Ämnen

Brandskyddsdörrar som effektiv åtgärd för förebyggande brandskydd

Effekterna av en brand kan vara extremt destruktiva, och liv och försörjning kan förstöras på mycket kort tid. Förebyggande brandskydd bidrar till att undvika bränder och hantera dem effektivt om de ändå skulle uppstå. Därför spelar brandskyddsåtgärder i dörrområden en avgörande roll. Brandskyddsdörrar fördröjer spridningen av branden och ger människor i fastigheten en livräddande fördel.

Brandskydd – för effektiv brandbekämpning

Vare sig det gäller offentliga anläggningar, kontorsfastigheter eller skolor så är komfort, funktion, utseende och säkerhet de viktigaste aspekterna av byggnader. Kraven på säkerhetsteknik har ökat väsentligt de senaste åren – särskilt inom brandskydd.

Risken för bränder i fastigheter är stor och antalen bränder enbart i Tyskland är alarmerande:

  • Cirka 200 000 bränder per år
  • I genomsnitt 125 000 brandrelaterade sakskadefall
  • Cirka 200 stora bränder till en kostnad av miljoner euro och med förödande konsekvenser: 40 procent av företagen ansöker om konkurs omedelbart efter katastrofen och 70 procent inom ett år.

Bränder är brutala och oförutsägbara. Många gånger uppstår de helt oväntat och orsakar enorma skador. Det är därför som målinriktade skyddsåtgärder krävs mot bränder i fastigheter.

Vad innebär begreppet brandskydd?

Brandskyddsdörrar är några av de viktigaste komponenterna i fastighetens brandskydd.

Brandskyddsdörrar som tekniskt brandskyddsverktyg i en fastighet © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Med brandskydd avses alla skyddsåtgärder som förhindrar förekomst och spridning av brand och rök och som möjliggör evakuerings- och släckningsåtgärder under en brand. Det finns två slags brandskydd, nämligen förebyggande och defensivt.

Det centrala i det förebyggande brandskyddet är att skydda utrymnings- och räddningsvägar från branden och att hålla dem fria från rök. Hit hör också att undvika sakskador på ett effektivt sätt vid en brand.

Det förebyggande brandskyddet omfattar strukturella, tekniska och organisatoriska åtgärder:

  • Alla strukturella brandskyddsåtgärder innefattar uppläggning eller anpassning av strukturella system. Här ligger fokus på hur material beter sig vid en brand och på komponenternas brandmotståndsegenskaper.
  • Den tekniska systemaspekten på brandskyddet täcker in alla tekniska system såsom brandvarningsanläggningar, brandsläckningssystem, rökutsugssystem och brandskyddsdörrar.
  • Det organisatoriska brandskyddet avser utnämnandet av brandskyddsombud, brandunderhållsombud, framtagning av brandskyddsplaner samt brandskyddsförordningen.


Ett defensivt brandskydd täcker in alla åtgärder som på ett effektivt sätt släcker en brand som brutit ut. Detta är i första hand en uppgift för brandförsvaret.

Brandskyddsdörrar som effektiva brandskyddsstängare

Brandskyddsdörrar spelar en viktig roll i det förebyggande brandskyddet. Huvuduppgiften för självstängande dörrar är att förhindra brandspridning genom öppningar i brandskyddande eller brandhämmande väggar. Det är av yttersta vikt att dörrarna stängs på ett tillförlitligt sätt i händelse av brand.

Brandmotståndsklasser för brandskyddsdörrar

Hur länge en brandskyddsdörr kan stå emot brand beror på dess brandmotståndsklass. Idag regleras klassificeringen av den tyska standarden DIN 4102-2. I framtiden kommer detta att regleras gemensamt för hela Europa på basis av den europeiska standarden DIN EN 13501-2 och produktstandarden DIN EN 16034. Även beteckningarna på klasserna kommer att ändras. Idag är det ännu inte klarlagt när de europeiska förordningarna kommer att träda i kraft.

De nya europeiska förkortningarna kommer att vara:

Visa mer Visa mindre

Byggnadsinspektionskrav

Produkt

Förkortning enligt DIN 4102-5

Användning enligt DIN EN 16034 och

klassificering enligt DIN EN 13501-2

Brandskyddande, 

tättslutande,

självstängande

Brandskyddsstängare

T30

EI2 30-SaC...

Brandskyddande, 

röktätt,

självstängande

Brandskyddsstängare med rök-

skyddsegenskap

T30-RS

EI2 30-S200C...

Mycket brandhämmande, 

tättslutande, 

självstängande

Brandskyddsstängare

T60

EI2 60-SaC...

Brandskyddande, 

tättslutande, 

självstängande

Brandskyddsstängare

T90

EI2 90-SaC...

Brandskyddande, 

röktätt, 

självstängande

Brandskyddsstängare med

rökskyddsegenskap

T90-RS

EI2 90-S200C...

Brandskydd
120 minuter,

tättslutande, 

självstängande

Brandskyddsstängare

T120

EI2 120-SaC…

Röktätt, 

självstängande

Rökskyddsstängare

RS

S200C...

Brandskyddande inglasning Brandskyddande inglasning F90 EI 90

Klassificeringen av brandskyddsdörrar skiljer mellan dörrar med enkelt dörrblad (T130-1) och dörrar med dubbla dörrblad (T30-2). Valet av brandmotståndsklass är avhängigt av hur fastigheten ska användas och av den vägg där dörren ska installeras.

Brandskyddsdörrar säkrar öppningar i brandceller.

Brandskyddsdörrar säkrar öppningar i brandceller. © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Tyska bygglagstiftningen och särskilda byggregler

Brandskyddsdörrar ska vara monterade som brandskyddsstängare i byggnader där detta föreskrivs i gällande federal bygglagstiftning och i respektive särskilda föreskrifter. I nödsituationer understryks vikten av att ha korrekt installerade dörrar. Rätt placerade skapar brandskyddsdörrar brandceller, dvs. områden där bränder, förbränningsgaser och värme avskärmas. Rum som är längre än 40 m eller har en yta på 1 600 m² måste delas upp ordentligt i brandceller med dörrar.

Brandskyddsdörrar måste stängas på ett tillförlitligt sätt i händelse av brand. Olika tekniker kan användas för att åstadkomma detta, till exempel dörrstängare, drivenheter och uppställningssystem. Tillförlitligheten hos systemet är en kritisk punkt i händelse av brand, och ansvaret för detta vilar på ägarna, tillverkarna och montörerna av dörrarna. Korrekt servade dörrsystem är ett absolut krav. De räddar liv. Genom att dokumentera serviceåtgärderna kan de som ansvarar för brandskyddet hållas skadeslösa i händelse av brand.

Brandskyddsdörrar ska uppfylla strikta krav vad gäller planering, installation och drift. I Tyskland definieras de erforderliga kriterierna i DIN 4102-5 och DIN EN 1634-1.

Brandskyddsdörrar kan också vara röktäta för att förhindra spridningen av rök. Brandskyddsdörrar är röktäta endast om de har utrustats med extra beslag. DIN 18095 reglerar kriterierna för rökskyddsdörrar.

Säkerhetsfunktioner i ett samverkansområde

Intelligenta systemlösningar för brandskyddsdörrar i nödutrymningsvägar

Intelligenta systemlösningar för brandskyddsdörrar i nödutrymningsvägar © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

När det gäller säkerhetsfunktionerna hos brandskyddsdörrar uppstår en viss motstridighet i utrymnings- och räddningsvägarna eftersom lås måste förhindra obehörigt tillträde i normala situationer. När en person har passerat ska dörrarna stängas via det oberoende låset, och göra det möjligt att evakuera byggnaden snabbt vid fara. Den idealiska lösningen är en kombination av dörrstyrdon, en låsning för nödutrymningsdörr och ett motorlås.

I den här kombinationen säkras och övervakas dörröppnandet och dörrstängandet i utrymnings- och räddningsvägar. Elektroniska komponenter håller dörrarna i nödutrymningsvägar stängda. Vid aktivering genom en branddetektor eller i händelse av strömavbrott låser låsningselementet automatiskt om ett motorlås används. I evakueringsriktningen går det att passera igenom dörren eftersom nödutgångsstängningen låses upp automatiskt i händelse av brandlarm eller strömavbrott: nödknappen i dörrstyrdonet öppnar dörren.

Förebyggande brandskydd med intelligenta system från GEZE

För förebyggande brandskydd erbjuder GEZE kompletta lösningar som kombinerar individuella säkerhetskrav i ett och samma intelligenta system. Dörrstängare stänger de dörrar som alltid måste vara stängda och övervakade, eller som måste vara stängda och övervakade åtminstone vid brand.

Detta gäller framför allt vid växlande tryckförhållanden som till exempel i slussar och trapphus eller vid vind och drag. Här passar dörrstängaren TS 5000 SoftClose, som säkerställer ett optimalt förhållande mellan kraft och stängningsfart även under dessa villkor.

Emellertid behöver dörrarna vara öppna i vardagslag åtminstone en del av tiden (för till exempel godstransport). En hållmagnet behövs för att hålla dessa brandskyddsdörrar (rökskyddsdörrar) öppna. GEZE erbjuder ett stort sortiment av uppställningssystem som är särskilt utformade för användning i system för brandförebyggande. GEZE uppställningssystem kan användas till att hålla brandskyddsdörrar öppna permanent eller kortvarigt och till att ge enkelt tillträde men stängas säkert i händelse av brand. Med FA GC 170 trådlöst tillval, kan befintliga byggnader eftermonteras till takdetektorer eller manuella stängningsknappar utan ytterligare kabeldragning.

Som expert på tillförlitlig öppning och stängning av brandskyddsdörrar levererar GEZE skräddarsydda lösningar av bästa kvalitet. Vårt breda produktsortiment täcker in allt från uppställningssystem till dörrstängare, drivningssystem och aktiveringselement.

Professionell rådgivning

Brandskyddet är inskrivet i lagstiftningen och måste beaktas redan från start när en byggnad projekteras. GEZE är väl förtroget med internationella brandskyddsföreskrifter och har tillgång till expertis när det gäller olika fastighetsslag. Experterna inom GEZE hjälper gärna till på konstruktionsstadiet eller med projektledningen.

Expertkunnande omsatt i praktiken

För att ett korrekt brandskydd ska kunna erhållas vid installation av brandskyddsdörrar måste ett antal krav tas med i beräkningen. GEZE sammanställer och dokumenterar brandskyddslösningar på ett tillförlitligt sätt. Installationsföretagen måste också vidta lämpliga brandskyddsåtgärder.

Service från en och samma källa

Brandskyddsdörrar måste servas med jämna mellanrum. I Europa får endast certifierad personal besiktiga brandklassade dörrar. De sakkunniga är skyldiga att utföra sina arbetsuppgifter korrekt och ansvarar även för att så sker.

GEZE är rätt kontaktpunkt för underhåll av brandklassade dörrar och intelligenta systemlösningar. Regelbunden service och underhåll som utförs av kompetent personal är A och O för säker drift och långsiktig tillgänglighet hos brandskyddsdörrar. GEZE Service levererar flexibla och individuella underhålls- och servicepaket.