För en framtid värd att leva: Hållbarhet är en av våra hjärtefrågor

Vi ser hållbarhet som en grundprincip och som en samhällelig skyldighet – inte som en strategisk åtgärd: för vår miljö, våra anställda, våra kunder och vårt företag. Sandra Alber, Chief Officer Legal & Finance, informerar om GEZE:s hållbarhetsarbete.

Skapa framtidsutsikter

Vi nöjer oss inte med att bara uppfylla de lagstadgade bestämmelserna. Vi vill uppnå mer: Vi vill erbjuda medarbetare och kunder goda utsikter och säkerställa en gemensam framtid.  

Om vi lyckas etablera hållbarhet som en del av GEZE:s filosofi och företagskultur har detta en stor fördel: Våra processer och produkter kommer att vara mer miljövänliga. 

Ansvarsfullt, hållbart handlande kommer att öppna dörrar för oss, så att vi kan erbjuda medarbetare och kunder positiva utsikter och säkra vår gemensamma framtid.

Sandra Alber, Chief Officer Legal & Finance hos GEZE

Våra aktiviteter och prioriteringar för miljömedvetet handlande 

Vår hållbarhetshantering bygger på tre pelare:  

1. Regionalt ansvar i det globala nätverket 

2. Klimat och miljö 

3. Hållbarhet längs produktens livscykel 

En viktig aspekt är ansvarsfull hantering av naturresurser. Vi fäster sedan länge vikt vid faktorer som energieffektivitet i våra tillverkningsprocesser. GEZE använder till exempel endast grön el på sina anläggningar i Tyskland. Det är något som vi i allt högre utsträckning även vill tillämpa för våra produkter under hela deras livscykel.  

Gröna tak är en viktig del av klimatskyddet: växterna absorberar CO2 och bidrar till rening av luften.

Gröna tak är en viktig del av klimatskyddet: växterna absorberar CO2 och bidrar till rening av luften. © Jürgen Biniasch / GEZE GmbH

CO2-bilans som grund för hållbarhetshantering   

Var genereras utsläpp av växthusgaser hos GEZE och hur höga är de? Vi har utarbetat en CO2-bilans för GEZE Leonberg, som bygger på GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol). Detta växthusgasprotokoll är en global standard och föreskriver metoder för fastställande av de utsläpp av växthusgaser som uppstår. Med dessa uppgifter kan vi göra vår hållbarhetshantering mer målinriktad och minska vårt koldioxidavtryck ytterligare. 

Så mäter vi vår andel i klimatförändringarna 

I vår klimatbalans fastställdes å ena sidan de CO2-utsläpp som uppstår hos GEZE – till exempel genom interna förbränningsprocesser eller genom GEZE fordonsflotta (Scope 1-utsläpp). Å andra sidan mättes de indirekta utsläppen, såsom ström, vattenånga eller fjärrvärme (Scope 2-utsläpp). De genereras utanför företaget och ”köps in”, men förbrukas hos GEZE. 

GEZE går steget längre

Vi mäter alla utsläpp som uppstår längs vår värdekedja, till exempel i samband med personalens tjänste- och affärsresor.

Vi mäter alla utsläpp som uppstår längs vår värdekedja, till exempel i samband med personalens tjänste- och affärsresor. © Getty Images

För oss är det viktigt att produktanvändning och hantering av uttjänta produkter också blir mer hållbar. Därför mäter vi frivilligt alla utsläpp som uppstår längs vår värdekedja. Dessa Scope 3-utsläpp uppstår bland annat i samband med personalens tjänste- och affärsresor. Detta omfattar även utsläpp som GEZE inte kan påverka, till exempel sådana som uppstår vid transport, användning och återvinning av GEZE-produkter. Det gör det svårare att minska dessa utsläpp, dock ger oss uppgifterna möjlighet att utarbeta framtidsinriktade åtgärder i syfte att minska dessa utsläpp på lång sikt.  

 

Vad vi redan har uppnått 

GEZE använder uteslutande grön el på alla sina anläggningar i Tyskland. I Leonberg driver vi dessutom ett effektivt värmekraftverk med naturgas. Det ger låga Scope 1- och 2-utsläpp (2,81 t CO2e) per medarbetare. 

Dessutom kompenserar GEZE för den naturgas som används för värmekraftverket och för de bränslen som används i våra företagsbilar.  

 

Vad mer vi vill uppnå 

Även om GEZE redan arbetar aktivt för att uppfylla alla kriterier för en miljövänlig verksamhet, så vill vi göra koldioxidutsläppen ännu mer transparenta, så att de kan reduceras ytterligare. Därför utvidgas för närvarande koldioxidavtrycket så att den omfattar alla dotterbolag med fokus på produktionsanläggningarna. Specifika åtgärder för att förbättra det ekologiska fotavtrycket i leveranskedjan och i samband med produktanvändningen planeras också.