Läkande arkitektur – hur byggplanering främjar välbefinnande och tillfrisknande

På sjukhus, vårdhem och äldreboenden måste det självfallet vara rent, hygieniskt och i vissa områden till och med bakteriefritt. Dessutom är det viktigt att gällande lagar om tillgänglighet och brandskydd efterlevs. Det leder ofta till att miljön verkar steril, funktionell och inte särskilt välkomnande. Samtidigt måste atmosfären i dessa byggnader främja patienternas och de boendes välmående och tillfrisknande och vara inbjudande för personal och besökare. Dessa vitt skilda krav gör byggplaneringen till en komplex uppgift.

Hygienföreskrifter kontra trivselfaktor – oförenliga krav?

© GEZE

Idag finns det hygienföreskrifter och hygienåtgärder som är absolut nödvändiga för att patienter och boende ska kunna erbjudas rätt vård. Å andra sidan ska miljön vara så bekväm som möjligt men ändå kunna erbjuda öppenhet, säkerhet, trygghet och avslappning. Läkande arkitektur handlar därför om att föra samman arkitektur och hälsa med fokus på några centrala frågor: Hur kan arkitektur bidra till tillfrisknande? I vilken omfattning bidrar en positiv miljö till god hälsa? Utöver bristfällig skyltning har faktorer som stress, buller, mörker och dålig luft en negativ effekt på människors välmående och därmed på deras tillfrisknande. Bra skyltning, belysning och ventilation spelar därför en avgörande roll för ett positivt resultat.

Fastigheten – ett upplevelserum för många användargrupper

Ett sjukhus eller ett vårdhem kan rent strukturellt liknas vid en liten stad. Här finns familjerum, akutmottagningar, restauranger, stödorganisationer, parker och i många fall även ett kapell. Dessa mycket olika områden bör därför bidra till en positiv upplevelse för alla användargrupper, såväl patienter och boende som besökare. Vårdhem och äldreboenden är dessutom arbetsplatser för många kompetenta medarbetare – och personalens välmående inverkar direkt på patienter och boende.

Automatdörrar för beröringsfri passage

© H. Łukasz Janicki / GEZE Polska

Tillgänglighet, utsikt och möjlighet till avskildhet spelar en viktig roll inom sjukhusarkitektur. Faktorer som dagsljus och tilluftsförsörjning har också stor inverkan på byggplaneringen. I den moderna arkitekturen satsar man därför på att aktivt utnyttja dessa kostnadsfria behandlingsformer – till exempel genom att installera stora fönsterfronter eller överljus. Ytterligare en viktig fråga är naturlig ventilation, som kräver att dörr- och fönsterlösningarna är fullständigt integrerade i byggplaneringen. Automatdörrar säkerställer tillgänglighet och beröringsfritt tillträde. Det ger en hög hygiennivå i såväl korridorer och väntrum som i operationssalar. Fönstermotorer i kombination med fastighetsautomation skapar automatiserad ventilation som säkerställer ett behagligt rumsklimat på ett bekvämt och beröringsfritt sätt. På så sätt uppfyller automatiserade dörrar och fönster dels kraven på brandskydd samt rök- och värmeutsug, dels bidrar de till konceptet för läkande arkitektur.

Bättre sjukhushygien – med dörr- och fönstersystem från GEZE

© H. Łukasz Janicki / GEZE Polska

För att konceptet med läkande arkitektur ska kunna omsättas korrekt i praktiken erbjuder vi en rad komponenter och funktioner med fokus på sjukhushygien, tillgänglighet och beröringsfri teknik för fönster och dörrar. Det kan röra sig om att skydda patienternas tillfrisknandeprocess, till exempel genom konsekvent implementering av beröringsfri teknik och därmed bakteriefri öppning och stängning av dörrar och fönster. Ett annat exempel är åtgärder som främjar tllfrisknande, hälsa och välmående, såsom tillförsel av tilluft. Vi har redan utrustat flertalet äldreboenden och vårdinrättningar med våra dörr- och fönsterlösningar.

Hela sjukvårdssektorn befinner sig i förändring: inte bara äldreboenden, utan även sjukhusen måste kännas mer välkomnande och upplevas som bekväma för patienter, personal och besökare. Vår uppgift är att aktivt bidra till att utforma denna förändringsprocess med våra lösningar och produkter.

Karen Sum, Head of Global Account Management

GEZE stöder viktiga mål för läkande arkitektur

Läkande arkitektur handlar om att hjälpa patienter och boende att tillfriskna av sig själva och återhämta sig. För att främja tillfrisknande och välmående är målsättningarna för läkande arkitektur bland annat följande:

 • Stressfaktorer från omgivningen såsom oljud, t.ex. från dörrar som slår igen, brist på avskildhet och andra barriärer ska undvikas. GEZE erbjuder en rad olika produkter och lösningar vad gäller automatiska dörrsystem som ökar tillgängligheten i fastigheter samt för dörrdämpning. Modulbyggda skiljeväggssystem kan dessutom säkerställa större avskildhet utan att man behöver kompromissa med designaspekten.
 • Patienter och boende ska vara så nära naturen som möjligt, till exempel genom att ha tillgång till utsikt, tillräckligt solljus och frisk luft. Våra koncept för naturlig ventilation och våra lösningar för glasfasader är mycket efterfrågade i detta sammanhang.
 • Patienter och boende ska ha kvar en känsla av kontroll genom att de till exempel erbjuds möjligheten att vistas utomhus. I detta syfte erbjuder vi produkter för tillgängliga skjutdörrar och olika alternativ för tillträdeskontroll.
Mer om läkande arkitektur (PDF | 693 KB)

Heltäckande byggplanering med alla intressenter – en garant för framgång

© GEZE

Att förena behoven hos olika användargrupper såsom patienter, anställda och operatörer är en svår balansgång. När många olika yrkesgrupper är inblandade i genomförandet krånglar det till saken ytterligare. Vår integrerade strategi och den sektorsövergripande användningen av våra produkter är en stor fördel, inte minst inom det känsliga hälso- och sjukvårdsområdet. Vårt utbud av produkter och lösningar uppfyller merparten av dessa krav, vare sig det gäller tillgänglighet för patienter och boende, komfort och säkerhet för vårdpersonal eller bakteriefri tillgång till renrum. ”Läkande arkitektur” börjar med användarnas upplevelse – och med möjligheten till gemensam förbättring. För att läkande arkitektur ska kunna tillämpas på rätt sätt på vårdinrättningar – och även vara lönsam för operatören – är det därför viktigt att alla som använder en fastighet kommer med sina synpunkter. Viktigt i sammanhanget är att åstadkomma en integrerad planering, där alla yrkesgrupper är involverade i byggprojektet redan från början. Vi står gärna till tjänst med vår expertis när det gäller BIM.

Läs mer om GEZE:s BIM-objekt

Användarorienterade och ekonomiska lösningar för vårdsektorn – från GEZE

Denna strategi gör inte bara att personalen kan arbeta effektivare utan även att patienterna tillfrisknar fortare. Senaste exemplen visar hur genomtänkt arkitektur och design med fokus på läkande kan ha mätbara effekter på patienternas tillfrisknande, som till exempel kortare sjukhusvistelse, färre vårdrelaterade infektioner och mindre smärta. Överlag kan dessa åtgärder förbättra kostnadseffektiviteten för sjukhus och vårdhem.

Våra paketlösningar för vårdsektorn

Operationssal med hermetiskt täta dörrar i Children's Memorial Health Institute, Warszawa

Children's Memorial Health Institute, Warszawa © H. Łukasz Janicki / GEZE Polska

GEZE känner väl till de grundläggande egenskaperna hos en effektiv anläggning med en trivsam atmosfär, vare sig det gäller bullerskydd, att stärka sårbara användare, upprätthålla fastighetshygienen, vidta diskreta säkerhetsåtgärder eller välja naturlig ventilation. En kombinerad, sektorövergripande användning av våra produkter har resulterat i skräddarsydda paket för vårdinrättningar – från entréområden, korridorer och sällskaps- och väntrum till operationssalar, laboratorier och administrationsområden. "Med en förkonfigurerad uppsättning systemlösningar – sömlöst integrerade i fastighetsautomationen myGEZE Control så klart – som maximerar nyttan, utgör dessa paket svaret på många vanliga utmaningar.

Fördelarna med våra produkter - en överblick

 • Kombinerad nytta – bättre luftkvalitet och lägre energikostnader med dörr- och fönsterkoncept för naturlig ventilation
 • Bullerskydd – tystgående dörrdrivnings- och dämpningsteknik och automatiserad ljudisolering
 • Bättre hygien – beröringsfri in- och utpassering i rum
 • Tillgänglighet – automatiska dörrsystem underlättar tillträdet för personer med begränsad mobilitet
 • Lägre energikostnader – intelligent klimatdesign genom kontrollerad styrning av fönster och dörrar beroende på temperatur och åtkomstfrekvens
 • Maximal säkerhet – tillförlitligt rök- och värmeutsug med hjälp av passande koncept och system

GEZE:s speciella paketlösningar i detalj

Vi anpassar självklart våra erbjudanden till dina specifika behov. De paket som beskrivs nedan kan skräddarsys helt enligt dina önskemål, så att du får en individuell lösning. Vi står gärna till din tjänst.

Dörr- och fönsterlösningar för entréområdet

Dörr- och fönsterlösningar för entréområdet

Paket 1 – för entréområden

Detta paket fokuserar främst på dörr- och fönsterlösningar för entréområdet i fastigheter. Utformningen av receptionen har en direkt inverkan på patienternas, de boendes och besökarnas välmående. Detta paket fokuserar därför främst på dörr- och fönsterlösningar för entréområdet i fastigheter.

Lösningar för läkande arkitektur för entréområdet (PDF | 1,12 MB)

TSA 325 NT

TSA 325 NT

TSA 325 NT

Karuselldörrsdrift för högsta komfort med hög åtkomstfrekvens – innerdiameter på upp till 3 600 mm.

Hög prestanda: Arbetar tillförlitligt även vid intensiv användning, t.ex. i entréområden.

GEZE Powerturn

GEZE Powerturn

GEZE Powerturn

Den automatiska slagdörrsautomatiken Powerturn öppnar stora och tunga dörrar på ett säkert och tillförlitligt sätt. Tack vare sin låga höjd på bara 7 cm smälter den in i alla designkoncept.

Bullerskydd: Tyst drift, ljudisolering, t.ex. vid intensiv användning i entréområden eller korridorer.

Mindre stress, ökad säkerhet: Fri passering utan hinder, konstant och tyst transport utan abrupta stopp, t.ex. vid transport av patienter.

myGEZE Control

Med myGEZE Control täpper vi till luckan inom fastighetsautomation i form av en smart lösning för hopkoppling av dörr-, fönster- och säkerhetssystem. Connectivity-plattformen myGEZE Control med modulbaserad programvara och öppna gränssnitt banar helt nya vägar inom fastighetsautomation för alla planerare och ägare.

 • För större effektivitet, säkerhet och komfort
 • För dynamiska säkerhets- och brandskyddskoncept, intelligent rök- och värmeutsug och riktad frigöring av nödutrymningsvägar
 • För fler hopkopplingsmöjligheter
GEZE ActiveStop

GEZE ActiveStop © GEZE GmbH

GEZE ActiveStop

Dörrdämparen GEZE ActiveStop säkerställer mjukt stopp, tyst stängning och bekvämt öppethållande.

Bullerskydd: Tyst drift, ljudisolering, t.ex. vid intensiv användning i entréområden eller korridorer.

GEZE Slimchain

GEZE Slimchain © GEZE GmbH

GEZE Slimchain

Kedjedrift i utsökt design för inåt- och utåtöppnande fönster som med sitt smala och diskreta utförande smälter perfekt in i fasaddesignen.

Kombinerad användning: Kan användas för så gott som alla rum, för högre luftkvalitet och lägre energikostnader genom naturlig ventilation.

Autonomi: Patienter kan självständigt kontrollera tilluftsförsörjningen utan att behöva lämna sängen.

GEZE-produkter för sjukvårdssektorn

GEZE-produkter för sjukvårdssektorn

Paket 2 – för områden inom- och utomhus

Detta paket omfattar olika lösningar för en rad användningsområden inom- och utomhus på vårdinrättningar. När det finns många användare i en fastighet ställs det många olika krav på fastigheten. Detta paket omfattar därför olika lösningar för en rad användningsområden inom- och utomhus på vårdinrättningar.

Lösningar för läkande arkitektur för områden inomhus (PDF | 180 KB)

Lösningar för läkande arkitektur för naturlig ventilation (PDF | 0,97 MB)

GEZE Slimdrive

GEZE Slimdrive

GEZE Slimdrive

Glasfasader med högsta anspråk på design.

Bättre hygien: Beröringsfri in- och utpassering av rum eller korsande av korridorer. Effektiv rengöring i läget ”rengöring” som förhindrar att dörren rör sig.

Mindre stress, ökad säkerhet: Fri passering utan hinder, konstant och tyst transport utan abrupta stopp, t.ex. vid transport av patienter.

myGEZE Control

Med myGEZE Control täpper vi till luckan inom fastighetsautomation i form av en smart lösning för hopkoppling av dörr-, fönster- och säkerhetssystem. Connectivity-plattformen myGEZE Control med modulbaserad programvara och öppna gränssnitt banar helt nya vägar inom fastighetsautomation för alla planerare och ägare.

 • För större effektivitet, säkerhet och komfort
 • För dynamiska säkerhets- och brandskyddskoncept, intelligent rök- och värmeutsug och riktad frigöring av nödutrymningsvägar
 • För fler hopkopplingsmöjligheter
GEZE Pendulo System

GEZE Pendulo System

Systemet GEZE Pendulo

Väggsystemet Pendulo i helglas erbjuder en rad olika eleganta lösningar.

Trivselfaktor: Förstavalet för ljusa och öppna rum eller för utsikt.

GEZE E 1500 N

GEZE E 1500 N © Nikolaus Grünwald / GEZE GmbH

GEZE E 1500 N

Denna spindeldrift med smala mått lämpar sig särskilt för tunga blad i fasader och yttertak med högsta anspråk på design.

Kombinerad användning: Kan användas för så gott som alla rum, för högre luftkvalitet och lägre energikostnader genom naturlig ventilation.