa definierade i de tekniska reglerna för arbetsplatser. Dessa föreskrifter säkerställer att säkerheten i nödutrymningsvägarna alltid har högsta prioritet. Dessutom måste man ta hänsyn till delstatsspecifika byggnadsbestämmelser vid utformning av nödutrymningsvägar och nödutgångar i Tyskland.

Enligt de tekniska reglerna för arbetsplatser garanteras säkerheten hos en nödutgång och nödutrymningsväg endast om särskilda riktlinjer beaktas.

Riktlinjer för utrymnings- och räddningsvägar

  • Layout och dimensioner för utrymningsvägar
  • Strukturell och teknisk design av nödutrymningsvägar
  • Identifiering av utrymningsvägar
  • Säkerhetsbelysning för utrymningsvägar
  • Framtagning av utrymnings- och räddningsvägsplaner

Nödutgångar: där olika funktionskrav samverkar

Dörrar måste uppfylla ett antal krav beroende på den avsedda användningen. De kan kombineras på ett optimalt sätt med hjälp av olika systemkomponenter, men planeringen på ett tidigt stadium för den avsedda användningen spelar en viktig roll.

För utrymnings- och räddningsvägar är den största utmaningen att göra det möjligt för människor att evakuera fastigheten snabbt och säkert. När ingen fara råder måste dörrarna hållas stängda och skyddas mot obehörigt tillträde. Det är särskilt viktigt för fastighetsägaren att skydda egendomen mot sabotage, inbrott, stöld eller missbruk.

Funktion som nödutgångar i nödsituationer

Nödutgångarna är en viktig del av utrymnings- och räddningsvägarna. Vilka och hur många nödutgångar som används beror på fastigheten och på vilka föreskrifter som gäller. Nödutgångarna måste göra det möjligt för människor att evakuera det farliga området när som helst. Det är av yttersta vikt att det går att öppna dörrarna snabbt och enkelt utan hjälpmedel. Nödutgångarna måste öppnas omedelbart i evakueringsriktningen och ska leda de drabbade personerna ut eller till skyddade områden.

Enligt nya europeiska standarder kan nödutgångar förses med olika nödutgångslås. Vilken typ av nödutgångslås man väljer beror på hur många som behöver evakueras vid fara. Om det finns risk för masspanik bör man integrera panikdörrlås i dörrarna enligt DIN EN 1125. Dessa består av en horisontell arm kombinerad med ett paniklås och kan använda sig av mekaniska, elektromekaniska eller motordrivna paniklås. I synnerhet i offentliga byggnader känner besökarna inte till de lokala utrymningsvägarna och funktionerna hos nödutgångarna. Om de trycker på dörrbladet i evakueringsriktningen, gör paniklåset det möjligt att öppna dörren på bara några sekunder utan att instruktioner krävs.

Om antalet personer i fastigheten är hanterbart och personerna känner till nödutrymningsvägarna är det i regel tillräckligt med nödutgångslås enligt DIN EN 179. Exempelvis kan den horisontella armen bytas ut mot ett dörrhandtag, eftersom det inte råder risk för panik.

Funktion hos nödutgångar i normaldrift

Nödutgångar används mycket ofta i brandskyddsceller. En säker utrymningsfunktion är precis lika viktig som dörrinstallationens självstängande och brandskyddande egenskaper. Om automatiska dörrar måste tillhandahålla komplexa funktioner i nödutrymningsvägar och nödutgångar, erbjuder en systemlösning från ett dörrstyrdon ett låsningselement, till exempel nödutgångslås eller panikregel (även kallad anti-panik-lås). Detta garanterar skydd både mot obehörigt tillträde å ena sidan, och fritt tillträde för evakuerande personer i händelse av brand å den andra.

Dörrar är en av de viktigaste komponenterna i säkerhetsdesignen hos en fastighet.

Thomas Borgmann, chef för säkerhetsteknikavdelningen, GEZE GmbH
Utrymnings- och räddningsvägar måste vara klart uppmärkta i fastigheter.

Utrymnings- och räddningsvägar måste vara klart uppmärkta i fastigheter. © Morten Bak / GEZE GmbH

Dörrstyrdonet, som utgör ”hjärnan” i ett nödutgångssystem, säkerställer och övervakar öppnandet och stängandet i utrymningsvägarna. Det självlåsande paniklåset öppnar snabbt i händelse av fara, medan dörrstyrdonet styr tillträdet. Vid aktivering genom en branddetektor eller i händelse av strömavbrott låser det automatiskt om ett motorlås används. I evakueringsriktningen går det att passera igenom dörren eftersom nödutgångsstängningen låses upp automatiskt i händelse av brandlarm eller strömavbrott. Dörren öppnas även med nödknappen om flera personer trycker sig mot den i en paniksituation. Dörren kan öppnas från utsidan med en nyckel när som helst, men om ett självlåsande paniklås används, ger detta en garanti enligt försäkringskraven för skydd mot inbrott i motsatt riktning mot utrymningsriktningen.

Med denna trio stängs automatiska slagdörrar i normaldrift genom självlåsning av paniklåset och kan styras och säkras av dörrstyrdonet. Dörrstyrdonet kan frisläppa dörren vid inställda klockslag, till exempel dagdrift. I övriga fall medger det styrd, individuell frigöring via en nyckel eller ett tillträdeskontrollsystem. I händelse av fara kan dörren manövreras när som helst genom att man trycker på nödknappen på dörrstyrdonet. Garanterad säkerhet är av yttersta vikt vid fara: GEZE dörrstyrdon testas enligt de tyska riktlinjerna beträffande elektriska låssystem i dörrar till nödutgångar EltVTR och enligt TÜV, och paniklås testas enligt standarderna DIN EN 179, 1125, 12209, 1627 och 1634-1 som gäller för lås.

Säkra nödutrymningsvägar med intelligent teknik från GEZE

Kraven på säkerhets- och skyddskomponenter är nästan lika varierande och individuella som varje enskild fastighet. Vissa specifika tilläggskrav behöver också uppfyllas. GEZE säkerhetslösningar kan garantera säkra utrymnings- och räddningsvägar i varje fastighet. Om utrymnings- och räddningsvägarna inte ska vara öppna för alla i normaldrift, kan GEZE tillträdeskontrollsystem – anslutna till dörrstyrdon – svara för den nödvändiga övervakningen. Flygplatser, sjukhus eller konferenscentra: de multifunktionella produkterna från GEZE är som kugghjul som exakt passar in i varandra, och som mynnar ut i ett nödutrymningssystem som inte bara ger ett optimalt skydd vid en nödsituation och komfort under normaldrift utan även kan projekteras och installeras på ett tillförlitligt sätt.

Bra att veta: GEZE:s RWS-lösning har certifierats enligt den tyska standarden EltVTR. Ur teknisk synvinkel uppnår vi EN 13637. Idag håller ett oberoende institut på att testa systemet så att vi kan erhålla certifiering enligt EN 13637.

Individuella lösningar

Personsäkerheten är av yttersta vikt vid projektering av en fastighet. Utrymnings- och räddningsvägar måste därför beaktas från första början. Förutom byggkraven ska även lagstadgade bestämmelser följas. Varje fastighet ska ha ett skräddarsytt säkerhetskoncept med optimala nödutrymningsvägar: brand- och farolarminstallationer, tillträdeskontrollsystem i kombination med dörrstyrdon och dörrstängarsystem, nödutgångslås eller motorlås är endast några av de möjliga varianterna. Projekteringen av den allmänna designen och layouten för dörrarna i en fastighet på ett tidigt stadium är viktigt som förberedelse inför påföljande justeringar och eftermonteringar.

GEZE erbjuder lösningar för säkring av nödutrymningsvägar som är skräddarsydda för specifika behov och individuella nödutgångskoncept. GEZE har mångårig erfarenhet internationellt när det gäller rådgivning för alla slags fastigheter, och finns här för dig som projektledare.

Högsta säkerhetsstandarder kombinerade med okomplicerad installation

Den största utmatningen när det gäller säkra nödutrymningsvägar är hur man bäst kombinerar de till synes motsägelsefulla behoven i normaldrift och vid nödsituationer. En nödutrymningsväg får inte samtidigt utgöra en ingång för tjuvar, utan måste låsas mot obehöriga. Detta är relevant i synnerhet för varuhus.

För att garantera obegränsad säkerhet i nödutrymningsvägen vid en fara erbjuder GEZE, i egenskap av specialist på säkerhetsteknik, ett stort urval av produkter och optimala systemlösningar. Kundanpassade lösningar kombinerar individuella säkerhetsbehov i ett intelligent system så att nödutrymningsvägarna öppnas och stängs på ett koordinerat sätt vid en fara. Alla GEZE-komponenter kan enkelt och snabbt integreras i ett utrymnings- och räddningsvägssystem när som helst. De uppfyller senaste tekniska nivåer i de strängaste säkerhetsstandarderna. Det stora utbudet av produkter och system från GEZE är även operatörs- och användarvänligt, hållbart och ekonomiskt. Ett övergripande produktsynsätt och samverkan mellan produkter för dörr-, fönster- och säkerhetsteknik innebär att slutanvändare och montörer kan förlita sig på sofistikerade, samordnade lösningar.

Expertservice garanterar hållbarhet och perfekt funktion

Operatörerna av fastigheterna eller lokalerna ansvarar för att hålla nödutrymningsvägarna väl underhållna och för att alla nödvändiga åtgärder vidtas för att garantera den personliga säkerheten och skyddet av fastigheten. Dörrar i nödutrymningsvägar kräver regelbunden service för att de ska kunna bibehålla funktionssäkerheten enligt standarderna. Komponenterna i nödutrymningsvägar måste underhållas årligen, antingen av tillverkaren eller någon av dennes auktoriserade partner. Som ett led i detta måste alla säkerhetsanordningar och styrningar i dörrinstallationen kontrolleras enligt lagstadgade föreskrifter. Vi rekommenderar även att inspektioner genomförs varje månad av operatören.

GEZE erbjuder fullständig service, från projektering av en fastighet, installation och driftsättning, fram till den dagliga driften.