Expertmässig dörrplanering – från det enkla till det tekniskt komplexa

Tillgänglighet, brandskydd, nödutrymningsvägar, tillträdeskontroll, hygien - vitt skilda krav och funktioner som gör att dörrprojektering är en komplex uppgift för arkitekter och planerare. När våra GEZE-experter deltar tidigt i processen kan de hjälpa dig att undvika planeringsfel och onödiga kostnader.

Vikten av expertmässig dörrprojektering

Den tiden då arkitekter eller projekterare kunde skriva något i stil med ”ytterdörr, vitmålad, matt” i en byggnadsbeskrivning hör till det förflutna. Dörrar är idag flerfunktionella system. Drivkraften bakom denna utveckling är framför allt ökade krav på skydd och säkerhet. Digitaliseringen och de möjligheter till hopkoppling och nätverksintegrering av alla funktioner i fastighetsstyrsystemet bidrar också till denna nya komplexitet. Ju högre krav som ställs desto komplexare blir vanligtvis dörren och det tekniska arbete som krävs.

Därför är det viktigt att involvera specialister redan i ett tidigt skede av dörrplaneringen. Det är enda sättet att undvika onödiga projekteringsluckor som senare kan leda till konflikter och oftast bara kan åtgärdas med ytterligare kostsamma samordningsinsatser. Det värsta tänkbara scenariot för bristfällig projektering är en brandskyddsdörr utan någon som helst möjlighet att anpassas i efterhand.

Dörrprojektering säkerställer en smidig systemintegrering

I samband med professionell projektering på expertnivå klargörs syftet med dörrarna genom att alla produktgrupper sammanförs och samordnas för att en smidig integrering av olika system. Detta säkerställer att de många kundspecifika och lagstadgade specifikationer för dörren och de funktioner som krävs för att kunna tillämpa dessa kan förenas på bästa möjliga sätt. Vid god expertmässig projektering tänker man dessutom framåt och tar hänsyn till förberedande installationer som tillåter ändrade användningskrav senare. Det är inte ovanligt att till exempel en till synes ”normal” dörr vid närmare undersökning visar sig vara en nödutrymningsdörr som måste stå öppen, men ska kunna stängas automatiskt vid en brand, samtidigt som den måste uppfylla alla krav på tillgänglighet. Genom att projektera dörren i tid kan man lösa alla dessa problem och i slutändan minska kostnaderna.

Läs mer om flerfunktionsdörrar

Projekteringsexpertens arbetsuppgifter och ansvar

Kompetensnätverket buildingSMART har gjort en lista över hur många parametrar en dörr teoretiskt sett kan ha. Organisationen fick ihop inte mindre än 4 500 parametrar som täcker alla varianter och kombinationer. I praktiken beskrivs inte alla dessa parametrar av en planeringsansvarig eftersom många komponenter eller variationer helt enkelt inte är tillämpliga för de planerade dörrarna. För mindre kontorsbyggnader med relativt enkla krav behövs till exempel endast grundläggande information för dörrprojektering. Men även dessa dörrar kan ha omkring 30 parametrar med information om bredd, höjd, öppningssätt, dörrbeslag, färg eller material. När det handlar om större projekt som exempelvis ett helt sjukhus med cirka 3 500 dörrar kan det finnas betydligt mer än 150 parametrar som måste anges och uppdateras. Allt detta visar att dörrprojekterare på expertnivå står inför en komplex uppgift som kräver en noggrann process. Det är det enda sättet att säkerställa att man inte glömmer något på vägen.

Typisk process för dörrprojektering

Samverkan och motsättningar i samband med dörrprojekteringen

Dörrprojekterare på expertnivå måste göra mer än att bara ta hänsyn till en mängd olika krav. Samverkan mellan olika krav, som ibland kan leda till motsättningar, utgör ytterligare en utmaning. En projekteringsexpert som involveras i processen vid rätt tidpunkt kan bidra till ett övergripande perspektiv, identifiera överlappningar mellan funktioner, göra rätt prioriteringar och samordna processen med berörda produktgrupper.

En typisk motsättning är till exempel samtidiga krav på bullerskydd och tillgänglighet. Ljudisolering kräver i regel tunga dörrar med flera tätningsnivåer. Sådana dörrar är därför i regel inte barriärfria, eftersom det krävs stor kraft för att öppna och stänga dem. Eller rök- och värmeutsugsanläggningar med tilluft kontra brand- och rökskydd: Medan rök- och värmeutsugsanläggningar öppnar dörrarna kräver brand- och rökskydd att dörrarna stängs.

Även brandskydd och tillgänglighet är till synes oförenliga begrepp

Översikt av motstridiga behov i samband med dörrprojektering

I vissa fall måste projekteringsexperterna balansera motstridiga behov med funktionssätt.

Dörrlistor för systematisk dörrprojektering

Dörrlistor har blivit en etablerad praxis för dörrprojektering i stora byggprojekt. De innehåller exakt information om placering, installerad produkt i sin miljö, geometri, materialegenskaper, konstruktion och nödvändig teknisk utrustning för varje enskild dörr. I dörrlistorna beskrivs alla väsentliga egenskaper och specifikationer, vilka ofta inte gäller alla dörrar i byggprojektet utan skiljer sig åt från dörr till dörr. Hit hör särskilt följande:

  • Dimensioner, inklusive öppningsbredd, öppningsriktning (vänster- eller högerhängd dörr).
  • Särskilda behov, såsom ljudisolering, brandskydd, nödutrymningsvägar, inbrottsskydd, strålskydd eller klimatklass
  • Material, ytor samt dörrbladets och karmens utformning
  • Detaljer om lås- och dörrbeslag samt ytterligare komponenter som dörrstängare, uppställningssystem eller dörrautomation.

Dörrlistor kan användas för att systematiskt registrera alla funktioner. Tänk dock på att detta verktyg inte säger något om hur implementeringen av dörrarna genomförs i själva fastigheten. Även i detta fall spelar erfarna dörrplanerare en viktig roll.

Expertmässig projektering är en komplex uppgift som går hand i hand med expertmässig projektering av andra produktgrupper. Dessa gränssnitt måste alltså definieras i ett tidigt skede.

Günther Weizenhöfer, gruppchef Pre Sales Development

Effektiv dörrprojektering med BIM

Med BIM blir komplexa byggobjekt mer kostnadseffektiva och ändamålsenliga

Projektering med BIM (Building Information Modelling) är framtiden för digitalt och tvärvetenskapligt samarbete. BIM gör nämligen att alla yrkesgrupper kan arbeta tillsammans i en digital modell, en så kallad digital tvilling, och använda alla data tillsammans. Det är till nytta för alla som är inblandade i en fastighets livscykel – från investerare, arkitekter och projekteringsexperter till installatörer, systemtillverkare och produkttillverkare. BIM lämpar sig även utmärkt för expertmässig dörrprojektering. En snabb avstämning med projekteringsexperterna inom andra produktgrupper är nämligen nyckeln till att kunna omsätta alla krav i praktiken. Det gör även att all projektering kan ske effektivt, viktig information kan kopplas samman och funktioner kan testas som del av fastighetstekniken innan de genomförs i praktiken. Sist med inte minst underlättas även exakta uppskattningar av bygg- och livscykelkostnaderna redan i början av fastighetsplaneringen.

Vi har utvecklat BIM dörrobjekt till ett mycket användbart verktyg för expertmässig dörrprojektering. De bygger på resultaten från arbetet inom dörrgruppen på buildingSMART. Dessutom har vi jämfört ett stort antal befintliga metadata med officiella dörrlistor. Våra BIM-objekt är därför också perfekt lämpade för internationella projekt. Du kan ladda ned GEZE BIM objekt och integrera dem i ditt eget CAD-system.

Ladda ned GEZE BIM dörrobjekt

Expertmässig dörrprojektering

Tack vare vår mångåriga erfarenhet av olika projekt inom vitt skilda sektorer kan vi erbjuda dig individuellt stöd inom dörrprojektering på expertnivå. Vi är stolta över vår expertis, som inte bara domfattar dörrar, utan också deras inverkan på alla aspekter när det gäller fastighetsdrift. Som leverantör av heltäckande lösningar kan vi kombinera olika behov, funktioner och produktgrupper samtidigt som vi tar hänsyn till relevanta standarder och riktlinjer.

GEZE projektrådgivning

GEZE hjälper arkitekter och planeringsansvariga med dörrprojektering och tillhandahåller all nödvändig information om våra produktlösningar. Våra medarbetare erbjuder support när det till exempel gäller att skapa dörrlistor, integrera BIM objekt och mycket mer. Vid behov kan vi också tillhandahålla anbudstexter, arkitektkataloger och specialinformation. Vi kan också stödja er tidigt i planeringsfasen.

Global account management

Oavsett var i världen din fastighet befinner sig, stöder vårt globala kundprogram beslutsfattare och investerare med långsiktig planering över hela världen. Som vägledande partner erbjuder vi lösningsfokuserade och kundorienterade produkter och tjänster. I samarbete med våra regionala GEZE-team, som tar hänsyn till varje lands standarder och bestämmelser, fungerar vi som ett centralt kontaktställe under fastighetens hela livscykel.

Omfattande rådgivning för installatörer

GEZE erbjuder råd vid installation av våra produkter. Vi tillhandahåller omfattande installationsrelaterad information och videomaterial. Dessutom erbjuder vi regelbunden utbildning i professionell installation av vår dörr- och fönsterlösningar (grundläggande kunskap och installation).

Snabb hjälp

Dörr- och fönsterlösningar är en komplex fråga, särskilt om något inte fungerar som det ska. Även här kan du förlita dig på GEZE som partner. GEZE Service erbjuder snabb hjälp och snabba lösningar samt stöd genom serviceavtal, men även direkthjälp. Vår stora globala personalstyrka står till tjänst.

GEZE har även ett stort antal verktyg för stöd i dörrplaneringen.