Ämnen

Uppställningssystem gör brandskyddsdörrar tillgängliga

Att stänga rök- och brandskyddsdörrar kan vara ganska irriterande för personer som måste passera genom dem ofta. Men om de är utrustade med ett uppställningssystem kan de förbli öppna eftersom uppställningssystemen stänger dörrarna säkert i händelse av brand. Eftersom detta rör sig om komplexa installationer krävs regelbunden service.

Brand- och rökskyddsdörrar: nödvändiga men ofta osmidiga

En brand kan blossa upp snabbt ofta utan att någon märker av den. Tätning är alltid det effektivaste sättet att förhindra dödliga rökgaser från att spridas. Det innebär att brandresistenta väggar i byggnader ska förhindra spridningen av brand och rök så länge som möjligt. Men det kan de göra endast om brandskyddsstängarna (brandskyddsdörrarna) i brandskyddsväggar, det vill säga dörrar och grindar, stängs i händelse av brand. Brandskyddsdörrar måste ha dörrstängare så att de stängs oberoende.

Dörrar kan dock vara svåra att öppna. Många tycker att det är svårt och opraktiskt att öppna en dörr. Barn och personer med fysiska begränsningar kan behöva hjälp från andra. För dessa människor är en dörr en barriär. Att hålla dörrar öppna under längre perioder, eller hela tiden, är därför önskvärt i normala lägen. Att ställa upp en dörr mekaniskt med hjälp av en kil eller en krok är helt oacceptabelt ur brandskyddssynpunkt, eftersom dörrstängaren då inte kan stänga dörren vid en brand.

Den nya GEZE Wireless Kit gör det möjligt att ansluta takmonterade detektorer och manuell stängningsknapp trådlöst till den karmmonterade detektorn i alla GEZE uppställningssystem. Eftermonteringen är enkel. Separat kabeldragning behövs inte. Detta underlättar planeringen, särskilt i kulturminnesmärkta fastigheter. © GEZE GmbH

Uppställningssystem i stället för kilar

Godkända elektriska uppställningssystem är mer fördelaktiga och lämpliga än kilar när man pratar om brandskyddsteknik. De blockerar den självstängande funktionen hos en brandskyddsdörr på ett kontrollerat sätt. Det innebär att de håller brandskyddsdörrarna öppna men friger dem automatiskt vid en brand så att dörrstängarna kan göra sitt jobb.

Uppställningssystem är komplicerade tekniska system. De består av minst en branddetektor, en strömförsörjning, en hållmagnet och en utlösningsmekanism. Hållmagneter är ofta elektromagnetiska system såsom magneter, magnetventiler och magnetkopplingar. Hållmagneter kräver magnetiska motplattor som monteras på väggen. Övriga system är redan integrerade i dörrstängaren eller styrskenan.

Samtliga hållmagneter har en sak gemensamt: de aktiveras av branddetektorn i händelse av larm eller av aktiveringsmekanismen i händelse av strömavbrott. De friger dörren som sedan stängs av dörrstängaren. Om dörren har dubbla blad säkerställer en integrerad styrning av stängningssekvensen att dörrbladen stängs korrekt. Det betyder att brandskyddsmålet för brandskyddsdörren har uppnåtts: den förhindrar brand och rök från att spridas.

Dörren kan när som helst friges manuellt

Om en öppen dörr behöver stängas kan ingrepp göras när som helst och uppställningsfunktionen kan aktiveras manuellt. Detta eftersom typgodkännandet från Deutsches Institut für Bautechnik föreskriver (DIBt) ett manuellt manövrerat aktiveringsalternativ. En manuell stängningsknapp som stänger av hållströmmen kan utföra denna funktion. Den ska vara röd och ha texten ”stäng dörren”. Den måste sitta i närheten och får inte döljas av dörrar som blockerar tillträdet. Om hållmagneten kan utlösas genom att man trycker lätt på dörrbladet krävs ingen manuell stängningsknapp.

Slagdörrsautomatiker och free-swing-dörrstängare som medger så gott som motståndsfri passage genom brandskyddsdörrar måste beaktas som en del (hållmagnet) av ett uppställningssystem och kan redan ingå som komponenter i detta system, till exempel strömförsörjning, utlösningsmekanism och branddetektor.

Typgodkännande av uppställningssystem

Ett uppställningssystem kräver ett allmänt typgodkännande (aBG) som funktionsbevis i Tyskland. Det ska därför genomgå en lämplighetsbesiktning enligt kraven från DIBt. Denna typ av godkännande är i regel giltig i fem år och kan förlängas vid begäran.

Om det allmänna typgodkännandet för ett uppställningssystem upphör är installationen inte längre godkänd för installation i fastigheten. Befintliga installationer får fortsätta användas om de uppfyller de ursprungliga kraven och om de inspekteras och underhålls regelbundet. Därför ska fastighetsägaren spara godkännandeprotokollet från det företag som gjorde installationen tillsammans med användbarhetsintyget.

Allmänt sett är det endast kompletta uppställningssystem med alla tillhörande komponenter som besiktigas och godkänns. Ett utbyte av en enskild komponent i en enhet som inte längre finns med i typgodkännandet leder till att hela uppställningssystemet förlorar sitt godkännande. En ny godkännandeprocess krävs efter att en giltig auktorisation har erhållits.

GEZE uppställningssystem - kompakta och säkra

Brandklassade dörrar med drivenheter måste alltid kopplas ihop med ett uppställningssystem.

Brandklassade dörrar med drivenheter måste alltid kopplas ihop med ett uppställningssystem. © N. Grünwald / GEZE GmbH

GEZE erbjuder ett stort sortiment av uppställningssystem, särskilt utformade för användning i system för brandförebyggande. De besiktigas och certifieras enligt relevanta standarder och omfattas av ett allmänt typgodkännande från DIBt.

Kompakta uppställningssystem från GEZE består av en överliggande dörrstängare och ett styrskenesystem. Strömförsörjning, rökdetektorer och elektromekaniska uppställningssystem är integrerade i styrskenorna – det finns därför inga skrymmande delar på dörren eller i väggarna. Vad gäller systemvarianterna för dubbla brandskyddsdörrar är den elektriska funktionen för både dörrbladen och den mekaniska styrningen av stängningssekvensen integrerade i en genomgående styrskena.

En prisbelönt funktion är det trådlösa tillvalet FA GC 170 som eliminerar tidskrävande kabeldragning för de enskilda komponenterna i uppställningssystemet. Detta är till fördel i synnerhet vid eftermontering i befintliga fastigheter, särskilt kulturminnesmärkta sådana.

Gå till referensen: Eftermontering av brandskydd i angiven fastighet

Enkel installation och idrifttagande via ECwire-teknik

Det finns versioner av GEZE uppställningssystem med tvåtrådsteknik ECwire för enkel kabeldragning, till exempel extra rökdetektorer. Med detta system blir det enkelt att installera, koppla ihop och driftsätta extra takmonterade detektorer.

GEZE hållmagnet

I GEZE:s sortiment finns även ett antal hållmagneter för överliggande och integrerade dörrstängare, golvmonterade dörrstängare och för slagdörrsautomatiker. De kan integreras individuellt i fastighetskonceptet utifrån kundens önskemål. En hållmagnet är en del av ett uppställningssystem, där även en rökdetektor ingår (inkl. utlösningsmekanism, branddetektor och strömförsörjning).

Gå till GEZE uppställningssystem och hållmagneter

Många standarder och riktlinjer

GEZE kan hjälpa till med omfattande rådgivande stöd på basis av sitt expertkunnande och mångåriga erfarenheter med brandskyddsplanering.

Installatörerna vid GEZE har utbildning inom alla standarder och direktiv för att tillse att de installerade uppställningssystemen uppfyller kraven.

Godkännande och service: utförs endast av specialister

Var uppmärksam på typiska fel vid installationen av uppställningssystem

 • Valt uppställningssystem passar inte i öppningsvinkeln (dörrstängaren har kontakt med dörren)
 • Dörren är för bred
 • Kabeldragning felaktig/saknas
 • Rök kan inte ledas bort
 • Kontaminering av utrustning under byggfasen
 • Skyddskåpan har inte avlägsnats
 • Arbete efter idrifttagande utan skydd, kontaminering av rökdetektor 
 • Luftintag har tillslutits efter det första godkännandet p.g.a. arbeten, och skyddskåpor har inte avlägsnats efter arbetets slut
 • Avståndet från den överstycksmonterade detektorn till innertaket är för litet (min. 20 mm ovanför rökdetektorn krävs)

Godkännande och service av uppställningssystem får utföras endast av sakkunnig eller av tillverkarens auktoriserade representant. Expertisen hos denna personal måste vara dokumenterad.

Inspektion och service kan även utföras av GEZE:s servicetekniker.

Uppställningssystem måste kontrolleras varje månad och ska besiktigas och servas en gång om året. Den månatliga inspektionen är nödvändig för att man ska kunna avgöra huruvida dörren stängs korrekt eller ej.

För en säker drift av uppställningssystem måste följande krav vara uppfyllda:

 • Korrekt installation enligt kraven i typgodkännandet eller tillverkarens specifikationer
 • Servicekraven har uppfyllts
 • Tidsgränserna för komponentutbyte har följts
 • Servicedokumentationen är tillfredsställande
 • Den lägsta kvalifikationsgraden för servicepersonalen har uppfyllts

Servicetekniker från GEZE Service GmbH är naturligtvis tillgängliga även för inspektion och underhåll.