Automatic swing door with escape and rescue route function.
Automatic swing door with escape and rescue route function.
Johannes Wesling hospital in Minden.
Johannes Wesling hospital in Minden.

Dörrteknik i sjukhus

Johannel Wesling Klinikum är idag Tysklands största och nyaste sjukhusbyggnad. I design av Harald Klösges från Düsseldorfer Büro TMK Architekten, skapades ett ultramodernt "sjukhus i det gröna" till ett värde av € 210 miljoner, med en driftyta på 46000 kvm, 3500 rum och 864 bäddar. Sjukhuskomplexet förenar tvärvetenskapliga och holistiska behandlingar, modern utrustning och en patientvänlig atmosfär med hög verkningsgrad. Kravet för att skapa ett sjukhus i den högsta konkurrensnivån, som alltid finns i medelpunkten för patienter, besökare och anställda, uppfylls med användning av högkvalitativa material och komponenter. Genom entréhallens fasadkonstruktion av glas och betong, uppstod en ljus och välkomnande atmosfär som fortsätter in i kliniken.

Bekväm passage och säkerhet för alla

GEZE bidrog med den senaste tekniken för dörrar, fönster och säkerhet för att möta de höga kraven på den nya byggnaden. Områden med transport av bäddar eller service, exempelvis patientkorridoren som en "huvudpulsåder" i sjukhuset, korridorerna till angränsande operationssalar, centrum för föräldrar-barn, vårdsalar, och utgångar till trädgårdar och innergårdar, utrustades med nästan tysta elektrohydrauliska automatiker av typen TSA 160 NT för helautomatisk öppning och stängning av slagdörrar. I särskilt tidskritiska situationer, är de redan öppna innan akutläkaren når fram till dörren. De öppnas och stängs automatiskt – vilket är en fördel, särskilt om dina händer redan desinficerats eller när ingen sjuksköterska har händerna fria. Den kontaktlösa styrningen sker via en tryckknapp som kan aktiveras med armbågen, och öppnar dörren i förväg. Av säkerhetsskäl, sker övervakning med sensorer som ser till att svängområdet är fritt innan dörren stängs igen. Med sin öppningsautomatik säkerställer slagdörrsautomatiken TSA 160 NT även bekvämt, barriärfritt tillträde till sjukhusets kapell. Den hanterar stora trafikerande volymer, och stänger tyst och säkert stora och tunga dörrblad efter passage. TSA 160 NT uppfyller alla gällande säkerhetsföreskrifter och är certifierad och byggnadsinspektionsprovad enligt DIN 18650.

Alternativt kan dörrarna även hållas öppna vid normal drift. I centrat för föräldrar och barn, och i vårdsalarna eller i stationsområdena, där de fungerar som nödutgångar och som branddörrar där de flyende intuitivt måste uppfatta nödutgången, är säkringen genom en fastställningsanordning som kopplats till en brandvarnare meningsfull och nödvändig. Vid brand utlöser systemet magnetfästet automatiskt. Dörren stängs, så att brand och rök inte kan spridas. Detta har realiserats i sjukhuset genom en- och tvåbladiga rök- och brandskyddsdörrar som kan passeras barriärfritt med ett dörrstängningssystem av typen GEZE TS 5000 R-ISM med integrerad rökdetektorcentral. Vid brand aktiveras rökdetektorn, och dörrens stängs automatiskt. I övrigt kan dörren ställas upp steglöst mellan 80° och 130°, den valda positionen kan ändras igen vilket säkerställer dörrbladets maximala öppning vid fara. Genom det integrerade stängningskoordineringen säkerställs kontinuerligt att båda dörrbladen kan stängas i rätt ordningsföljd efter passage - t.ex. av personer som flyr - och att dörren åter kan uppfylla sin funktion som branddörr.

TSA 160 NT F slagdörrsautomatik fördröjer stängning av dörrar vid rök och brand, även när problemfri drift av det automatiska operatörslösa godstransportsystemet måste upprätthållas tills robotdrivna vagnar körts ut från dörrbladens riskområde.

Förebyggande brandskydd -

Den snabba tekniska utvecklingen har inneburit ökade krav på förebyggande brandskydd. Eftersom nästan 90 % av alla brandoffer faller offer för rök, och en hög andel av materiella skador orsakas genom brandrök, måste rökspridning förhindras, i synnerhet i nödutgångar och utrymningsvägar. Detta förhindras genom en systemlösning av GEZE i fasadområdet: Rök- och värmeutsugsanläggningen RWA 110 E Tandem, avleder röken redan när den bildas. Denna naturliga rökavledning utnyttjar den termiska stigningen - med tillluftsintag i det nedre väggområdet, t.ex. genom dörrar, fönster och luftutlopp i övre vägg- och takområden, så att röken binds i en stabil rökskiktsgräns över det område där människor vistas. Fasadfrånluftsöppningarna i RWA E 110-systemet, dvs. de båda vertikala fönsterprofilerna, utrustades med eleganta elspindelmotorer. På bara 60 sekunder ger de tunga och stora fönsterbladen maximal öppningsbredd för utsug av rök och värme, och rökavledning. Naturligtvis kan de även användas till daglig ventilation.

Kombinerat med TSA 160 Invers-slagdörrsautomatik såsom RWA-tilluftsöppningar i fasaddörrarna, som arbetar ”inverst” dvs. som öppnas utåt, bildas ett optimalt avlägsnande av rök genom termisk drift uppåt. Vid rök- resp. brandlarm öppnas dörrarna och förblir öppna tills larmet avslutas och de åter kan passeras i traditionell sjukhusdrift. Denna specifika lösning garanterar barriärfrihet och säkerhet samtidigt: I sjukhusets dagliga drift kan sjukhusträdgårdar och innergårdar passeras barriärfritt. Vid rök och brand öppnas och dörrar, och hålls öppna.


Fri väg till nödutgångar

Nödutgångar och utrymningsvägar är bara säkra om de är anpassade efter lokala förhållanden: i en nödsituation handlar det om att kunna lämna en byggnad sekundsnabbt . Dörrcentralen TZ 220 N fungerar som säkring av nödutgångsdörrar. Försett med nödknapp och nyckelknapp realiserades en skräddarsydd lösning för klinikens specifika användningskrav. Dörrcentralen möjliggör passage av behöriga genom en dörr, och ger fria nödutgångar och utrymningsvägar vid nödfall. Det sker genom en 2-dimensionellt manövrerbar slaghuv, som vid paniksituation kan utlösas av vem som helst när som helst. Genom ett sabotage- och föralarm kan manipulation i stort sett uteslutas. Den systemiska karaktären och hållbarhetsstrategin i GEZE:s säkerhetslösningar ger uttryck för möjligheten till samtidig uppkoppling av slagdörrsautomatik, brandskyddsanläggningar och passersystem. Detta realiserades i patientkorridoren: TSA 160 NT F Invers-slagdörrsautomatik anslöts till TZ 220 dörrcentraler. Dessutom inkopplades ett brandlarm. I området för föräldrar och barn kompletterades denna komplexa lösning med ett passerkontrollsystem, som reglerar och dokumenterar tillträdet för behöriga personer inom en definierad tidsplan. I hela sjukhuskomplexet installerades 275 automatiska dörrautomatiker av typen TSA 160 NT och dess varianter i dörrlösningar.

Den konsekventa designen i GEZE:s dörrstängarfamilj understryker enhetligheten i sjukhusarkitekturen, utan avbrott i utseendet. I det administrativa området, i registrerings- och diagnosområdet, i vårdsalarna och i auditoriet i universitetssjukhuset i Hannovers medicinska högskola utrustade GEZE med nästan 400 tvåflygliga rörrams-, trä- eller ståldörrar med utanpåliggande dörrstängare med uppställningsanordningar, T-Stop-glidskenor eller free-swingfunktion. Totalt användas 750 dörrstängare i den beprövade serien TS 5000.

T-Stop-glidskenan med integrerad öppningsbegränsning gör fula och farliga dörrstoppare överflödiga. Klämning mellan dörrbladet och stopparen eller stolpar förekommer inte längre. T-stop ger på så sätt höjd säkerhet, rumslig estetik och hygien eftersom rengöring över hela golvytor kan utföras i hygieniskt känsliga områden. Genom den så kallade frigångsfunktionen ”Freeswing” kan dörren passeras friktionslöst i öppnings- och stängningsriktningen, när denna öppnats en gång t.ex. på morgonen. Genom den elektrohydrauliska uppställningen stängs dörren automatiskt och säkert vid brand.

I sjukhusbyggnaden i Minden har ett genomgående toppmodernt sjukhuscentrum realiserats, i vilket dörr-, fönster -och säkerhetsteknik utgör ett banbrytande exempel.