Fallstudier

GEZE stöder det förebyggande brandskyddet på Robert Bosch-sjukhuset

Atriet på Robert Bosch-sjukhuset i Stuttgart invigdes 2014 och sammanbinder behandlings-, tränings- och forskningslokalerna. GEZE dörrstängare och brandskyddsdörrar hjälper till att uppfylla sjukhusets krav på strikt tillgänglighet, komfort och förebyggande brandskydd.

Förebyggande brandskydd med hög vardagsfunktion

Inglasad dubbeldörr inne på kliniken

Tillgänglighet i vardagen, tillförlitlig brandsäkerhet i händelse av fara © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Atriumtillbyggnaden är länkad till huvudfastigheten med breda passager med stora brandskyddsstängare. De ska garantera tillgängligheten i vardagen på kliniken, men stängas automatiskt med en manuell dörrlösning i händelse av brand.

Dessa komplexa behov uppfylldes med hjälp av de nya GEZE-dörrstängarna från free-swing-sortimentet. Tack vare free-swing-funktionen, som aktiveras när dörren öppnas mot fjädern, kan dörrarna öppnas och stängas med mycket ringa kraft. Detta gör dörrarna enkla att hantera för människor med begränsad rörlighet, och de kan också användas för bekväm sängtransport och vid stora volymer besökare.

Tack vare free-swing-funktionen fungerar dörrarna i det dagliga användandet som om det inte fanns några dörrstängare – de stängs trots det säkert och tillförlitligt i händelse av brand. Stängningskraften för dörrstängarna kan justeras upp till storlek EN 6.

Anpassningsbart: det nya sortimentet av GEZE styrskenor

Sjukhuspersonal som passerar genom en dubbeldörr

Free-swing-dörrstängarsystem från GEZE – för komfort och säkerhet i vardagen på sjukhuset. © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Det nya, förbättrade sortimentet av styrskenor med integrerad styrning av stängningssekvensen till dörrar med dubbla dörrblad innebär att uppställningssystem nu kan planeras ännu enklare och flexiblare.

De tre nya versionerna av styrskenor gör det möjligt att anpassa GEZE uppställningssystem till snart sagt alla installationer.

GEZE free-swing-dörrstängare som brandskyddsdörr

  • TS 5000 R-ISM/S-styrskena med rökdetektor för avkänning av rök och integrerad styrning av stängningssekvensen som stänger båda dörrbladen på ett säkert sätt vid en brand.
  • Aktivt dörrblad: TS 5000 free-swing-dörrstängare med komfortuppställningsfunktion och integrerad branddetektor i överstycket som aktiverar stängning av dörren i händelse av brand.
  • Passivt dörrblad: Självstängande via dörrstängaren; kan hållas öppet som extrablad via den integrerade elektriska uppställningsfunktionen i styrskenan.

Free-swing-funktion plus komfortuppställningsfunktion

Sjukhussäng som passerar genom en tillgänglig brandskyddsdörr

Brandsäkerhet och nödutgångsdörrar med tillgänglig användarkomfort © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Kombinationen av free-swing-funktionen och den nya bekväma uppställningsfunktionen från GEZE resulterar i särskilda egenskaper hos det dubbla dörrsystemet. I normaldrift kan det aktiva dörrbladet stängas i slutet av free-swing-området eller hållas konstant öppet. Denna standardfunktion förhindrar oavsiktlig stängning – till exempel vid drag – och förhindrar också att dörrarna fastnar i halvöppet läge. Den bekväma uppställningsfunktionen kan eftermonteras på befintliga free-swing-dörrstängare TS 5000. Det förebyggande brandskyddet påverkas inte av detta – även i låst läge stänger brandskyddsdörren säkert från en öppen position i händelse av larm.

En kombinerad brandskyddsdörr och nödutgång

Eftersom det inte krävs mycket kraft alls för att hantera den dubbla brandskyddsdörren, kan den också användas som nödutgång med endera dörrbladet i utrymningsriktningen. I händelse av fara kan dörrbladen öppnas helt, eftersom uppställningsvinkeln är förbikopplingsbar. Den integrerade styrningen av stängningssekvensen säkerställer att båda dörrbladen stängs igen utan fel – till exempel när utrymmande människor har passerat genom dem – så att dörren kan uppfylla sin funktion som brandskyddsdörr på nytt.

GEZE Boxer dörrstängare uppfyller de striktaste krav

Närbild på Boxer E-ISM-EFS free-swing-dörrstängare

Den integrerade free-swing-dörrstängaren E-ISM EFS i GEZE Boxer-serie © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

De prestigefyllda områdena i atriet har samma tillgänglighet, komfort och brandskyddskrav som tillträdesdörrarna. Här utgörs lösningen av free-swing-dörrstängare från GEZE:s serie Boxer, som integreras osynligt i dörren. Boxer E-ISM EFS free-swing-dörrstängarsystem med bekväm uppställningsfunktion har integrerats i de anslutande dörrarna med dubbla dörrblad i korridorerna, på det aktiva dörrbladet, och en täckt styrskena med integrerad styrning av stängningssekvensen har också monterats. Boxer EFS free-swing dörrstängare på det aktiva dörrbladet och Boxer standarddörrstängare på det passiva har helt och fullt integrerats i dörrbladet, som betonar det prestigefyllda utseendet hos dessa moderna dörrar.

GEZE-produkter på Robert Bosch-sjukhuset

  • GEZE free-swing dörrstängarsystem
  • Boxer E-ISM EFS free-swing dörrstängarsystem
  • Boxer EFS free-swing dörrstängare