GEZE Insights

Geze skapar nätverk på alla nivåer

Gerald Haas har varit utvecklingschef hos GEZE sedan 2017. I en intervju diskuterar han vad som utgör en GEZE-produkt, vad hopkoppling är enligt honom och hur hans företag driver på sin digitaliseringsstrategi och den fortsatta utvecklingen av GEZE Cockpit.

Gerald Haas, du har varit ansvarig för utvecklingsavdelningen hos GEZE i nästan tre år. Hur har marknaden utvecklats under denna tid?

Rent allmänt blir dörrar, fönster och byggnader allt komplexare. Kraven på varje dörr och varje fönster har dessutom ökat enormt. Idag måste dörrar och fönster projekteras och konstrueras på ett flerfunktionellt sätt. Tillgänglighet, brandskydd, utrymnings- och räddningsvägar, rökutsug eller till och med naturlig ventilation är bara några av de begrepp som illustrerar denna komplexitet. Vid sidan av de byggtekniska kraven finns även kundernas krav på bullerskydd, bekvämlighet och design. En sak som ändå är säker är att aspekten fastighetssäkerhet alltid måste sättas i främsta rummet. Vår uppgift är att garantera denna säkerhet samtidigt som vi tar hänsyn till ofta motstridiga krav vad gäller alla aspekter och konfigurationer.

Och hur sker det?

Vår strategi är att föra samman system. För oss handlar det om att omvandla inte minst stora fastigheter till verkligt smarta byggnader. Den komplexa konnektiviteten mellan olika produktgrupper kräver nämligen smart hantering. Målet är alltså att integrera flexibla, effektiva, lättanvända och specialanpassade lösningar i en överordnad fastighetsautomation. Dessutom är det mycket viktigt att lösningar kan monteras i efterhand eftersom inte alla byggnader är nya. Vi måste till exempel slå samman branddetekteringscentraler, inbrottsdetektoranläggningar, tillträdeskontrollsystemoch dörrstyrdon till ett enda system – och få till stånd en intelligent nätverksuppkoppling. Omvänt innebär detta att proprietära system är på tillbakagång. GEZE satsar därför på öppna standarder såsom KNX och BACnet. Vi är övertygade om att det i dagens samhälle endast är fullständigt nätverkskopplade fastigheter som uppfyller alla krav från operatör och användare.

Vad betyder detta för dig som utvecklingschef?

Det räcker inte längre att bara tillverka just den fantastiska produkten som uppfyller ett visst behov fullt ut. Nej, vi måste i ett tidigt skede fundera på hur människorna använder dörrarna och fönstren i hela byggnaden. Vi utvecklar ju våra produkter ur användarens perspektiv. Det vill säga, med känsla för det tekniska och siktet inställt på en digital framtid,

Syftet med allt detta är att göra våra originalprodukter enklare att uppleva och använda med hjälp av digitala produkter och tjänster. För högre säkerhet, effektivitet och komfort.

Gerald Haas, utvecklingschef hos GEZE

Hur kan denna typ av hopkoppling säkerställas i praktiken?

Våra automatdörrar, fönstermotorer och terminaler för nödutrymningsvägar är utrustade med bussgränssnitt och tillhandahåller en stor mängd data. För andra produkter erbjuder vi universella gränssnittsmoduler. GEZE Cockpit utgör navet i våra lösningar för hopkoppling. GEZE-produkter kan anslutas till den på olika sätt. Styrningen kan användas tillsammans med GEZE:s egna programvaruappar men kan även integreras i andra fastighetsstyrsystem. Här arbetar vi med öppna kommunikationsstandarder för att integrationen och det övergripande samspelet i byggnaden ska fungera så enkelt och smidigt som möjligt. Syftet med allt detta är att med hjälp av digitala produkter och tjänster göra våra originalprodukter enklare att uppleva och använda. För högre säkerhet, effektivitet och komfort.

Apropå trender: Vad gör GEZE för att vidareutveckla denna trend?

Jag är mycket försiktig med ordet ”trend” eftersom vi tillverkar hållbara kapitalvaror – inte konsumentvaror. Vi erbjuder support för fastigheter under hela deras livstid. Därför satsar vi även konsekvent på öppna kommunikationsstandarder, vilket gynnas av marknaden tack vare produkternas långa brukstid. Hårdvarukomponenter i byggnader måste fungera under flera årtionden. I detta sammanhang gäller därför en annan regel: Eftersom vi måste vara säkra på att trenden blir standard. Det innebär att när vi utvecklar en produkt, så gör vi det med största omsorg.

Och vad innebär detta för GEZE Cockpit?

Vi modulariserar vår programvara ännu mer för att kunna uppfylla våra kunders individuella behov. GEZE Cockpit är endast det första steget i detta avseende. Vi håller på att utveckla en sorts byggklossystem i programvaran. Genom varje nytt objekt där vi använder GEZE Cockpit lär vi nämligen känna olika scenstyrningar och lägen. Det är viktigt att vi inte förlorar målet ur sikte – och det innebär: Hur kan vi med våra produkter och tjänster bidra till att utveckla byggnader värda namnet tillsammans med våra kunder för att möta deras behov?

Gerald Haas, tack för samtalet!