Ämnen

Uppställningssystem gör brandskyddsdörrar tillgängliga

Rök- och brandskyddsdörrar måste förbli stängda, något som kan vara ganska irriterande för människor som måste passera genom dem upprepade gånger. Detta gäller såvida dörrarna inte är utrustade med ett uppställningssystem, eftersom de då kan förbli öppna. Uppställningssystem säkerställer nämligen att dörrarna stängs säkert vid brand. Eftersom detta rör sig om komplexa installationer, krävs regelbunden service.

Brand- och rökskyddsdörrar: nödvändiga men ofta irriterande

En brand kan blossa upp snabbt, ofta utan att någon märker det. Tätning är alltid det effektivaste sättet att förhindra att giftiga gaser sprids. Det innebär att brandresistenta väggar i byggnader bör förhindra spridningen av brand och rök så länge som möjligt. Men det kan de göra endast om brandskyddsstängarna (brandskyddsdörrarna) i brandskyddsväggar, d.v.s. dörrar och grindar, stängs i händelse av brand. Brandskyddsdörrar måste därför stängas oberoende av varandra med hjälp av dörrstängare.

Dörrar kan dock vara svåra att öppna. Att öppna dörren känns ofta också obekvämt och opraktiskt. Barn och personer med fysiska begränsningar kan behöva hjälp från andra. För dessa kan en stängd dörr utgöra en barriär. Att hålla dörrar öppna under längre perioder, eller till och med hela tiden, är därför önskvärt under normala omständigheter. Att ställa upp en dörr mekaniskt med hjälp av till exempel en kil eller en krok är dock helt oacceptabelt ur brandskyddssynpunkt, eftersom dörrstängaren då inte kan stänga dörren vid en brand.

Den nya GEZE Wireless Kit gör det möjligt att ansluta takmonterade detektorer och manuell stängningsknapp trådlöst till den karmmonterade detektorn i alla GEZE uppställningssystem. Eftermonteringen är enkel. Separat kabeldragning behövs inte. Detta underlättar planeringen, särskilt i kulturminnesmärkta fastigheter. © GEZE GmbH

Uppställningssystem i stället för kilar

Godkända elektriska uppställningssystem är mer praktiska och fullständigt säkra när man pratar om brandskydd. De blockerar den självstängande funktionen hos en brandskyddsdörr på ett kontrollerat sätt. Det innebär att de håller brandskyddsdörrarna öppna men friger dem automatiskt vid en brand så att dörrstängarna kan göra sitt jobb.

Uppställningssystem är komplicerade tekniska system. De består av minst en branddetektor, en strömförsörjning, en hållmagnet och en utlösningsmekanism. Hållmagneter är ofta elektromagnetiska system såsom magneter, magnetventiler och magnetkopplingar. Hållmagneter måste användas med väggmonterade ankarplattor. Övriga system är redan integrerade i dörrstängaren eller styrskenan.

Samtliga hållmagneter har en sak gemensamt: de aktiveras av branddetektorn i händelse av larm, eller av utlösningsmekanismen i händelse av strömavbrott. Dörren frigörs och stängs med hjälp av dörrstängaren. För dubbeldörrar är det en integrerad styrning av stängningssekvensen som ser till att dörrbladen stängs korrekt. Skyddsmålet för brandskyddsdörren har därmed uppnåtts: den förhindrar branden och röken från att spridas.

Dörren kan när som helst friges manuellt.

Om dörren inte ska vara öppen kan användarna ingripa när som helst och manövrera uppställningsfunktionen manuellt. Detta eftersom det allmänna byggnadslovet från tyska institutet för byggteknik (DIBt) föreskriver ett manuellt manövrerat aktiveringsalternativ. Det kan åstadkommas med en manuell stängningsknapp som stänger av hållströmmen. Den ska vara röd och ha texten ”stäng dörren”. Den måste sitta inom räckhåll och får inte döljas av dörrar som blockerar åtkomsten. Om hållmagneten kan utlösas genom att man trycker lätt på dörrbladet, krävs ingen manuell stängningsknapp.

Dessutom måste slagdörrsautomatik och free-swing dörrstängare som medger så gott som motståndsfri passage genom brandskyddsdörrar beaktas som en del av ett uppställningssystem (hållmagnet), och kan redan ingå som komponenter i systemet genom t.ex. strömförsörjning, utlösningsmekanism och branddetektor.

Uppställningssystem för brandskyddsdörrar

Brand- och rökskyddsdörrar förhindrar spridning av brand eller rök i fastigheten. I den tyska bygglagen regleras specifikationerna för dessa uppställningssystem. Brand- och rökskyddsdörrar måste vara självlåsande i enlighet med ”Riktlinjer för godkännande av brandskyddsstängare” (Richtlinien für die Zulassung von Feuerschutzabschlüssen) från tyska institutet för byggteknik (DIBt). Om de hålls öppna får endast ett officiellt godkänt uppställningssystem användas. 

I de standardiserade tekniska byggbestämmelserna (Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmung, MVV TB) föreskrivs följande: 

”Uppställningssystemet är ett system som består av enheter och/eller kombinationer av enheter som kan avaktivera självstängningsmekanismens funktion på ett kontrollerat sätt. Om respektive utlösningsmekanism aktiveras i händelse av en brand eller ett fel, eller om den aktiveras genom en manuell utlösningsåtgärd, friges automatiskt de stängare som fortfarande är öppna och stängs på ett säkert sätt. Ett uppställningssystem omfattar minst 

 • en branddetektor som är en rökdetektor, och vid behov även en värmedetektor, 
 • en utlösningsmekanism för signalbehandling, 
 • en strömförsörjning som är ansluten till ett elnät, 
 • en hållmagnet som är ansluten till strömförsörjningen, och 
 • en manuell stängningsknapp”.

Viktigt: Dessa bestämmelser för uppställningssystem gäller för enkla och dubbla slagdörrar i innerväggar. Uppställningssystem kan inte användas på ytterdörrar utan ytterligare åtgärder. Klassificeringen av en brandskyddsvägg i enlighet med avsnitt 30 visar huruvida ett visst uppställningssystem är godkänt enligt ett ”allmänt bygglov”. Om ytterligare klargöranden krävs måste en förfrågan inlämnas till ansvarig byggövervakningsmyndighet i form av en fastighetsspecifik konstruktionsbevis.

Uppställningssystem lämpar sig i regel också för skyddade tillämpningar inomhus på brandklassade ytterdörrar och fönster. De angivna driftsvillkoren för temperatur och luftfuktighet måste beaktas i dessa tillämpningar. Tyska institutet för byggteknik rekommenderar dock att minst en ytterligare bedömning görs av en brandskyddsexpert. 

Byggnadslov för uppställningssystem

Ett uppställningssystem kräver ett allmänt byggnadslov (aBG) som användbarhetsintyg i Tyskland. Det skall därför underkastas en lämplighetsbesiktning enligt kraven från tyska institutet för byggteknik DIBt. Denna typ av godkännande är i regel giltig i fem år och kan förlängas vid begäran.

Om det allmänna byggnadslovet för ett uppställningssystem upphör att gälla är systemet inte längre godkänt för installation i fastigheten. Befintliga installationer får fortsätta användas om de uppfyller de ursprungliga kraven och om de inspekteras och underhålls regelbundet. Därför ska fastighetsägaren spara godkännandeprotokollet från det företag som gjorde installationen, tillsammans med användbarhetsintyget.

Allmänt sett är det endast kompletta uppställningssystem med alla tillhörande komponenter som besiktigas och godkänns. Ett utbyte av en enskild komponent i en enhet som inte finns med i byggnadslovet leder till att hela uppställningssystemet förlorar sitt godkännande. En ny godkännandeprocess krävs efter att ett giltigt medgivande har erhållits.

GEZE uppställningssystem - kompakta och säkra

Brandskyddsdörrar med en drivenhet måste alltid kopplas ihop med ett uppställningssystem.

Brandskyddsdörrar med en drivenhet måste alltid kopplas ihop med ett uppställningssystem. © Nikolaus Grünwald / GEZE GmbH

GEZE erbjuder ett brett sortiment av uppställningssystem, särskilt utformade för användning i system för förebyggande brandskydd. Alla system besiktigas och certifieras enligt relevanta standarder, och är underställda ett allmänt byggnadslov från tyska institutet för byggteknik DIBt.

Kompakta uppställningssystem från GEZE består av en överliggande dörrstängare och ett styrskenssystem. Strömförsörjning, rökdetektorer och elektromekanisk uppställningsfunktion är integrerade i styrskenorna – det finns därför inga skrymmande delar på dörren eller i väggarna. Vad gäller systemvarianterna för dubbla brandskyddsdörrar integreras den elektriska hållmagneten för både dörrbladen och den mekaniska styrningen av stängningssekvensen i en genomgående styrskena.

Det trådlösa tillvalet FA GC 170 är en prisbelönad innovation som eliminerar behovet av tidskrävande kabeldragning för de enskilda komponenterna i uppställningssystemet. Detta är till fördel i synnerhet vid eftermontering i befintliga fastigheter, särskilt i kulturminnesmärkta byggnader.

Gå till referensprojekt: Eftermontering av brandskydd i en byggnad från ”Gründerzeit” (grundartiden)

Enkel installation och idrifttagande via ECwire-teknik

Det finns versioner av GEZE uppställningssystem med tvåtrådsteknik ECwire för enkel kabeldragning av exempelvis extra rökdetektorer. Med detta system blir det enkelt att installera, koppla ihop och driftsätta extra takmonterade detektorer.

GEZE hållmagnet

I GEZEs sortiment finns även en rad olika hållmagneter för överliggande och integrerade dörrstängare, golvmonterade dörrstängare och för slagdörrsautomatik. De kan integreras individuellt i fastighetskonceptet utifrån kundens önskemål. En hållmagnet är därmed en del av ett uppställningssystem, vari det även ingår en rökdetektor, utlösningsmekanism, branddetektor och strömförsörjning.

Gå till GEZE uppställningssystem och hållmagneter

Flertal standarder och riktlinjer

Med sin specialistkunskap och mångåriga erfarenhet av brandskyddsplanering är GEZE rätt partner för att tillhandahålla rådgivning och omfattande support.

Installatörerna hos GEZE har utbildning i alla standarder och direktiv, vilket säkerställer att de installerade uppställningssystemen uppfyller alla krav.

Godkännande och service: utförs endast av specialister

Var uppmärksam på typiska fel vid installationen av uppställningssystem

 • valt uppställningssystem passar inte i öppningsvinkeln (dörrstängaren har kontakt med dörren)
 • dörren är för bred
 • kabelstyrning felaktig/saknas
 • rök kan inte evakueras
 • kontaminering av utrustning under byggfasen
 • skyddskåpa har inte avlägsnats
 • arbete utförs efter driftsättning utan skydd, rökdetektor kontamineras 
 • luftintag har tillslutits efter det första godkännandet p.g.a. utförda arbeten, samt skyddskåpor har inte avlägsnats efter arbetets slut
 • utrymmet mellan den dörrpostmonterade detektorn och innertaket är för litet
   

uppställningssystem får endast godkännas och servas av sakkunnig eller av tillverkarens behöriga representant. Bevis på denna sakkunskap måste uppvisas.

Inspektion och service får även utföras av GEZE servicetekniker

Uppställningssystem måste kontrolleras varje månad, och ska besiktigas och servas varje år. Den månatliga inspektionen är nödvändig för att avgöra huruvida dörren stängs korrekt eller ej.

Beakta följande punkter för säker användning av uppställningssystem:

 • Systemen måste vara korrekt installerade i enlighet med bestämmelserna i byggnadslovet och tillverkarens specifikationer.
 • Servicekraven måste uppfyllas.
 • Tidsgränserna för komponentutbyte ska följas.
 • Servicedokumentationen är komplett.
 • Den lägsta kvalifikationsgraden för servicepersonalen har uppfyllts.

Servicetekniker från GEZE Service GmbH är naturligtvis också tillgängliga för inspektion och underhåll.