Planering av fönsterteknik med GEZE

Fönstren spelar ett allt större antal roller i moderna fastigheter. De förbättrar rumsklimatet genom att tillhandahålla naturlig ventilation, de spelar en viktig roll vad gäller energieffektiviteten och de sköter rök- och värmeutsuget i händelse av brand. Dessutom finns det objektspecifika krav vad gäller hygien, komfort och säkerhet. Som planerare är det lätt hänt att man tappar överblicken. Som samarbetspartner till arkitekter och planerare finns våra experter till hands med råd och hjälp – från planering och projektadministration och hela vägen fram till driftsättning.

Fönstertekniken måste uppfylla många olika krav

Fönstren spelar ett allt större antal roller i fastigheter. Planerare och arkitekter måste klara av tuffa utmaningar i fönsterplaneringen. Förutom designaspekterna behöver de innovativa fönsterfunktioner som kan uppfylla de krav som i allt större utsträckning ställs på moderna byggnader värda namnet. De måste uppfylla lagstadgade föreskrifter. Det är här som väldesignade och säkerhetsplanerade fönstersystem kommer in i bilden.

Många olika användningsområden: Vilket fönster är rätt? 

Stora fönster efterfrågas stort idag, inte bara av designskäl. De låter det naturliga dagsljuset flöda in i rummet och ger användaren en känsla av värme och frihet. Men dagens fönster måste klara ännu mer. Förutom tekniska faktorer såsom ljusinsläpp, värme-, buller- och inbrottsskydd samt motståndskraft mot blåst och regn, måste de också svara för viktiga funktioner såsom ventilation eller rök- och värmeutsug. Och det finns ytterligare kriterier, beroende på om det är takfönster eller fasadfönster som planeras. Även typen av fastighet samt användargrupp kan påverka. Dessa krav kan i förstone verka motsägelsefulla och göra det svårt att välja rätt fönsterlösning.

Lagstadgade föreskrifter för fönsterplanering

Det är inte många som känner till det här: Kraftmanövrerade eller automatiska fönster är maskiner enligt EU:s maskindirektiv 2006/42/EG. Därför finns det riskbedömningsspecifikationer inte bara för tillverkare, utan även för planerare, montörer och operatörer av dessa fönster. Förutom vissa tekniska specifikationer omfattas de även av regelbundna, obligatoriska besiktningar. Maskintillverkaren måste säkerställa att en riskbedömning görs för att bestämma de hälso- och säkerhetskrav som är relevanta för maskinen. Planeraren eller den instans som skickar ut upphandlingsförfrågan ansvarar för detta. Riskbedömningen görs baserat på installationssituationen, syftet med fastigheten samt användargruppen. Exempelvis räknas skolor, förskolor och sjukhus till den högsta skyddsklassen 4 om det finns risk för att personer skadas av kraftmanövrerade fönster.

Vid fönsterplanering i moderna fastigheter måste hänsyn tas även till komplexa behov.

Fönsterteknik måste planeras – om inte så kan det få påverkan på kostnaderna och orsaka onödig stress

Arkitekter och planerare behöver tänka igenom användningen av fönstren i förväg, på detaljnivå. Vilken funktion ska fönstret uppfylla? Skall det användas för naturlig ventilation eller för rök- och värmeutsug? Eller en kombination? Vilken fönstertyp behövs (sidohängt, bottenhängt eller topphängt) och vilken öppningsriktning lämpar sig för installationssituationen? Dessutom finns det faktorer såsom fönsterdimensioner, bladvikt, erforderliga öppningsbredder (ventilation och rök- och värmeutsugsanläggning), avsedd användning av rummet samt användargrupper. Om någon eller flera av dessa parametrar ändras längre fram i processen kan det bli aktuellt med tidsödande omplanering eller eftermonteringsarbete. Många gånger är uppgifterna avseende dimensioner och vikter hos fönstren felaktiga eller har ändrats, så att det valda fönstret inte längre passar. Det är också ett irritationsmoment om strömförsörjningen är för svag för den valda aktiveringen. Eller om skyddsåtgärder, till exempel klämskydd, har glömts bort i planeringen, vilket gör att fönstret inte får användas.

För den dagliga ventilationen eller i händelse av brand sträcker sig utbudet av fönsterprodukter från mekaniska beslagssystem för överljus och smarta drivenhetssystem för naturlig ventilation och avluftning, till kompletta lösningar för förebyggande brandskydd. Därför är det viktigt att man känner till i förväg vilka funktioner som fönstren ska uppfylla i en fastighet.

Hitta rätt fönstermotor

Fönster uppfyller viktiga funktioner i fastigheter

© GEZE GmbH

Naturlig ventilation tack vare intelligenta fönstermotorer

En av huvudfunktionerna hos fönster är naturlig ventilation. Beroende på fastighet regleras specifikationerna för rumsluft på olika sätt. Enligt tyska energibesparingsförordningen (Energieeinsparverordnung) ”måste den minsta luftväxling som erfordras i hälso- och uppvärmningssyften säkerställas” i samtliga fall. Därför måste arkitekter beakta faktorerna luftkvalitet och värmekomfort redan i samband med fastighetsplaneringen. Hit hör CO2-halt, temperatur, luftfuktighet och luftens rörelse i rummet.

Här är naturlig ventilation via kraftmanövrerade fönster en smart och smidig lösning: sensor- eller tidsstyrda fönstermotorer öppnar fönstren automatiskt innan rumsluftkvaliteten försämras. Fördelarna talar för sig själva: luftväxlingen förbättrar rumsklimatet. Samtidigt minimeras risken för infektion från aerosoler. Tack vare en lägre CO2-halt i luften förbättras vår koncentrationsförmåga. Dessutom överförs färre bakterier när fönstren inte längre behöver öppnas manuellt. Ytterligare fördelar: Behovsanpassad automatisk ventilation skyddar fastighetens värde i det långa loppet och förbrukar mindre energi. Behovsanpassad ventilation blir därför allt viktigare, i synnerhet för klimatneutrala fastigheter.

Mer om naturlig ventilation

Intelligenta lösningar för rökutsug öppnar fönstren i händelse av brand

En av de största farorna vid en brand är den giftiga rök som bildas inne i fastigheten. På bara några sekunder kan människor bli medvetslösa eller tappa orienteringsförmågan. Förutom röken kan den väldiga hetta som genereras vid brand förstöra fastighetens struktur och material.

Ettrök- och värmeutsugssystem hjälper till att skydda både människor och föremål vid en brand. Automatiserade fönster spelar en mycket viktig roll som en del av en rök- och värmeutsugsanläggning. Vid en brand leder de ut den giftiga röken utomhus via öppningsautomatiker och intelligenta rökutsugslösningar, de levererar tilluft och stöder därigenom brandbekämpningen.

Fönsterplanering: Våra konsulter ser till att rätt produkter hamnar på rätt plats

Ju fler produktgrupper som berörs, desto större är risken för missförstånd. När det till exempel gäller fönsterteknik är det inte bara arkitekten som involveras utan även fasadplanerare, ventilationsplanerare, brandskyddsplanerare och fönster- eller metallmontörer. Det är därför att rekommendera fastighetsägare att anlita en projektkonsult eller teknisk/kommersiell konsult från GEZE för samordningen av dessa produktgrupper. De bidrar med stöd i planeringen och hjälper till att säkerställa att rätt produkter kommer fram i tid till installatörerna. Dessutom ger de värdefullt stöd under installation och driftsättning.

Här har GEZE ett omfattande produktsortiment:

  • Från beslagssystem för daglig ventilation och avluftning, samt
  •  drivningssystem för automatiserad ventilation och avluftning,
  • till till- och frånluftssystem för säkert och snabbt rök- och värmeutsug.

Med WinCalc, vårt fönsterberäkningsverktyg, hittar vi rätt drivenhetslösning för dina fönster, anpassat till dina behov och önskad installationssituation. Om kraftmanövrerade fönster planeras, gör vi en säkerhetsanalys tillsammans med dig för att definiera erforderliga skyddsåtgärder. Vi kan erbjuda dig trygga lösningar från skyddsklass 0 till 4. Exempelvis använder vår IQ box Safety sensorer för att stoppa stängningen av ett fönster så snart ett främmande föremål detekteras.

Vårt mål är att främja utvecklingen av byggnader värda namnet. I egenskap av samarbetspartner till arkitekter och planerare ger vi råd redan på ett tidigt stadium om möjligheterna till naturlig ventilation, relevanta säkerhetsaspekter med kraftmanövrerade fönster och eventuella nödvändiga skyddsåtgärder på basis av detta.

Dr Dominik Landerer, Product Manager vid GEZE

Hur GEZE stödjer dig i din fönsterplanering

GEZE erbjuder ett unikt utbud av supporttjänster. Vi har konsulter ute hos kund, och du kan dra fördel av det stora utbudet av verktyg och tjänster.

  • Vid våra utbildningscentra erbjuder vi ett omfattande kvalifikationsprogram för GEZE-produkter samt seminarier i specialämnen.
  • Vårt verktyg WinCalc för planering och beräkning utför alla de komplicerade beräkningar som krävs för systemdesignen av ett fönster
  • I vår YouTube- kanal hittar du omfattande installationsvideor för våra produkter