Fallstudier

Smart Building: det intelligenta utvecklingscentret från GEZE

Den fyra våningar höga, terrasserade byggnaden i det intelligenta utvecklingscentret inrymmer test- och valideringslokaler, kontor, möteslokaler och kreativa områden på en totalyta om drygt 2 000 m2. GEZE har skapat de perfekta förhållandena för utökning av sitt serviceprogram med innovativa, övergripande hopkopplingslösningar för dörrar och fönster i intelligenta fastigheter.

Intelligenta byggnader som möter morgondagens utmaningar

Entréområdet till det smarta utvecklingscentret. Foto: GEZE GmbH

Entréområdet till det smarta utvecklingscentret. © GEZE GmbH

Produktprovningar och valideringar utförs med hjälp av modern utrustning på ett område som täcker 1 200 m2. De modulbaserade provbänkarna är utrustade med senaste robotteknik. Tekniska koncept och produkter i premiumklassen kan nu realiseras ännu snabbare och effektivare. Den nya systemprovningsanläggningen testar kompletta dörrsystem avseende funktion och användarvänlighet i olika klimatförhållanden. Miljöprovning av hela produktsortimentet kan ske i den högeffektiva klimatkammaren. Testkapaciteten på elektronik- och mätlaboratorierna har utökats väsentligt.

En växande, global urbanisering innebär att en bättre livskvalitet måste skapas för alltfler människor på markresurser som blir allt knappare. Tillgängligheten till bostads- och arbetsutrymmet är en verklig utmaning – inte minst i storstäderna. Den demografiska utvecklingen kräver tillgängliga lösningar – och universell design blir standard i allt högre utsträckning. Miljöansvaret och de begränsade naturresurserna kräver hållbara och energieffektiva byggnader. Samtliga dessa faktorer, plus digitaliseringen, innebär nya behov vad gäller säkerhet, komfort för användare och boende, samt driften av fastigheterna. Dessa krav kan uppfyllas endast med intelligenta byggnader.

Mer information om smarta byggnader

Styrning av all byggteknik i ”Smart Building”

Kommunicerande dörrar och fönster som optimerar samverkan. Foto: Jürgen Pollak för GEZE GmbH

Kommunicerande dörrar och fönster som optimerar samverkan. © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

GEZE har åtagit sig att arbeta med digital byggnadssammankoppling. Det nya utvecklingscentret har fokus långt in i framtiden. Företaget har byggt upp en egen infrastruktur för att erbjuda hopkopplingslösningar för styrning av all fastighetsteknik i framtidens smarta byggnader. Den nya byggnaden är i sig själv smart. Alla produktgrupper hopkopplas på ett intelligent sätt, och integreras i fastighetsstyrsystemet. Uppvärmning, ventilation, belysning, skuggning, dörrar och fönster kommunicerar med varandra och samspelar på ett optimalt sätt. Samtliga automations- och säkerhetsfunktioner hos dörrar och fönster har åstadkommits med GEZE-produkter, inkl. den kompletta rök- och värmeutsugsanläggningen (RWA).

Tankesmedja: arkitektur för innovativ kapacitet

De processer som ledde till innovation bestämde arkitekturen och utformningen av den nya byggnaden. Teknikerna och provningsingenjörerna möts av optimala arbetsförhållanden på alla stadier av utvecklingen. Designen av interiörerna och den tekniska utrustningen främjar ett utbyte mellan disciplinerna och gör att expertisområden kan samverka. Detta äger rum i flexibla projektutrymmen, och även i de egna kreativa zonerna och relaxzonerna – det är ett välkänt faktum att briljanta idéer kläcks även på andra ställen än bakom ett skrivbord. En trivsam miljö och modern, mobilmediateknik uppmuntrar till brainstorming och okonventionella lösningar. 

Smart arbete: flexibla arbetsområden för flexibelt arbete

Varje område eller rum i fastigheten är tillgängligt och barriärfritt, och en optimal omgivning kan snabbt skapas för alla slags aktiviteter. Om flera team med olika behov av ljus eller inomhusklimat arbetar i samma område kan konfigurationen av ljus och ventilationskällor ändras när som helst. Ett exempel är individuella rumszoner som kan sammanlänkas dynamiskt på ett våningsplan genom styrning av belysningen via BUS-system. Direkta och indirekta belysningselement kan grupperas och önskade belysningsscenarier kan definieras för enskilda arbetsgrupper. En optimal belysning, som minskar ansträngningen för ögonen, kan uppnås för den arbetsyta som används av utvecklare i småskaliga aktiviteter – även om andra medarbetare klarar sig med en god genomsnittlig intensitet på belysningen. Det är också enkelt att göra inställningar för olika områden på en pekpanel i rummet. På samma sätt kan alla automatiska fönster grupperas digitalt.

Läs mer om fördelarna med naturlig ventilation

Kontoret har en öppen planlösning, korta kommunikationsvägar och ett ”flexibelt” arbetssätt med de flexibla arbetsstationerna. Ett snillrikt ljudabsorptionskoncept, genomtänkt in i minsta detalj, som skyddar områden för möten, korridorer och enskilda skrivbord akustiskt. Mötesplatser eller separata utrymmen kan skapas för högkoncentrerat arbete i tyst miljö, medan belysning och inomhusklimat kan kontrolleras av zoner. De smarta skjutluckorna framför fönstren aktiveras beroende på ljuset eller solstrålningen. Dörrarna öppnas och låses automatiskt vid vissa klockslag under dagen. I slutet av arbetsdagen utlöses en automatisk nattlåsning.

Läs mer om fastighetssäkerhet

Central drift och övervakning med GEZE Cockpit

Styr alla komponenter med endast en fastighetsautomation. Foto: GEZE GmbH

Styr alla komponenter med endast en fastighetsautomation. © GEZE GmbH

Det finns knappast några knappar i byggnaden. Alla produktgrupper och element i rumstekniken visualiseras centralt i ett enda gränssnitt och kan övervakas mycket smidigt. Status för produktgrupperna kontrolleras och visas antingen automatiskt på basis av fördefinierade scenarier, eller naturligtvis av personalen själv, med pekpaneler. Rumsklimat, mediateknik, belysning, fönster eller dörrar kan styras via en kontrollpanel genom klickningar på ikoner. Det nyutvecklade fastighetsautomationssystemet GEZE Cockpit gör allt detta möjligt. Dess uppgifter och unika fördelar ligger i central visualisering, övervakning och drift av alla integrerade produkter. GEZE Cockpit gör det också möjligt för behöriga användare att aktivera produktgrupperna och att visa deras status, och särskilda behörigheter lämnas via anslutna datorer. Läs mer på www.cockpit.geze.com

Laboratorium för smarta möjligheter

Det finns ingenting som är mer självklart än att använda den smarta utvecklingsbyggnaden för egna tester och eget lärande. Den gör det möjligt för oss att svara på frågor om vad det är som gör en fastighet ”verkligt” intelligent, vilka hopkopplingstillämpningar som ger den bästa ökningen av komfort, säkerhet och energieffektivitet och vilka hopkopplade egenskaper som krävs i morgondagens fastigheter. Den erbjuder även bästa förhållanden för testning av kompatibiliteten i smarta GEZE-produkter och andra produktgrupper i verkliga förhållanden, det vill säga med de människor som jobbar där varje dag.

Den intelligenta fastigheten medger flexibel gruppering och tillägg eller utbyte av produkter, så att nya hopkopplingslösningar kan testas och provas ut, om och om igen. De insikter som röns används till att kontinuerligt utveckla alla smarta GEZE-produkter och utöka och lansera fördelarna för användare med hjälp av GEZE Cockpit. Fastighetsautomationssystemet kan användas som ett fristående system eller integreras i kommunikationsstandarderna BACnet och KNX i ett övergripande fastighetsstyrsystem. Datakommunikationen mellan GEZE Cockpit och de integrerade produkterna och systemen äger rum via gränssnittsmoduler.

Som komplement till visualiseringen av alla integrerade produkter på en central plats, erbjuder det intelligenta systemet ett unikt mervärde: för första gången någonsin kan man integrera all intelligens hos GEZE-produkterna – det vill säga alla tillgängliga styrningsalternativ och statusinformation – i fastighetsnätverket. Dörrar och fönster kan styras och övervakas med högsta precision. Som exempel kan nämnas exakt kännedom om status för en dörr eller ett fönster, värdet för en sensor eller respons från ett styrkommando som har utförts samt larmmeddelanden. GEZE Cockpit har många andra fördelar, bland annat ökad fastighetssäkerhet, förebyggande underhåll och effektiv fastighetsdrift.

Ökad säkerhet och korta avstånd genom smart hopkoppling

Med mer än 100 flerfunktionsdörrar och fönster integrerade i fastighetsstyrsystemet kan fastighetsskötaren alltid se status för varje dörr eller fönster. Man kan öppna eller stänga dem centralt efter behov, ändra driftläget för en dörr och vara säker på att alla element i fastighetsskalet är låsta eller bultade. Tidskrävande inspektionsrundor elimineras. Styrkommandon kan avges för enskilda, flera eller alla dörrar (centrallås). Individuella dörrscenarier kan lagras i GEZE Cockpit, så att dörrar kan öppnas, stängas eller låsas automatiskt antingen tidsstyrt eller aktiverat av händelser. Alla processer för en dörr – och därmed även oregelbundenheter – återrapporteras. Oavsett vad som händer vid en dörr kan omedelbara åtgärder vidtas.

Läs mer om automatdörrar

”Klimatmål” för en trivsam och smart arbetsplats

Olika scenarier, till exempel den ”klimataktiva fasaden” och ”förhandskonditionering” av lokaler testas just nu i den smarta byggnaden i samverkan med GEZE Cockpit. En optimal luftkvalitet är av största vikt för en trivsam kontorsmiljö. Konferensrummen ska vädras igen före användning. Scenarier som läggs upp i fastighetsstyrsystemet säkerställer intelligent och energieffektiv samverkan mellan produktgrupper. Den smarta fasadteknikenreagerar automatiskt på förändringar i utomhusklimatet. Jalusin sänks ned automatiskt vid solstrålning. Smarta fönster öppnas eller stängs, beroende på utomhustemperaturen. Den centralstyrda automatiska nattkylningen av enheterna har redan skapat ett bra inomhusklimat på morgonen. I detta scenario samverkar IQ-fönstermotorerna i drivenheterna för rök- och värmeutsug samt GEZE Powerturn slagdörrsdon, närvarosensorer, plats, luftkvalitet och temperatur, system för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering, belysning och skuggning samt rumsbeläggning med varandra för att styra fönstren och ventilationsluckorna samt tilluftsdörrarna.

Smarta livvakter i automatiska fönster

Fönstersäkringar som intelligenta sensorlösningar i fastighetsbussystemet säkrar de fönster som är integrerade i fastighetsstyrsystemet i alla byggnadssektioner som är tillgängliga för allmänheten. Intelligensen hålls kvar på ”lokal” nivå eftersom informationen från skyddssensorerna har prioritet. Ventilationen fördröjs eller stoppas om det finns ett hinder i fönsteröppningen, till exempel en hand, och stängningsåtgärder redan har vidtagits av fastighetsregleringen utifrån sensorinformation (regn, blåst eller temperatur).

Mer information om fönstersäkringar

Optimalt klimat: Smarta ställautomatiker kontrollerar varandra

GEZE håller på att testa en unik kombination av luftkonditionering, fönstermotorer och vädersensorer. De smarta ställautomatikerna kontrollerar varandra beroende på sensorernas data. För en högeffektiv och energisnål luftkonditionering ska prestanda hos luftkonditioneringssystemet automatiskt anpassas till den exakta öppningsbredden hos ett fönster. En konstant balans mellan utomhusklimatet och den förinställda rumstemperaturen för klimatreglering i de olika rumszonerna på varje plan testas genom samverkan mellan uppvärmning, ventilation och luftkonditionering. Vid programmering av scenarierna har man noggrant tagit hänsyn till fysiska parametrar såsom storleken och placeringen av ett rum i byggnaden via fastighetsstyrsystemet.

Mer om rumsklimatreglering

Smarta GEZE-produkter i det nyutvecklade centret

  • GEZE Cockpit fastighetsautomation
  • Drivningar för rök- och värmeutsug i IQ-fönstermotorprogrammet
  • Rök- och värmeutsugsanläggning (RWA)
  • Powerturn slagdörrsautomatik