Produktkunskaper

Säker projektering av flerfunktionsdörrar – GEZE står till tjänst!

Dörrar måste i regel uppfylla flera olika krav, vilket gör att dörrprojekteringen blir krånglig. Vid stora objekt gör det stora antalet dörrar att man snabbt tappar räkningen. Även för erfarna byggspecialister kan det vara svårt att hitta rätt dörrlösningar och lämna ett samstämmigt anbud. Det viktigaste steget är att klargöra alla krav och säkerhetsfunktioner i ett så tidigt skede som möjligt. Omplanering av komplexa dörrar eller tekniska anpassningar i efterhand kostar tid, pengar och nerver. För att få hjälp i denna fråga kan planeringsingenjörerna vända sig till specialister.

Stora förändringar inom dörrteknik och standardkrav

Dörrar förväntas ofta kunna göra många olika saker, inte minst i offentliga byggnader, sjukhus och köpcentra. De ska till exempel erbjuda tillgänglighet för alla och vara lätta att använda. De ska tillhandahålla rökskydd genom att de stängs automatiskt vid brand. De ska kontrollera tillträdet eller vara anslutna till en inbrottsdetektoranläggning eller till fastighetens driftsystem. De kan även vara en del av en rök- och värmeutsugsanläggning och måste därför öppnas automatiskt vid brand. På området för dörrteknik finns allt fler moderna alternativ, särskilt digitala. Samtidigt ökar de byggrättsliga, säkerhetstekniska och funktionella kraven. Det gör att dörrar inte bara är en komplex utan ofta även en komplicerad fråga.

I vissa fall kan en enda dörr ha upp till 50 funktioner

Säkerhetsexpert hos GEZE

Tydliga ansvarsområden vid installation är ett måste för komplexa dörrar

Dörröppningar för komplexa dörrar i skalkonstruktionen. Vid installationen är den övergripande samordningen mellan olika yrkesgrupper ofta ett problem. Ibland leder det till att anslutningen av dörrkablarna aldrig slutförs.

Dörröppningar för komplexa dörrar i skalkonstruktionen. Vid installationen är den övergripande samordningen mellan olika yrkesgrupper ofta ett problem. Ibland leder det till att anslutningen av dörrkablarna aldrig slutförs.

Dörrprojekteringen utförs i regel av arkitekter. För dörrar med många olika funktioner kan detta dock utgöra en stor utmaning – exempelvis om ett objekt omfattar hundratals olika dörrar (eller fler) med vitt skilda krav. I detta sammanhang är det viktigt att redan tidigt fastställa vem som ansvarar för samordning, säkerhetsteknik och kabeldragning. Annars kan det hända att dörrar och komponenter visserligen levereras och installeras men att kabeldragningen inte sker korrekt eftersom ingen känner sig ansvarig för uppgiften. Att genomföra anpassnings- eller renoveringsarbeten i efterhand på byggarbetsplatsen kan vara både dyrt och tidskrävande.

Dörrprojektering kräver samordning av krav och önskemål i god tid

I detta sammanhang kan dörrprojektering i god tid vara till stor hjälp: i idealfallet bör workshoppar med arkitekter, byggherrar och dörrexperter genomföras så tidigt som möjligt i projekteringsfasen. Under workshopparna bör följande frågor klargöras: Vem ska kunna använda dörren när och på vilket sätt? Vilka byggtekniska krav gäller (brandskydd, nödutrymningsdörr, rök- och värmeutsug)? Vilka önskemål finns i fråga om bullerskydd, komfort och design? På så sätt kan man upptäcka om olika parters önskemål och förväntningar står i strid med varandra eller leder till alldeles för höga tekniska omkostnader. Om en dörr är särskilt bred eller hög till exempel, kommer det att bli mycket svårt att göra den tillgänglig och säker. Det är då specialisternas uppgift att förklara vilka alternativ som finns: ”Vad sägs om att bygga dörren på ett annat sätt? Med dessa alternativ är det lättare att möta de tekniska kraven.” Noggrann projektering säkerställer snabbare, smidigare och i regel kostnadseffektivare genomförande under byggfasen.

Dörrlistor otillräckliga som planeringsinstrument

Enligt dörrexperter räcker de klassiska dörrplaneringsmetoderna med hjälp av dörrlistor i tabellform inte längre till. I vissa fall kan en enda dörr nämligen ha upp till 50 funktioner. Med dörrlistor kan man emellertid varken kontrollera genomförbarheten eller fastställa ansvarsområden. Med varje ny specifikation tillkommer tekniska komponenter och i regel fler kablar. I många fall går detta stick i stäv med arkitekternas föreställningar, då dessa i regel inte ansvarar för elplaneringen. Elprojekterare i sin tur medverkar inte i dörrprojekteringen. Enligt tyska arvodeförordningen för arkitekter och ingenjörer (HOAI) får de heller inte betalt för denna typ av arbete. Detta leder till att komplexa dörrar inte ingår i planeringen alls.

”Ofullständiga” dörrar är ett säkerhetsproblem

När beskrivningstexter bygger på ogranskade dörrlistor och passande komponenter levereras är följande scenario inte helt ovanligt: En metallarbetare installerar dörren men rör inte kablarna. En elektriker drar kablarna till dörren, men ansluter inte dörrkomponenterna. Det är ju trots allt inte deras uppgift. En installatör utför specialjobb men förstår inte dörrens helhetskoncept. Till slut leder detta till att dörren inte är helt färdiginstallerad och kanske inte fungerar så som fastighetsägaren förväntar sig. Detta beror på att det ofta brister i samordningen mellan olika yrkesgrupper.

Ofullständiga dörrar kan dock utgöra en säkerhetsrisk, exempelvis om varje enskild funktion har testats separat men inte funktionen hos dörren som helhet. Dörren kan då stängas som den ska vid brand men kanske inte kan öppnas igen som nödutgångsdörr. Eller så kanske det brandskyddssystem som ska styra alla dörrar i byggnaden vid brand inte fungerar. För att denna typ av problem ska kunna lösas i efterhand krävs ofta omarbeten eller andra anpassningar. Detta i sin tur leder till förseningar på byggarbetsplatsen, högre kostnader eller minskade intäkter

Gemensam dörrprojektering som framgångsfaktor för flerfunktionsdörrar

Det bästa sättet att förebygga dessa problem är en tidig, detaljerad och gemensam dörrprojektering. Vi erbjuder alltid omfattande rådgivning för att hjälpa våra kunder i projekteringen och installationen av dörrar. Vi stöder dig genom hela designfasen i samråd med planeringsingenjören för den tekniska eller elektriska utrustningen. Även under uppförandefasen samarbetar vi med alla berörda partner, såsom metallkonstruktörer, elektriker och installatörer. Med vårt sortiment täcker vi dörrens hela livscykel – från underhåll, renovering eller återanvändning till avfallshantering om detta skulle behövas.